Basınç konu özeti

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
20
38
Özet A. KUVVET VE BASINÇ
Ekmek keserken, meyve soyarken, bıçağın keskin kısmını kullanırız. Aynı kuvveti uygulasak da bıçağın kalın tarafıyla
ekmeği kesemez, meyveyi soyamayız. Zeytine kaşık batırmak çok zordur, ama çatalı az bir kuvvet uygulayarak zeytine batırabiliriz. Çiviyi tersten tahtaya çakamayız, ama az bir kuvvetle çiviyi sivri tarafından tahtaya çakabiliriz. Karda, kayakla
batmadan yürüyebiliriz, ama ayakkabıyla batmadan yürüyemeyiz. Bütün bu örneklerden de görüldüğü gibi, bir yüzeye
uygulanan kuvvetin büyüklüğü gibi, kuvvetin uygulandığı yüzeyin büyüklüğü de önemlidir. Kuvvet, etki ettiği yüzeyde bir basınç oluşturur. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir.
Basınç formülle şu şekilde gösterilir:

Burada P, basınç; F, kuvvet; S de yüzey alanını gösterir.

P ve S harfleri İngilizce deki basınç ve yüzey kelimelerinin baş harflerinden gelir.
Basınç: Pressure = P
Yüzey: Surface = S
1 N’luk bir kuvvetin 1 m2’lik yüzeye yaptığı basınç,

birimine 1 Paskal denir ve kısaca Pa ile gösterilir.

Bütün cisimler, üzerinde durdukları yüzeye ağırlıklarından dolayı bir basınç uygular.


Kuvvet, Yüzey ve Basınç İlişkisi
Bağıntıdan da görüleceği gibi, kuvvet aynı kalmak şartıyla, yüzey büyürse basınç değeri küçülür.

Taban yüzeyinin büyütülmesi araç ve gereçlerin daha az basınç uygulamasını sağlar.

Bunun günlük hayatta pek çok uygulaması vardır. Ağır iş makinelerinin tekerlek veya paletlerinin geniş olması toprağa batmadan ilerlemelerini sağlar.Traktörler, arka tekerlekleri geniş olduğu için, toprağa batmazlar. Kayakların geniş yüzeyli olması, kara batmayı önler.

İğne ve raptiyenin başlarının geniş yüzeyli olması elimize batmaları önler. Kamyonların tekerlek sayısının çok olması basıncı düşürür. Kamyonun toprağa batmasını önler, hareketi kolaylaştırır. Trenlerin tekerlek sayısının çok olması basıncı
düşürür. Rayları bozmadan hareket etmeyi sağlar. Sandalye, koltuk, masa, dolap gibi mobilyaların ayaklarının geniş yüzeyli yapılması basıncı azaltıp halıda iz bırakmayı önler.


Aynı kuvvet için yüzeyin küçültülmesiyle basıncın büyütülmesine çevremizden değişik örnekler verebiliriz.
Tüm delici ve kesici aletlerin sivri uçlu yapılması, örneğin; bıçak, jilet, çivi, iğne ve raptiyenin sivri uçlu olması basıncı büyütmek içindir.

Futbol ayakkabısının altında çıkıntılar olması, traktör ve iş makinelerinin tekerleklerinin çıkıntıları basıncı büyütüp zemine tutunmayı sağlar. Fakat bunların dişleri kısadır, dolayısıyla çok derine batmaz, sadece toprağın yüzeyine tutunurlar.

Çatalların sivri uçlu olması, basıncı büyütür.Böylece çatallar, yiyeceklere rahatça saplanır.

Raptiyenin ucu ince, başı geniş yüzeylidir.Raptiye parmaklar arasında sıkıştırıldığında raptiyenin ucundaki basıncın, baş kısmındaki basınca göre daha büyük olduğu anlaşılabilir.

Fillerin ağırlığı çok büyük olmasına rağmen, ormanda yumuşak zemine batmazlar çünkü ayaklarının taban alanı geniştir. Aynı şekilde deve, inek, ayı, gergedan gibi hayvanların geniş yüzeyli ayakları bu hayvanların yumuşak toprağa batmasını önler.

Birçok kuşun gagasının sivri uçlu olması uç kısmında basıncın büyümesine sebep olur. Bu da kuşların yiyeceklerinin içini oymalarını kolaylaştırır.. Kuş gagalarının sivri olması havada uçarken havayı yarıcı bir etki yapar.

