Harita Okur Yazarlığı

askinelibol

Öğretmen
24 Ara 2023
188
0
16

Harita nedir?​

Harita, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuş bakışı olarak fiziki ve beşeri olay ve özelliklerinin, istenilen ölçeğe göre küçültülerek, özel işaretlerle, bir düzlem üzerine çizilmiş grafik bir şekildir.
Özetle, haritalar:
 • Kuş bakışı görünümü sunar.
 • Yeryüzünü bir düzlem üzerine aktarır.
 • Belirli bir ölçeğe göre küçültülür ve ölçekli olarak tasarlanır.

Haritayı Oluşturan Unsurlar​

Ölçek, haritalardaki küçültme oranını ifade eder ve iki tür ölçek bulunmaktadır: kesir ölçek ve çizgi ölçek.
 1. Kesir Ölçek: Bu tür ölçekler kesirli sayılarla ifade edilir, örneğin 1/500.000 veya 1/2.000.000 gibi. Kesir ölçekte pay kısmı harita uzunluğunu, payda ise çizilen yerin gerçek boyutunun küçültme oranını temsil eder.
 2. Çizgi Ölçek: Harita üzerindeki uzunluklar gerçek boyutlarına ne kadar karşılık geldiğini gösteren bir şerit üzerine işaretlenerek gösterilir. Çizgi ölçek, harita üzerinde iki nokta arasındaki kuş uçuşu uzaklığı hesaplamak için kullanılır.
Yön Oku: Haritalarda yönlerin, doğu, batı, kuzey ve güney gibi yönlerin belirlenmesi önemlidir. Bu yönler, enlem ve boylamlar kullanılarak tespit edilir. Ancak enlem ve boylamların yer almadığı haritalarda yönleri belirlemek için yön okları kullanılır.
Harita Anahtarı (Lejant): Haritalarda gösterilen olayların tümünün yazılması zor olduğu için bazı bilgiler sembollerle gösterilir. Bu sembollerin anlamlarını açıklayan bölüme harita anahtarı veya lejant denir.

Haritaların Sınıflandırılması​

Haritalar ölçeklerine ve kullanım alanlarına göre farklı kategorilere ayrılırlar:
Ölçeklere Göre Haritalar:
 1. Planlar: Ölçekleri 1:1.000 ile 1:20.000 arasında değişen haritalardır. Bu tür haritalar genellikle köy, kasaba ve şehir gibi yerleşim birimlerini gösterirler.
 2. Büyük Ölçekli Haritalar: Ölçekleri 1:20.000 ile 1:200.000 arasında olan haritalardır. Arazinin topografik yapısını ve gerekli ayrıntıyı içerirler.
 3. Orta Ölçekli Haritalar: Ölçekleri 1:200.000 ile 1:500.000 arasında olan haritalardır.
 4. Küçük Ölçekli Haritalar: Ölçeği 1:500.000’den daha küçük olan haritalardır.
Kullanım Alanlarına Göre Haritalar:
 1. Genel Haritalar:Dünyanın tamamını veya bir bölümünün yüzeysel yapısını gösteren haritalardır. İçerdikleri tipik olarak şunlardır:
  • Topografya Haritaları: Arazinin topografik yapısını gösteren, ölçeğe bağlı olarak her türlü arazi bilgisini içeren haritalardır.
  • Fiziki Haritalar: Yeryüzünün fiziksel yapısını, dağları, ovaları, platoları, akarsuları, gölleri ve benzeri unsurları gösteren haritalardır.
  • İdari (Siyasi) Haritalar: Ülke sınırlarını, ülke içindeki eyaletlerin, illerin ve ilçelerin sınırlarını gösteren haritalardır.
 2. Beşeri Haritalar: İnsanların dağılışını ve nüfus özelliklerini gösteren haritalardır.
 3. Ekonomik Haritalar: Ekonomik faaliyetlerin (tarım, hayvancılık, madencilik, ormancılık, ticaret vb.) dağılımını gösteren haritalardır.
Haritaların bu farklı kategorileri, belirli bir amaca hizmet etmeleri ve belirli ölçeklerde ayrıntıları içermeleri açısından önemlidir.

