Zararlı Alışkanlıklar - 2

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
18
38
Zararlı Alışkanlıklar - 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklardan korunma yolu olamaz?

A.
Zararlarını kullanarak test etmek
B.
Düzenli bir şekilde spor yapmak
C.
Zararları hakkında bilinçlenmek
D.
Güzel ahlaklı arkadaş edinmek
2.
Yapılmaması istenen bir şeyi yasaklamak yerine o şeyin zararları hakkında insanları bilinçlendirmek daha etkili bir yöntemdir.
Buna göre aşağıdaki zararlı alışkanlıklardan korunma yollarından hangisinin etkisi daha azdır?
A.
Aile huzurunu yok ettiğinin anlatılması
B.
Trafik kazalarındaki etkisinin açıklanması
C.
Bağımlılık yapan maddelerin yasaklanması
D.
Bedensel ve ruhsal zararlarının fark ettirilmesi
3.
Sigara, alkol, uyuşturucu ve kumar bağımlıları iradeleri ile bağımlılıktan kurtulamıyorsa uzmanlara başvurmalıdır. Bağımlıya, tedavi esnasında ve sonrasında bütün aile fertleri ilgi, sevgi ve şefkat göstermelidir. Ayrıca kişi, bağımlı olduğu maddeyi hatırlatacak ortamlardan uzak tutulmalıdır.
Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A.
Bağımlılardan Öğütler
B.
Bağımlıların Tedavisi
C.
Bağımlılığın Sebepleri
D.
Bağımlılığın Sonuçları
4.
Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklardan korunmanın bir yolu değildir?

A.
Aile ve öğretmenlerin uyarı ve öğütlerini dinlemek
B.
Zararlı alışkanlık ve bağımlılıklara karşı bilinçlenmek
C.
Arkadaş seçerken alışkanlık ve davranışlarına bakmak
D.
Zararlı alışkanlıkların yaygın olduğu ortamlarda bulunmak
5.
Aşağıdaki durumlardan hangisi kul hakkı ihlaline örnek verilebilir?

A.
Okul eşyalarını korumak
B.
Dedikodudan uzak durmak
C.
İnsan haklarına saygılı olmak
D.
Bina içinde bağırarak konuşmak

6.
“Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere ceza vardır. İşte acıklı azap bunlaradır.”
(Şura suresi, 42. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?
A.
Zalimin cezası sadece ahirette verilecektir.
B.
Aşırıya gitmek haksızlığa yol açmaktadır.
C.
Haksızlık eden kul hakkını çiğnemiştir.
D.
Allah, haksızlık edenleri uyarmaktadır.
7.
• ‘‘İnsanları hakkı olan şeylerden yoksun bırakmayın, bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın.”
(Şuara suresi, 183. ayet)
• ‘‘Ey kavmim! Ölçerken, tartarken adaleti gözetin; insanların mallarının değerini düşürmeyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak başkalarına zarar vermeyin.”
(Hud suresi, 85. ayet)
Bu ayetlere göre aşağıdaki davranışların hangisi yanlıştır?
A.
Hak sahibine hakkını eksiksiz vermek
B.
Anlaşamayan kişilerin arasını bulmak
C.
Malı kötüleyerek fiyatını düşürmek
D.
Sattığı malın kusurlarını söylemek
8.
I. Kırmızı ışık yanarken geçmek
II. Farz olan ibadetleri aksatmak
III. Ortak kullanım alanlarında sigara içmek
Numaralanmış davranışlardan hangileri kul hakkı olarak değerlendirilmez?
A.
Yalnız I.
B.
Yalnız II.
C.
I ve III.
D.
II ve III.
9.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. Yahya ile ilgili değildir?

A.
Kendisine İncil verilmiştir.
B.
Hz. Zekeriya’nın oğludur.
C.
Hz. İsa’yla akrabadır.
D.
Kur’an’da övülmüştür.
10.
“Zekeriya mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: Allah sana kendisi tarafından bir kelimeyi (İsa’yı) tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya’yı müjdeler.”
(Âl-i İmrân suresi, 39. ayet)
Bu ayetten Hz. Yahya’yla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?
A.
Allah’ın peygamberlerinden biridir.
B.
Güzel ahlakıyla örnek bir insandır.
C.
Şehit edilmiş bir peygamberdir.
D.
İsmi Allah tarafından verilmiştir.
11.
Aşağıdaki yargılardan hangisi Tebbet suresiyle ilgili değildir?

A.
Adını tebbet kelimesinden almıştır.
B.
Kâbe hakkında bilgi verilmektedir.
C.
Mekke’de indirilmiş ve beş ayettir.
D.
Ebu Leheb hakkında indirilmiştir.
12.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Tebbet suresinde yer alır?

A.
Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.
B.
Elem yec’al keydehüm fî tadlîl.
C.
Termîhim bi-hıcâratin min siccîl.
D.
Mâ ağnâ anhu mâluhu ve mâ keseb.