Kuşlara benzer şekilde uçakların burunları da sivri yapılmıştır.
Katılarda Kuvvetin İletilmesi
Katılar, üzerlerine uygulanan kuvveti aynen iletir.

Şekilde görüldüğü gibi bir çekiçle çiviye vurulduğunda, çivi başında ve çivi ucunda kuvvet aynı olur. Fakat, çivi ucu çivi başından daha küçük olduğu için uçtaki basınç baştaki basınçtan daha büyüktür.
Basınç Birimleri
SI (uluslar arası standartlar) birim sisteminde
basınç birimi Paskal’dır ve Pa ile gösterilir.
Dünyayı saran atmosfer, ağırlığından dolayı yere bir kuvvet uygular. Atmosferin deniz seviyesinde 1 m2’lik bir yüzeye uyguladığı basınç 101300 Pa’dır. Bu basınç değeri 1 atmosfer olarak kabul edilir ve 1 atm ile gösterilir.
1 atm = 101 300 Pa. Bu değer, hesap kolaylığı olması için, 1 atm = 100 000 Pa = 105 Pa olarak alınabilir.
Meteoroloji raporlarında hava basıncını ifade etmek için bar ve milibar kullanılır.
1 bar = 105 Pa, 1 bar = 1000 mbar
1 atm = 101 300 Pa
101 300 Pa = 1,013 bar = 1013 mbar
1 atm = 1013 mbar
1013 mbar’dan küçük olan basınçlara, alçak basınç denir.
1013 mbar’dan büyük olan basınçlara, yüksek basınç denir.
Ayrıca, 1 atm basınç, deniz seviyesinde 0°C’de bir cam boru içinde 76 cm yüksekliğindeki cıva sütununun yaptığı basınca eşittir.


Özet
DENIZ DIBINDE BALIK, ATMOSFER DİBİNDE İNSAN
Sıvılar, akışkan olduklarından, içinde bulundukları kabın temas ettikleri bütün yüzeylerine basınç uygular.


Sıvı basıncının büyüklüğü nelere bağlıdır?
1. Sıvı basıncı, sıvının derinliğine (h) bağlıdır. Derinlik arttıkça sıvı basıncı da artar. P ~ h
2. Sıvı basıncı, sıvının öz kütlesine (yoğunluğuna) (d) bağlıdır. Yoğunluğu büyük olan sıvının basıncı da büyük olur. P ~ d
3. Sıvı basıncı, yer çekimi ivmesine (g) bağlıdır. Cisimlerin ağırlığına neden olan şey, cismin bulunduğu yerin yer çekimi ivmesidir. P ~ g

Buna göre sıvı basıncı,
Basınç = Derinlik x öz kütle x yer çekimi sabiti
• Bunu sembolle gösterirsek,
• P = h . d . g olur.
• Sıvı basınç birimi Pa’dır.

• Sıvıların derinliği arttıkça basınç da artacağı için, baraj duvarlarının tabanları üst kısımlarına göre çok kalın yapılır.

• Bir Kaptaki Sıvı Basıncı Kabın Genişliğine Bağlı Değildir• Sıvı Basıncı, Kabın Şekline ve Kaptaki Sıvı Miktarına Bağlı Değildir.
Sıvılarda Basınç Kuvveti
Sıvıların içine kondukları kabın yüzeylerine uyguladığı kuvvet, basınç kuvveti olarak adlandırılır.
Basınç= Kuvvet / Yüzey formülünden

Kuvvet = Basınç x Yüzey elde edilir.

Bunu formülle gösterirsek, F = P . S olur.

Sıvı basıncı, P= h . d . g olduğuna göre basınç kuvveti; F = P . S

F = h . d . g . S olur.

Burada h, sıvının derinliğini; d, sıvının özkütlesini; g, yer çekimi ivmesini; S, yüzeyin büyüklüğünü gösterir.

ÖRNEK: Şekildeki kapların tabanlarına yapılan basınç kuvvetleri arasındaki ilişki nasıldır?
ÖRNEK: Sıvı ile dolu olan şekildeki kapta belirtilen noktaların hangisinde sıvı basıncı en büyük değerdedir?


ÖRNEK:
Şekildeki kaplara aynı cins sıvı, farklı yüksekliklerde
konmuştur.
Bu kapların, tabanlarına uygulanan sıvı basınçları
arasında nasıl bir ilişki vardır?


