Bölgeler

askinelibol

Öğretmen
24 Ara 2023
188
0
16

Bölge Türleri​

Doğal, beşerî, ekonomik ve işlevsel özellikler bakımından bölgeler, çevrelerinden farklı olan, ancak kendi içlerinde benzerlikler taşıyan coğrafi alanlardır. Bu bölgeler, benzer kullanım amaçlarına sahip alanların bir araya gelmesi sonucu oluşur.
Bölgeler, coğrafi özelliklerine, insan etkilerine, ekonomik yapılarına ve işlevlerine göre dört farklı kategoride incelenebilir. Bu kategoriler, coğrafi alanların farklı özelliklerini ve amaçlarını vurgular.

Doğal Özelliklerine Göre Bölgeler​

Farklı sınıflandırma kriterlerine göre bölgeler tanımlanabilir:
 1. Yeryüzü Şekillerine Göre Bölgeler: Coğrafi olarak dağlık, ovalık, platoluk, düz veya engebeli bölgeler gibi yeryüzü şekillerine göre ayrılabilir.
 2. İklim Özelliklerine Göre Bölgeler: İklim tipleri ve iklim elemanlarının özelliklerine bağlı olarak ekvatoral, savan, akdeniz iklimi gibi iklim bölgeleri oluşturulabilir.
 3. Bitki Örtüsüne Göre Bölgeler: İklimin bitki örtüsü üzerindeki etkilerine dayalı olarak ormanlık, makilik, bozkır gibi bitki örtüsü bölgeleri tanımlanabilir.
 4. Su Özelliklerine Göre Bölgeler: Hidrolojik özelliklere göre okyanuslar, denizler, göller veya su havzaları gibi suyla ilişkilendirilmiş bölgeler sınıflandırılabilir.
 5. Kıtalara Göre Bölgeler: Dünya üzerinde bulunan kıtalar (örneğin, Asya, Amerika, Avustralya) her biri ayrı bir bölge olarak tanımlanabilir.
 6. Yönlere Göre Bölgeler: Coğrafi yönlere (örneğin, Kuzey Avrupa, Batı Türkistan) göre sınıflandırılmış bölgeler bu kategoriye dahil edilebilir.
 7. Doğal Afetlere Göre Bölgeler: İnsanların yaşadığı bölgelerdeki doğal afetlerin türlerine göre bölge sınıflandırması yapılabilir. Örneğin, deprem bölgeleri, sel bölgeleri, tsunami bölgeleri gibi.
Her bir bölge sınıflandırması, o bölgenin belirli özelliklerini, coğrafi faktörlerini veya riskleri temsil eder. Bölge sınıflandırmaları, coğrafya, çevre bilimleri, şehir planlaması, acil durum yönetimi ve daha birçok alanda kullanılır.

Beşerî Özelliklerine Göre Bölgeler​

Bölgeler, farklı özelliklere ve amaçlara göre çeşitlendirilebilir. İşte bazı bölgelerin farklı özelliklere göre tanımlandığı örnekler:
 1. Nüfus Özelliklerine Göre Bölgeler: Nüfus miktarı ve dağılışı temel alınarak oluşturulan beşeri bölgeleri içerir. Örneğin, yoğun nüfusa sahip kent bölgeleri, seyrek nüfusa sahip kırsal bölgeler gibi.
 2. Yerleşme Özelliklerine Göre Bölgeler: Yerleşmeyi etkileyen faktörlere dayalı olarak belirlenen bölgelerdir. Örneğin, deniz kıyıları, dağlık alanlar, çöller ve akarsu vadileri gibi yerleşim özelliklerine göre ayrılan bölgeleri içerir.
 3. Konut Yapı Özelliklerine Göre Bölgeler: Konutların inşa edildiği malzeme ve tarzına bağlı olarak oluşturulan bölgeleri kapsar. Ahşap, kerpiç, taş veya beton yapıların hakim olduğu bölgeler örnek olarak verilebilir.
 4. Siyasi-Askeri Özelliklere Göre Bölgeler: Siyasi sınırlar, askeri üsler ve bölgeler arası ilişkilere dayalı olarak tanımlanan bölgeleri içerir. Bu kategoriye örneğin sınır bölgeleri veya askeri stratejik bölgeler dahildir.
 5. İdari Özelliklere Göre Bölgeler: Mülki idari birimlere dayalı olarak oluşturulan bölgelerdir. İl, ilçe, belediye sınırları gibi idari bölünmelere dayalı olarak tanımlanır.
 6. Planlama Özelliklerine Göre Bölgeler: Coğrafi özelliklere göre planlama ve yatırımların yapıldığı bölgelerdir. Örneğin, büyük altyapı projeleri veya kalkınma ajansları tarafından belirlenen planlama bölgelerini içerir.
 7. Kültür ve Dini Özelliklere Göre Bölgeler: Dil, din, ırk ve kültür özelliklerine dayalı olarak oluşturulan bölgeleri kapsar. İslam Kültür Bölgesi, Avrupa Kültür Bölgesi, Latin Amerika Kültür Bölgesi ve Türk Kültür Bölgesi gibi kültürel veya dini özelliklere göre belirlenen bölgeler bu kategoriye girer.