Projeksiyon Sistemleri​

Harita çizimlerinde kullanılan projeksiyon yöntemleri, haritanın çizildiği alana ve amaçlarına bağlı olarak farklılık gösterir. Bu yöntemler, harita çizimlerindeki bozulmayı en aza indirmeyi amaçlar. İşte bu projeksiyon yöntemlerinin genel açıklamaları:
Silindirik Projeksiyon:
 • Ekvator ve çevresindeki alanların haritası çizilirken kullanılır.
 • Bu yöntemle çizilen haritalarda ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe hata oranı artar.
 • Dünyanın tamamını göstermek için kullanılabilir.
 • Uygulama yöntemi, küre üzerinde ekvatorda kağıdın değdiği bir silindir oluşturmayı içerir.
 • Küre üzerindeki şekiller bu kağıda yansıtılır.
 • Şekil korunur ancak alanda büyük bozulmalar meydana gelebilir.
 • Deniz ve hava haritaları gibi uygulamalarda tercih edilir.
Konik Projeksiyon:
 • Orta enlem ve dünya haritası çizimlerinde kullanılır.
 • Alanın korunmasına özen gösterir ancak şekilde bozulmalar meydana gelebilir.
 • Ekvatora doğru gidildikçe bozulmalar artar.
 • Dünyanın sadece yarısı gösterilebilir.
 • Uygulama yöntemi, çizim yapılacak alana koni şeklinde kağıt sarılmasını içerir.
 • Çizilecek alan kağıt üzerine yansıtılır.
Düzlem Projeksiyon:
 • Dar alanlar, kutuplar ve büyük ölçekli haritalar için kullanılır.
 • Bozulmalar diğer yöntemlere göre daha fazladır, özellikle dar alanlarda en fazla bozulma görülür.
 • Dünyanın sadece yarısı çizilebilir.
 • Uygulama yöntemi, çizim yapılacak alana düzlem şeklinde kağıt bırakılmasını içerir.
 • Çizilecek alan bu kağıda yansıtılır.
Her bir projeksiyon yöntemi belirli koşullarda ve amaçlar doğrultusunda tercih edilir. Seçilen yöntem, haritanın kullanılacağı alana ve istenilen hassasiyete bağlı olarak değişebilir.
Ölçek ve Hesaplamalar
ÖzelliklerBüyük Ölçekli HaritaKüçük Ölçekli Harita
Ölçeğin paydasıKüçüktürBüyüktür
Harita boyutlarıKüçüktürKüçüktür
Haritadaki alanBüyüktürKüçüktür
Haritadaki uzunlukFazladırAzdır
Ayrıntıyı gösterme gücüFazladırAzdır
Hata oranıAzdırFazladır
Çizimi yapılan gerçek alanKüçüktürBüyüktür
izohips aralığıKüçüktürBüyüktür
Enlem ve boylamDeğişmezDeğişmez
Gerçek alanDeğişmezDeğişmez
Gerçek uzunlukDeğişmezDeğişmez
YükseltiDeğişmezDeğişmez

Haritalarda Hesaplamalar​

Uzunluk ölçülerini hesaplayabilmek için alt ve üst katlarının bilinmesi gereklidir. Uzunluk ölçü birimleri metrenin ondalık alt ve üst katlarıdır. Bu birimler 10’ar 10’ar büyür ve 10’ar 10’ar küçülür.
1 Kilometre (km)=1000 m
1 Hektometre (hm)= 100 m
1 Dekametre (dam)= 10 m
1 metre (m)= 1 m
1 Desimetre (dm)= 0,1 m
1 Santimetre (cm)=0,01 m
1 Milimetre (mm)=0,001 m


Harita Uzunluğu: Gerçek Uzunluk/ Ölçek (Paydası)
Gerçek Uzunluk:
Harita Uzunluğu /x Ölçek (Paydası)
Ölçek: Harita uzunluğu/ Gerçek Uzunluk

Örnek Soru:
Bir haritada 12 cm olarak gösterilen iki merkez arası uzaklık gerçekte 300 km olduğuna göre, bu haritanın ölçeği nedir?