ÖRNEK:
Bir sıvı yakıt deposunda bulunan sıvının derinliği 1,5 m’dir. Deponun tabanındaki sıvı basıncı 13500 Pa’dır.
g = 10 N/kg olduğuna göre, sıvının yoğunluğu kaç kg/m3 tür?


ÖRNEK:
Aşağıdaki kapların hangisinin musluğundaki basınç en fazladır?
(dcıva = 13,6 g/cm3, dsu = 1 g/cm3, dzeytinyağı = 0,8 g/cm3, dalkol = 0,7 g/cm3)


ÖRNEK:
a) Derinliği 40 cm olan bir kapta bulunan sıvının öz kütlesi 2,4 g/cm3’tür. Bu sıvının kabın tabanına yaptığı basınç kaç Pa’dır?
b) Kabın tabanı 0,5 m2 ise sıvının tabana uyguladığı kuvvet kaç N’dur?

Özet SIVIYA BASINÇ UYGULA, HER TARAFA İLETSiN
Sıvı molekülleri arasındaki boşluk, katılarınkine göre biraz fazladır. Fakat yine de aralarındaki boşluk oldukça azdır. Sıvı maddeler sıkıştırıldığında hacimlerindeki değişme dikkate alınmayacak kadar küçüktür. Bu sebeple sıvılar sıkıştırılamaz kabul edilir. Bunu, içine su doldurulmuş şırınganın pistonunu sıkıştırarak gözlemleyebiliriz. Şekli inceleyin.
Sıvı moleküllerinin bir biri üzerinde kayarak hareket etmeleri, onlara akışkanlık özelliği kazandırır.
Sıvıların basıncı iletmesi
Katılar, üzerlerine uygulanan kuvveti kuvvet doğrultusunda iletir. Sıvıları katılardan ayıran önemli özelliklerden biri, üzerlerine uygulanan basıncı her yöne iletebilmeleridir.

İçine su doldurulmuş bir balonu şekildeki gibi iki elimizle tutup bir tarafından bastırdığımızda diğer tarafta bir itilme hissederiz. Bu deney bize kapalı kapta bulunan sıvıların, basıncı kabın içindeki her noktaya ilettiğini gösterir.

Bunu içi su dolu bir pet şişeyi elimizle tutup, üst tarafından sıkıştırdığımızda da gözlemleyebiliriz.
Sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı her doğrultuda ve eşit büyüklükte iletirler. Suyun bu özelliğini ilk kez Fransız bilgin “Paskal” bulduğu için buna “Paskal Prensibi” denir.

Paskal Prensibi:
Kapalı bir kaptaki sıvının herhangi bir noktasına uygulanan basınç, kabın iç yüzeyindeki her noktaya sıvı tarafından eşit büyüklükte iletilir.

Pek çok araç ve gerecin çalıştırılmasında sıvıların bu özelliğinden yararlanılır. Örneğin, hidrolik kaldırma aletleri(liftler), hidrolik fren sistemi, iş makinelerinin yük kaldıran kolları, su cendereleri, krikolar, dişçi koltukları, sıvılı barometre, manometre, U boruları.
Hidrolik fren sisteminin çalışması paskal prensibi ile açıklanabilir. Fren pedalına basıldığında oluşan basınç borudaki sıvı tarafından fren balatalarına eşit büyüklükte iletilir. Fren balatalarındaki piston, balataları bu basınçla sıkıştırarak tekerleğin hareketini yavaşlatır.

Bileşik Kaplar
Kesitleri ve şekilleri farklı kapların tabanlarından bir boru ile birleştirilmesi ile elde edilen kaplara bileşik kaplar denir.


Bileşik kaplar bir sıvı ile doldurulduğunda, kapların şekli nasıl olursa olsun, hepsi de aynı seviyeye kadar sıvı ile dolar.
Bileşik Kaplar ve Kullanım Alanları
Şehirlerde yerleşim yerlerindeki su sistemleri, bileşik kaplar prensibine göre çalışır. Yerleşim yerinin yüksekçe bir yerine konan büyük su deposu, büyük bir basınçla suyu tüketilen yerlere gönderir.
Su, büyük su deposuna bir kaynaktan sürekli olarak pompalanır.

