How many / How much Konu Anlatımı

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
22
38
Countable Uncountable Nouns
How many+ ço!ul isim+ are there…..?
Kaç tane vardır? (sayılabilen isimlerle)
How much + tekil isim+ is there……..?
Ne kadar vardır? (sayılamayan isimlerle)
Sayılabilen isimlerin miktarını sormak için How many kullanılır.
How many’den sonra ço!ul isim gelir.
How many books are there on the table?
Masada kaç tane kitap var?
There are 7 books on the table.
Masada yedi kitap var.
How many days are there in a week?
Bir haftada kaç gün var?
There are 7 days in a week.
Bir haftada yedi gün var.
How many students are there in your classrom?
Sınıfında kaç ö!renci var?
There are 20 students in my class.
Sınıfımda 20 ö!renci var.
Sayılamayan isimlerin miktarını sormak için How much cümlenin ba"ına gelir
ve How much’tan sonra sayılamayan yani –s- takısı almayan isim gelir.
How much milk is there in the bottle?
$i"ede ne kadar süt var?
There is some milk in the bottle.
$i"ede biraz süt var.
#ngilizcede su, süt, "eker, Cola, kahve gibi sıvı maddeler sayılamazlar. Bunları
saymak için ismin önüne ölçü miktar belirten bir sözcük getirilir.
Sayılamayan isimlerden bazıları : su, süt, kahve, "arap, "eker, mürekkep, ekmek
bezelye, bal, reçel.
Bunları saymak için
Water : Su
a glass of water : bir bardak su

Milk : süt
a bottle of milk : bir "i"e süt
two bottles of milk : #ki "i"e süt
Coffee : Kahve
a cup of coffee : bir fincan kahve
two cups of coffee : #ki fincan kahve
Honey : bal
a jar of jam : bir kavanoz bal
Three jars of honey : Üç kavanoz bal
Jam : reçel
a jar of jam : bir kavanoz reçel
Bread : ekmek
a loaf of bread : bir somun ekmek
Two loaves of bread : iki somun ekmek
Sugar : "eker
a packet of sugar : bir paket "eker
Match : kibrit
a box of match : bir kutu kibrit
Chocolate : çikolata
a bar of Chocolate : bir kalıp çikolata
Soap : sabun
a bar of soap : bir kalıp sabun
Two bars of soap : #ki kalıp sabun
How much milk is there in the fridge?
Buzdolabında ne kadar süt var?
There are three bottles of milk in the fridge.
Buzdolabında 3 "i"e süt var.
EXERCISE : Fill in the blans with cup, loaf, jar, bottle, packet
1) There is a………….……of bread on teh table.
2) There is a…………….…of tea in the glass
3) There is a ……………..of honey in the bottle.
4) There is a…………….. of milk in the fridge
5) There is a …………….. of sugar in the bag.

Countable Nouns ( Sayılabilen #simler) Masa, kalem, silgi, defter gibi nesneler
sayılabilen isimlerdir. Sayılabilen isimler hem tekil olarak hem de ço!ul olarak
kullanılablir. Tekil olarak kullanıldı!ında ismin önüne a/an belirsiz tanımlık ile the
belirli tanımlı!ı alırlar. Örnek: a book, an egg, the man vb.,
Tekil Ço#ul
An apple apples
A table table
The desk the desks
The house the houses
Sayılabilen isimlerin miktarını sormak için How many kullanılır. How many’den
sonra ço!ul isim gelir.
How many+ ço!ul isim+ are there…..?
Kaç tane vardır?(sayılabilen isimlerle)
How many books are there on the table?
Masada kaç tane kitap var?
There are seven books on the table.
Masada yedi kitap var.
How many days are there in a week?
Bir haftada kaç gün var?
There are seven days in a week.
Bir haftada yedi gün var.
How many students are there in your classrom?
Sınıfında kaç ö!renci var?
There are twenty students in my class.
Sınıfımda 20 ö!renci var.
Sayılamayan isimlerden bazıları :
Water su
Milk süt
Butter tereya!ı
Chocolate çikolata
Wine "arap
Coffee kahve
Flour un
Honey bal
Jam reçel
#nk mürekkep
Bread ekmak
Money para
Sugar "eker
Tea çay