Çözüm:
Ölçek =
Harita Uzunluğu / Gerçek Uzunluk
Ölçek = 12 cm / 300 km buradaki km’yi cm’ye çevirmek için 5 tane 0 ekleriz.
Ölçek= 12 cm / 30.000.000 cm
Ölçek= 1/2.500.000 olarak bulunur.Örnek Soru: Erzurum ile Kayseri kentleri arası kuş uçumu uzaklık 500 km’dir. Bu iki kent arası 1/2.000.000 ölçekli bir haritada kaç cm olarak gösterilir?

Çözüm:
Harita Uzunluğu =
Gerçek Uzunluk / Ölçeğin Paydası
Harita Uzunluğu = 500 km / 2.000.000
Harita Uzunluğu = 500 km’yi cm’ye çevirmek için 5 tane 0 ekleriz.
Harita Uzunluğu = 50.000.000 / 2.000.000 bölme işleminde aşağıdaki ve yukarıdaki sıfırlar birbirini sadeleştirir. sonuç olarak 50 / 2 kalır. Bu da 25 cm’ye eşittir. Sonuç olarak cevap 25 cm’dir.

Haritalarda Alan Hesaplamaları​

Alan hesaplarını yapabilmek için alan ölçüsü ile alt ve üst katlarının bilinmesi gerekir. Alan hesapları m2 ‘nin alt ve üst katlarıdır. 100’er i 00’er büyür ve 100’er 100’er küçülür.

1 Kilometre kare =1000000 metre kare
1 Hektometre kare = 10000 metre kare
1 Dekametre kare = 100 metre kare
1 metre kare = 1 metre kare
1 Desimetre kare = 0,01 metre kare
1 Santimetre kare =0,0001 metre kare
1 Milimetre kare =0,000001 metre kare
Gerçek Alan Formülü
Gerçek Alan = Harita Alanı x (Ölçeğin Paydası)2

Harita Alanı Formülü
Harita Alanı = Gerçek Alan / (Ölçeğin Paydası)2

Ölçek Formülü
Ölçek Alanı= √(Harita Alanı/Gerçek Alan)
Örnek Soru: 1 /500.000 ölçekli bir haritada 8cm2 olarak gösterilen bir gölün gerçek alanı kaç km2 dir?

Çözüm:
Gerçek Alan= Harita Alanı x (Ölçeğin Paydası)2
=8 cm2 x (500000)2
=8 cm2 x 2500000000000
=200 x 1010 cm2
=200 km2 ( cm2 km2 ‘ ye çevirmek için 10 sıfır atılır.)

Örnek Soru: Gerçekte 30 km2 olan bir alan 1 /400.000 ölçekli bir haritada kaç cm2 olarak gösterilir?

Çözüm:
Harita Alanı = Gerçek Alan / (Ölçeğin Paydası)2
= Gerçek Alan / (Ölçeğin Paydası)2
= 32 km2 / (400000)2
= 32 km2 / 160000000000
= 320000000000/160000000000 cm2
= 320000000000/160000000000 cm2
=2cm2

Örnek Soru: Gerçekte 256 km2 olan bir alan haritada 4 cm2 olarak gösterildiğine göre haritanın ölçeği nedir?

Çözüm:
Ölçek Alanı= √(Harita Alanı/Gerçek Alan)
= √(4 cm2/256 km2)
= √(Harita Alanı/Gerçek Alan)
= 2/16
=1/8
= 1:800000

Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemi​

1. Renklendirme Yöntemi

Fiziki haritalarda yeryüzü şekillerini daha belirgin gösterebilmek için yükselti basamakları renklerle ifade edilir. Renklendirme işlemi, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olur:

Yükseklik AralığıKullanılan Renk
-1000 m Koyu Mavi
-500 mMavi
-200 mAçık Mavi
0 mYeşil
200 mAçık Yeşil
500 mSarı
1000 mTuruncu
1500 mKahverengi
2000 mKoyu Kahverengi
2. Gölgelendirme Yöntemi

Haritanın bir köşesinden yer şekillerinin 45° eğimli bir ışıkla aydınlatıldığı düşünülerek ışık alan yerler boş bırakıhr. Gölgede kalan yerler ise gri veya kahverengi ile gösterilir.

Haritalarda Yer Şekillerini Göstermede Kullanılan Yöntemler
3. Tarama Yöntemi

Bu yöntemle araziye ışığın belli bir açıdan geldiği kabul edilir. Işığın geldiği taraf aydınlık (açık gölge) diğer taraf karanlık (koyu gölge gösterilir.