U Borusu
En basit bileşik kap U borusudur. U borusu bir cam borunun U şeklinde kıvrılmasıyla elde edilir. Siz de beyaz bir hortum parçasını kıvırarak U borusunu elde edebilirsiniz.
U borusuna konan bir sıvı, her iki kolda aynı yüksekliğe çıkar ve dengeye gelir.
U borusu kullanılarak, öz kütlesi bilinen bir sıvının yardımıyla birbiriyle karışmayan başka bir sıvının öz kütlesi bulunabilir.
U borusunun kollarından birine öz kütlesi bilinen sıvıdan bir miktar konur. Diğer koluna öz kütlesi bilinmeyen sıvıdan konur. Sıvılar dengeye geldiğinde yükseklikleri ölçülür. Her iki koldaki sıvı sütunlarının yaptığı basınçlar birbirine eşit olacağına göre, P1 = P2 yazılabilir.


ÖRNEK:
Şekildeki gibi bir U borusunun A kolundaki sıvı yağın yüksekliği 15 cm,
B kolundaki suyun yüksekliği 13,5 cm olarak ölçülüyor.
Buna göre yağın yoğunluğu kaç g/cm3’tür? (dsu=1g/cm3)

ÖRNEK:
İçinde su bulunan bir U borusuna su ile karışmayan bir X sıvısı konulduğunda şekildeki gibi su seviyesi 2 cm, X sıvısı 4 cm olacak şekilde denge sağlanıyor.
Buna göre, X sıvısının yoğunluğu=1 g/cm3)
ÖRNEK: Aşağıdakilerden hangisi doğru olarak çizilmiştir?
Su Cendereleri
Pascal Prensibi’nden yararlanılarak yapılan araçlardan
biri de su cendereleridir.
Su cenderesi tabanları birleştirilmiş, kesitleri farklı iki silindir ve silindirlerin içinde rahatça hareket eden pistonlardan oluşur.

Küçük pistona bir kuvvet uygulandığında, sıvı üzerinde bir basınç oluşur. Oluşan basınç, sıvı tarafından her yere aynen iletilir.
İletilen bu basınç, büyük piston üzerinde büyük bir kuvvet oluşturur. Bu kuvvet piston üzerindeki yükü dengeler.
Pistonlar aynı düzeyde olduğuna göre küçük pistondaki basınç (P1), büyük pistondaki basınca (P2) eşittir.

P1 = P2

F1 / S1 = F2 / S2ÖRNEK:
Şekildeki hidrolik liftinin küçük pistonu 100 N’luk kuvvetle itildiğinde, büyük pistonda oluşan kuvvet kaç N olur?

ÖRNEK:

Şekildeki sistemde küçük pistona 12 N’luk kuvvet uygulanırsa pistonlar aynı seviyedeyken büyük pistonda 108 N’luk bir ağırlık dengelenebilir.
Buna göre büyük pistonun kesit alanı kaç cm2’dir? (Pistonların sürtünmesi ihmal ediliyor.)ÖRNEK:
Şekildeki su cenderesinde, sürtünmesiz K, L,
M pistonlarının ağırlıkları FK, FL, FM’dir. Pistonlar bu şekilde dengededir.
L pistonunun ağırlığı 10 N ise FK ve FM kaç N’dur?


Tansiyon Nedir?
Kalp karıncıklarının kasılması sonucu, kalpteki kan damarlara doğru itilir. Böylece kan, damarların çeperlerine bir basınç yapar. Kan basıncının etkisiyle damarlar genişler ve hemen ardından daralır. Kanın damarlara yaptığı bu basınca tansiyon denir. Kan basıncı koldan ve yaklaşık kalp hizasından ölçülür. Bunun nedeni kalp hizasındaki damarlardaki kan basıncının kalpteki kan basıncına hemen hemen eşit olmasıdır.


Özet Açık Hava Basıncının Ölçülmesi
Açık hava basıncı ilk kez İtalyan bilgin Torricelli Toriçelli) tarafından ölçülmüştür. 1 m uzunluğunda bir cam boru cıva ile doldurulur. Cam borunun ağzı parmakla kapatılıp ters çevrilir ve cıva çanağına batırılır. Bu deney deniz seviyesinde 0°C’de yapıldığında, boru içindeki cıvanın 76 cm seviyesine düştüğü görülür.