Sayılamayan #simler : #ngilizcede su, süt, "eker, Cola, kahve gibi sıvı ve toz maddeler
sayılamazlar. Bunları saymak için ismin önüne ölçü miktar belirten bir sözcük getiririz.
Bunları saymak için
Water : Su
a glass of water : bir bardak su
Milk : süt
a bottle of milk : bir "i"e süt
two bottles of milk : #ki "i"e süt
Coffee : Kahve
a cup of coffee : bir fincan kahve
two cups of coffee : #ki fincan kahve
Honey : bal
a jar of jam : bir kavanoz bal
Three jars of honey : Üç kavanoz bal
tin/can of cola : bir kutu kola
Peas : bezelye
a tin/can of peas : bir kutu bezelye
How much milk is there in the fridge?
Buzdolabında ne kadar süt var?
There are three botlles of milk in the fridge.
Buzdolabında 3 "i"e süt var.
Sayılamayan isimlerin miktarını sormak için How much cümlenin ba"ına gelir
ve How much’tan sonra sayılamayan yani –s- takısı almayan isim gelir.
How much milk is there in the bottle?
$i"ede ne kadar süt var?
There is some milk in the bottle.
$i"ede biraz süt var.
EXERCISE : Fill in the blans with cup, loaf, jar, bottle, packet
There is a………….……of bread on teh table.
There is a…………….…of tea in the glass
There is a ……………..of honey in the bottle.
There is a…………….. of milk in the fridge
There is a …………….. of sugar in the bag.

Sayılabilen ve sayılamayan isimlerle kullanılan miktar belirleyicileri:
Sayılabilen Sayılamayan
Many : çok much : çok
Some : birkaç some : çok
Any : hiç Any : hiç
A few : irkaç tane Few : az
A little : az little : az
Only a few : çok az only a little : çok az
A lot of : pek çok a lot of : pek çok
How much + tekil isim+ is there……..?
Ne kadar vardır?(sayılamayan isimlerle)
Some : biraz, birkaç.
Olumlu cümlelerde kullanılır
Any : Hiç,
Olumsuz ve soru Cümlelerinde kullanılır.
Some ve any genellikle there is/there are, have got/has got yardımcı fiilleriyle kullanılır.
There is some milk in the bottle
$i"ede biraz süt vardır.(Sayılamıyor)
There are some apples in the basket.
Sepette birkaç elma vardır. (Sayılabilir)
There isn’t any water in the glass.
Bardakta hiç su yok.
There aren’t any pencils on the table.
Masada hiç kalem yoktur.
Is there any milk in the bottle?.
$i"ede hiç süt var mı?
Yes, there is some milk in the bottle.
Evet "i"ede biraz süt var
No, there isn’t any milk in the bottle:
Hayır, "i"ede hiç süt yok.

EXERCISE : Fill in the blanks with HOW MANY, HOW MUCH
1) ……………….. languages can she speak?
2) ……………….. Money have you got?
3) ………………..months are there in ayear?
4) ………………..letters are there in Turkish alphabet?
5) ………………..CDs has your sister got?
6) ……………….. carsa re there in front of the flat.
7) ………………..desks are there in your class.
8) ………………..jars of honey are there in the kitchen?
9) ………………..cheese is there on the plate?
10) ………………..sugar is there in gugar bowl?
EXERCISE : Fill in the blanks with Some, any)
Bo"lukları some/ any ile doldurunuz.
1) There are …………. books on the table.
2) There isn’t …………. bread on the table.
3) There are ………….apples in the basket.
4) There isn’t …………. coffee in the cup.
5) There isn’t …………. sugar in the bowl.
6) Is there …………. butter on the plate?
7) Are there…………. students in the classroom?
8) There are …………. trees in the garden.
EXERCISE : Put in –a, an, some, any
1) I have got………uncle and ……..niece
2) There are………..birds on the tree.
3) I am late for………..hour
4) There isn’t …………water in the glass.
5) There is …………tea in the cup.
6) Are there………….oranges in the basket?
7) There are…………..students in the garden.