Ekonomik Özelliklerine Göre Bölgeler​

Bölgeler, farklı özelliklere ve amaçlara göre çeşitlendirilebilir. İşte bazı bölgelerin farklı özelliklere göre tanımlandığı örnekler:
 1. Tarım Özelliklerine Göre Bölgeler: Tarımsal faaliyetlere dayalı olarak oluşturulan bölgeleri içerir. Örnek olarak, Çin, Hindistan, ABD, Kanada, Arjantin gibi tarım ekonomisinin belirleyici olduğu ülkeler bu kategoriye girer.
 2. Sanayi Özelliklerine Göre Bölgeler: Sanayi faaliyetlerine bağlı olarak şekillenen bölgeleri kapsar. Örneğin, Kuzeybatı Avrupa, Rusya-Ukrayna, ABD-Kanada, Doğu-Güneydoğu Asya gibi bölgeler sanayi ekonomisine dayanır.
 3. Madenlere Göre Bölgeler: Bu bölgeler, belirli maden türlerine göre tanımlanır. Örnek olarak Ortadoğu, Rusya-Urallar, Çin-Avustralya, Kanada, ABD gibi madencilik endüstrisinin yoğun olduğu bölgeler bu kategoriye girer.
 4. Turizm Özelliklerine Göre Bölgeler: Turizm faaliyetlerine dayalı olarak şekillenen bölgelerdir. Tatil bölgeleri, turistik destinasyonlar ve turizm merkezleri bu kategoriye dahildir.
 5. Serbest Ticaret Özelliklerine Göre Bölgeler: Dış ticaret için özel olarak oluşturulan bölgeleri içerir. Bu bölgeler, genel ekonomik düzenlemelerden kısmen veya tamamen muaf tutulur.
 6. Ulaşım Özelliklerine Göre Bölgeler: Hava yolu, demir yolu, kara yolu ve deniz yolu gibi ulaşım sistemlerine dayalı bölgeleri tanımlar.
 7. Karma Bölgeler: Birden fazla işlevin önemli olduğu bölgelerdir. Örneğin, İstanbul; ticaret, eğitim, sağlık, turizm, kültür ve sanayi alanlarının tümünü içeren bir karma bölgedir.
 8. Mülki İdari Özelliklere Göre Bölgeler: İl, ilçe ve köy gibi idari sınırlamalara dayalı olarak tanımlanır.
 9. Yerel Yönetim Özelliklerine Göre Bölgeler: İl özel idareleri ve belediyelerin yönetim alanlarını gösterir.
 10. Kamu Kurumlarının Hizmet Özelliklerine Göre Bölgeler: Kamu kurumları tarafından planlanan hizmetlerin etkili bir şekilde sunulmasını amaçlayan bölgelerdir. Örneğin, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu gibi kamu kurumları ülke genelinde hizmet bölgelerine sahiptir.

Bölge Sınırları​

Bölge sınırları, bölgeyi oluşturan amaç ve ölçütlere bağlı olarak değişebilir. Doğal özelliklere (yer şekilleri, iklim, su durumu, bitki örtüsü, vb.) dayalı bölgelerin sınırlarının değişmesi çok uzun bir süre alabilir. Ancak insan ve ekonomik özelliklere (tarım, nüfus, vb.) dayalı bölgelerin sınırları daha kısa sürede değişebilir. Hatta bazı bölgeler, tarihsel süreç içinde ortadan kalkabilir ve yeni bölgeler, yapılan yatırımlarla oluşturulabilir. (Örnek olarak DOKAP)
Bazı bölgelerin sınırları birbiriyle örtüşebilirken, diğerlerinin sınırları tamamen farklı olabilir. Örneğin ılıman iklim bölgeleri, yoğun nüfuslu bölgeler ve gelişmiş ulaşım ağına sahip bölgelerin sınırları birbirleriyle örtüşebilir.
Ancak genç oluşumlu araziler ile taş kömürü çıkarma bölgelerinin sınırları örtüşmemektedir. Bazı bölgelerin sınırları netken, diğer bölgelerin sınırları kesin olarak belirlenemeyebilir. Örneğin, ülkenin siyasi sınırları net bir şekilde tanımlanmıştır, ancak Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasındaki sınırlar tam olarak net bir çizgiyle belirlenemez.