Boru içindeki cıva, ağırlığından dolayı cıva çanağına basınç yapar. Hava çanaktaki cıva üzerine basınç yapar. 1 m yüksekliğindeki cıva sütunu, açık hava basıncından daha büyüktür. Bu yüzden boru içindeki cıva seviyesi, açık hava basıncı ile dengeye gelinceye kadar düşer. Bu denge seviyesi 76 cm’dir. Boru içindeki cıva ile açık hava basıncı dengeye geldiğinde şöyle yazılabilir:

Pcıva = Paçık hava basıncı

• (Açık hava basıncını, Po olarak gösterebiliriz.) Po = 1 Atm


• Cam borunun biraz eğik olması cıvanın seviyesinin düşmesine sebep olmaz.


Ortalama bir insan vücudunun yüz ölçümü 1,5 m2 ise, bir insan vücuduna etki eden havanın ağırlığı,

F = P . S;
P = 1 atm = 100 000
F = 100 000 x 1,5 m2 F = 150 000 N olur.
Bu değer yaklaşık 15 ton kütlenin ağırlığına eşittir.Yani bir insan, yaklaşık 15 tonluk (15 000 kg) kütleyi her an üzerinde taşıyor gibi düşünebiliriz.
Açık hava basıncı deniz seviyesinden yukarı doğru çıkıldıkça düşer.
Bu düşüş her 10,5 m’de 1 mm - cıva dır. Yükseklerde atmosferin yoğunluğu daha azdır.

ÖRNEK:
Şekildeki barometrede gözlenen h yüksekliği aşağıdakilerin hangilerine bağlıdır?
I. Havanın basıncına
II. Sıvının öz kütlesine
III. Barometrenin bulunduğu yerin denizden yüksekliğine
IV. Kabın hacmine
V. Borunun çapına


ÖRNEK:
Torricelli deneyi cıva yerine su ile yapılsaydı, en az kaç m’lik boru kullanmak gerekirdi?
(dcıva = 13,6 g/cm3, dsu=1 g/cm3)ÖRNEK:
Denizden 210 m yüksekte hava basıncı kaç cm cıva olur?

Hava Basıncını Ölçmek İçin Kullanılan Aletler
Açık hava basıncını ölçmek için kullanılan aletlere barometre denir. Iki çeşit barometre vardır. Bunlar, cıvalı barometre ve metal barometredir.
Cıvalı Barometre
Bunun diğer adı sifonlu barometredir. Şekilde görüldüğü gibi alt ucu U şeklinde kıvrılmış bir cam borudur. Bu kıvrım cıva çanağı görevini yapar.

Cam boru cıva ile doldurulduğunda borunun uzun ve kısa kolundaki cıva seviyeleri arasındaki fark açık hava basıncını verir. Cıvalı barometrenin yapısı taşımak için uygun değildir, cıva dökülüp cam kırılabilir.Metal Barometre
Içi boş esnek metalden yapılmış bir kutudan oluşur. Metal kutunun yüzeyi havayla temas alanını arttırmak için kıvrımlıdır. Kutunun içeri çökmesini engellemek için içinde yay bulunur. Kutunun üzerine hava basıncını göstermek için bir ibre konmuştur.
Kutunun içeri ya da dışarı hareket etmesiyle ibre de hareket ederek basınç değişimlerini gösterir.


SORULAR:
1.Deniz seviyesinden 147 m yüksekte hava basıncı kaç cm-cıva’dır?
2.Açık hava basıncının 0,95 atm olduğu bir yerde,4 m2’lik yüzeye kaç N kuvvet etki eder?

Özet Açık Hava Basıncı
Dünya’nın etrafı atmosfer tabakası ile çevrilidir. Azot, oksijen, az miktarda hidrojen, su buharı, karbon dioksit ve diğer gazlardan oluşan atmosfer, ağırlığından dolayı temas ettiği bütün yüzeylere basınç uygular. Buna, açık hava basıncı ya da atmosfer basıncı denir.

Açık Hava Basıncının Varlığının Gözlenmesi
Ağzına kadar su dolu bir bardak, kâğıtla kapatılıp ters çevrildiğinde kâğıt yere düşmez. Bunun sebebi açık hava basıncının bardak içindeki sıvı basıncını dengelemesidir.