Haritalarda Yeryüzü Şekillerini Gösterme Yöntemleri | Bilgenç
4. Kabartma Yöntemi

Üç boyutlu haritalardır. Yer şekillerini gerçeğe uygun gösteren yöntemdir. Taşınması güç ve maliyetlidir.

5. İzohips Yöntemi

Deniz seviyesine göre aynı yükseltide bulunan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen kapalı eğrilere izohips, bu yöntemle yer şekillerinin gösterilmesine de izohips yöntemi denir.

İzohips Haritası Nedir | İzohipslerin Özellikleri Maddeler Halinde ...


İzohipsler​

Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseltiye sahip noktaların birleştirilmesiyle meydana gelen kapalı eğriler eş yükselti eğrisi (izohips) olarak adlandırılır. Bu yöntem, günümüzde yeryüzü şekillerini haritalarda göstermek için en yaygın ve doğru kullanılan tekniktir.
İzohipslerin Özellikleri:
 • Herhangi bir izohips eğrisi üzerinde bulunan tüm noktaların yükseltisi aynıdır.
 • İzohips eğrileri birbirine iç içe geçmiş kapalı eğrilerdir.
 • Her bir izohips eğrisi kendisinden daha yüksek olan izohips eğrisini çevreler. Bu nedenle en dıştaki eğri en alçak yeri, en içteki eğri ise en yüksek yeri temsil eder.
 • Bir haritadaki izohips eğrileri arasındaki yükselti farkı her yerde aynıdır.
 • Kıyı çizgisinden geçen izohips, deniz seviyesini temsil eder.
 • İzohips eğrileri birbirini kesmezler. İzohipsleri kesen çizgiler akarsuları gösterir.
 • Her iki tarafındaki izohipsler arasındaki yükselti akarsu vadisinin yükseltisini belirtir.
 • Komşu iki izohips eğrisi arasındaki yükselti farkı her yerde aynıdır.
 • İzohips eğrileri yoğunlaştıkça, arazinin eğimi artar, akarsuların akış hızı ve aşındırma etkisi artar, kıta sahanlığı daralır.
 • İzohips aralığı haritanın ölçeğine bağlı olarak değişir. Büyük ölçekli haritalarda izohips aralığı daha küçük (örneğin 10-20 metre), küçük ölçekli haritalarda ise daha büyük olabilir (örneğin 500-1000 metre).
 • İzohips eğrileri noktasal şekillerde doruklarını temsil eder.
 • Çukur alanlar çukurun yönünü gösteren ok işaretleri ile gösterilir.
Bu özellikler, izohipslerin yükselti ve topoğrafik yapı hakkında detaylı bilgiler sağlamak için önemlidir.
İzohips Haritalarında Yer Şekillerinin Gösterilmesi

Tepe (Zirve, Doruk):
Dağ, tepe gibi bir yer şeklinin en yüksek noktasıdır. Burada bir nokta (.) veya küçük bir daire bulunur. Bu da en yüksek noktanın bulunduğu yeri gösterir.

İzohipslerin Özellikleri Nelerdir?


Kapalı Çukur (Çanak): Çevresine göre alçakta bulunan alanlara kapalı çukur denir. İçeriye dönük ok işaretleri ile gösterilir.

İzohipslerin Özellikleri Nelerdir?
Sırt: İzohipslerin “V” şeklini aldıkları kesimlerdir. İki yamacın birleştiği, su bölümü akışının geçtiği görülmektedir.

İzohipslerde Sırt Nasıl Gösterilir


Delta: Akarsuların denize döküldükleri yerde yaptığı biriktirme şeklidir. Akarsunun sonunda çıkıntı şeklinde gösterilir.

İzohipslerin Özellikleri Nelerdir?


Haliç: Okyanuslara dökülen akarsuların ağız kısımlarında gelgit yöntemi ile oluşmuş girintilerdir. Deltanın tersine içeriye doğru girinti şeklinde gösterilir.

Falez (Yalıyar): Kıyılarda izohipslerin sıklaştığı yerlerdir. Böyle yerlerde kıta sahanlığı (şelf alanı) dar, kıyı derin olur.

İzophipslerde Falez Nasıl Gösterilir