• Bir pet şişenin içindeki hava çekilirse, şişenin büzüldüğü görülür. Bunun sebebi plastik şişenin içindeki hava
boşalınca iç basınç hava basıncından daha küçük olur ve şişe içe doğru büzülür.
• Meyve suyu kamış ile kutudan çekilirken iç basınç düşer ve kutu yüzeyleri açık hava basıncı etkisiyle içeriye doğru büzülür.
• Kamışla bir bardaktan meyve suyu çekerken, kamışın içinde hava basıncı düşer. Kamışın alt ucundaki basınç üst ucundakine göre daha yüksek olduğu için sıvı kamışın içinde yukarı doğru hareket eder.
• Düz yüzeylere yapışan askıların içindeki hava basıncı,
• dıştaki hava basıncından daha düşük olduğu için askı yapıştırıldığı yüzeyde asılı kalır.
• İnsan vücudunda iç basınç (kan basıncı) dış basıncı (atmosfer basıncını) dengeler. Fakat yükseklere
çıkıldıkça hava basıncı düşer, bu yüzden bazı insanların burunlarında iç basınç fazla geldiği için kanama olur.

• Atmosferi, bir hava denizi olarak düşünürsek, insan bu denizin dibinde duran bir balık gibi düşünülebilir. Hava da su gibi akışkan olduğu için, açık hava basıncı insana her doğrultuda etki eder.
Özet BALONDAKI HAVA MOLEKÜLLERI HER YÖNE UÇUŞUR
Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı
Önceki ünitelerde gördüğümüz gibi gaz molekülleri sürekli hareket halindedir. Bu yüzden gazlar içinde bulundukları kapların yüzeylerine çarparak basınç uygularlar.

Gaz Basıncı Nelere Bağlıdır?
1. Kapalı kaptaki bir gazın basıncı, kaptaki molekül sayısı ile doğru orantılıdır. Molekül sayısı arttıkça, gaz basıncı da artar. Molekül sayısının fazla olması çarpışma sayısını arttırır.Içine hava üflenen balonun şişmesi, topun hava
basıldıkça şişmesi; bize gaz basıncının tanecik sayısı ile arttığını gösterir. Şişirme bot, top, bisiklet ve araba tekerleklerinde yüksek basınçlı hava vardır.

Bir kaptaki gaz moleküllerinin sayısının azalması, kaptaki basıncı azaltır. Bunu patlayan araba lastiğinde gözlemleyebiliriz.


2. Kapalı kaptaki gaz basıncı, gazın sıcaklığına bağlıdır. Gazın sıcaklığı arttıkça basınç artar. Sıcaklık azaldıkça basınç azalır. Sıcaklık artınca moleküllerin enerjileri artar. Enerjisi artan moleküllerin çarpışma hızı artar. Dolayısıyla gaz basıncı artar. Sıcaklık azalınca moleküllerin enerjisi azalır. Enerjisi azalan moleküllerin çarpışma hızları azalır. Dolayısıyla gaz basıncı düşer.
Bunu, bir balonu cam şişenin ağzına bağlayıp şişeyi sıcak suya koyduğumuzda gözlemleyebiliriz. Cam şişe ısındıkça içindeki hava genleşecek ve balon şişecektir.

Kabın hacmi ve molekül sayısı aynı olduğu halde gaz sıcaklığı arttırılırsa, gazın basıncı artar.

Futbol topu niçin soğukta iner, sıcakta ise şişer?

3. Kapalı kaptaki gaz basıncı hacimle ters orantılıdır. Kabın hacmi arttıkça basınç azalır. Kabın hacmi azaldıkça basınç artar. Kabın hacmi arttıkça moleküllerin arasındaki mesafe büyür, böylece çarpışma sayısı azalır. Çarpışma sayısının azalması basıncı düşürür.

Bunu, içi hava dolu bir pompa ya da şırınganın ağzını parmağımızla kapatıp sıkıştırdığımızda da gözlemleyebiliriz. Sıkışan gazın basıncı artacağı için, pistonu içeri doğru itmek zorlaşacaktır.

Sabit sıcaklıkta kapalı kaptaki gazın hacmi ile basıncı ters orantılıdır. Örneğin kabın hacmi yarıya inerse gaz basıncı iki katına çıkar. Kabın hacmi iki katına çıkarsa basınç yarıya düşer.
17. yüzyılda Boyle (Ingiliz) ve Mariotte (Fransız) adlı bilim adamları kapalı kaplarda hacim ve basınç arasındaki ilişkiyi keşfetmişlerdir. Sabit sıcaklıkta kapalı bir kaptaki gazın basıncı ile hacminin çarpımı daima sabittir.
P V = P V = ..... = k (sabit)

Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncının Ölçülmesi
Kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçen alete manometre denir.
Sıvılı ve metal olmak üzere iki çeşit manometre vardır. Sıvılı manometre “U” şeklinde bir boru olup, bir
kolu diğerine göre daha uzundur. Manometrenin içi genelde cıva ile doludur.

Açık uçlu manometre:
Önce ortamdaki açık hava basıncı bir barometreyle ölçülür. Ardından manometrenin ucu, basıncı ölçülecek gazın bulunduğu kaba bağlanır. Manometre kaba bağlandıktan sonra cıva seviyesinde yükselme ya da alçalma ölçülür. Eğer cıva, manometrenin ucu açık olan kolunda yükseliyorsa, bu kaptaki gaz basıncı açık hava basıncından daha fazladır.


Manometrede Üç Farklı Durumda Cıva Seviyelerinin Karşılaştırılması
Kapalı Uçlu Manometre
Kapalı kaptaki gaz basıncını ölçmek için bir ucu kapalı manometre de kullanılır.
Şekildeki gibi manometrenin ucu içi
gaz dolu kaba bağlandığında, cıva seviyeleri
arasındaki farkı ölçerek kaptaki gazın
basıncını bulabiliriz.
Paskal prensibine göre, A noktasındaki cıva basıncı aynı seviyedeki B noktasındaki basınca eşittir.

ÖRNEK:
Yandaki manometrede cıva seviyeleri arasındaki fark 20 cm olduğuna
göre, gaz basıncı kaç cm-Hg’dır?


ÖRNEK:
Açık hava basıncının P0 = 76 cm cıva olduğu yerde manometredeki X gazının basıncı kaç cm cıvadır?
ÖRNEK:
Şekildeki sistemde, kapalı kaptaki gazın basıncı kaç cm-Hg’dır?ÖRNEK:
Z gazı için kapalı uçlu ve açık uçlu manometreler
ile yapılan ölçümler şekildeki gibidir.
Buna göre açık hava basıncı, kaç cm-Hg’dır?
Gazların Sıkıştırılması ve Bundan Yararlanma
Gazların sıkıştırılabilirlik özelliklerinden pek çok alanda yararlanılır. Örneğin, bir kapta sıkıştırılan gaz, bir delikten püskürtülürken gazla birlikte sıvı da püskürtülebilir. Bundan yararlanarak böcek ilâcı püskürtme, oto boyama, kireçle boyama makineleri yapılmıştır. Ayrıca, otomobil ve kamyonların fren sistemlerinde, hidrolik kaldırma sistemlerinde basınçlı gazlardan yararlanılır.

Sıkışan bir gazdaki moleküller birbiriyle daha fazla çarpışacağı için gazın sıcaklığı artmaya başlar, etrafa ısı verir. Genleşen gazlar ise çevresinden ısı alır. Gazlar genelde yüksek basınçta sıkıştırıldığında sıvı hâle geçer. Böylece gazları sıvılaştırıp tüplerde depolamak mümkün olur. Hastanelerde kullanılan oksijen tüplerinin içinde sıvılaştırılmış gaz bulunur.
Evlerde kullandığımız tüplerin içinde de sıvılaştırılmış gaz bulunur. Bunlara kısaca LPG tüpleri de denir.
LPG Liquid Petroleum Gas (Sıvı Petrol Gazı)
Buzdolapları, sıkıştırılan gazların genleşirken, çevresinden ısı alması prensibine dayanarak çalışır.

Buzdolabı motoru, borularda dolaşan gazı sıkıştırarak genleşme odasına gönderir.
Genleşme odası denilen yer, çapı diğerlerine göre daha geniş borulardan oluşan bir kısımdır. Motorun pompaladığı gaz burada anîden genleşir ve etrafında ısı alarak boruları soğutur. Gaz daha sonra tekrar dar borulara geçer ve sıkışır. Sıkıştırılan gaz aldığı ısıyı buzdolabının arkasındaki borulardan
geçerken etrafa verir. Bu olay motor pompası yardımıyla sürekli tekrar ettiği için buzdolabının içinde soğuk bir bölge oluşur.