8.SINIF 5. ÜNİTE KUR'AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ 2

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
22
38
dindersioyun.comdindersioyun.com
Kur’an’ı Kerim ve Özellikleri
ÖZET
İslam dininin temel kaynaklarının neler olduğunu öğrendik.
İslam dininin temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sünnetidir. Kur’an-ı Kerim, Allah tarafından son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gönderilen son ilahî kitaptır. Kur’an, hiç değişmeden bize kadar ulaşmıştır. O, bütün insanlara hitap eden evrensel bir kitaptır.
Sünnet, Peygamberimizin (s.a.v.) sözleri, uygulamaları ve sahabilerin yapmış olduğu davranışları onaylamasına denir. Peygamberimiz (s.a.v.) Kur’an’daki ayetlerin ifade ettiği manayı sözleri ile açıklamış, fiilleri ile de hükümlerin nasıl uygulanacağını göstermiştir.
Kur’an-ı Kerim’in ana konularını öğrendik.
Kur’an-ı Kerim, insanlara doğru yolu göstermek ve onların dünya-ahiret mutluluğuna ulaşmalarını sağlamak için gönderilmiştir. Kur’an’da çokça zikredilen, üzerinde durulan başlıca konular; iman esasları başta olmak üzere ibadet, ahlak, bireysel ve toplumsal hayatla ilgili düzenlemeler, peygamberler ve geçmiş kavimlerin kıssalarıdır. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini öğrendik.
Kur’an-ı Kerim, okuyup anlaşılmak ve hayatın tüm alanlarında yaşanmak için indirilmiş yol gösterici bir rehberdir. Kur’an-ı Kerim, insanları iyiye, doğruya ve güzele yönlendirir, kötülüklerden sakındırır. Kur’an-ı Kerim, dünya ve ahiret hayatına dair pek çok konuyu açıklayan bir kitaptır.
Hz. Nuh’un (a.s.) hayatını genel hatlarıyla öğrendik.
Hz. Nuh (a.s.), Allah’ın (c.c.) peygamber olarak seçip görevlendirdiği elçilerden biridir. Kur’an’da adı sıkça geçen Hz. Nuh (a.s.), putperest bir toplumu Allah’ın (c.c.) tevhid dinine davet etti ancak kavminin ileri gelenleri onu küçümsediler ve davetini inkâr ettiler. Hz. Nuh’a (a.s.) çok az sayıda insan inandı.
Hz. Nuh (a.s.), kavmini gece gündüz demeden uzun yıllar boyunca dine davet etti. Onun çok uzun süre yaptığı çağrıya kulak vermeyen kavmi, onu öldürmekle tehdit etti. Hz. Nuh (a.s.) durumunu Allah’a (c.c.) arz etti. Yüce Allah (c.c.), Hz. Nuh’a (a.s.) az sayıda inanan dışında kavminden başka birinin artık inanmayacağını haber verdi. İnkârcılara ilahi cezanın geleceğini, bu cezadan hiçbirinin kurtulamayacağını bildirerek şöyle dedi: “Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap, haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma! Onlar boğulacaklar.” (Hûd suresi, 37. ayet.)
Hz. Nuh’un (a.s.) tevhide davetini kabul etmeyenler meydana gelen tufanda boğuldular. Tufan sona erdikten sonra Nuh (a.s.) ve beraberindekiler huzura kavuştular.
115
Kur’an’ı Kerim ve Özellikleri
5. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI
İslam dininin temel kaynaklarından 4. Aşağıda verilen ayetlerden hangisi

olan Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Son ilahi kitaptır.
Evrensel nitelikler taşır.
Orijinal dili İbranicedir.
Hiç değişikliğe uğramamıştır.
I. Hz. Muhammed’in günlük yaptığı davranışlardır.
Hz. Muhammed’in ilk kez yaptığı davranışlarıdır.
Hz. Muhammed’in kendisinden aktarılan sözlerdir.
Hz. Muhammed’in sözleri, fiilleri ve onayladığı davranışlardır. Sünnet kavramı ile ilgili yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) I B) II
C) III D) IV
Kur’an’ın temel konuları ile ilgili değildir?

“İman edip iyi davranışlarda bulunanlara, içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele!” (Bakara suresi, 25. ayet.)
“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklıselim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır.” (Âl-i İmrân suresi, 190. ayet.)
“Yetimin malına, rüşdüne erinceye kadar ancak en güzel bir niyetle yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluğu gerektirir.” (İsra suresi, 34. ayet.)
“De ki: Allah birdir. Allah samettir. O doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi (benzeri) yoktur.”
5. “Anne, baba ve akrabaların (miras ola-
( İhlas suresi, 1-4.ayetler.)

3. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in ana konuları arasında gösterilemez?
Tarih
İnanç
Muamelat
İbadetler
rak) bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Anne, baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır.” (Nisâ suresi, 7. ayet.)
Bu ayet, Kur’an’ın ana konularından hangisiyle ilişkilendirilebilir?
Kıssalar
Muamelat
Ahlak
İnanç
Kur’an’ı Kerim ve Özellikleri
“Ey inananlar! Zannın çoğundan sakının, zira zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayın; kimse kimseyi çekiştirmesin; hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz; Allah’tan sakının...” (Hucurât suresi, 12. ayet.)
Bu ayet, Kur’an’ın ana konularından hangisiyle ilişkilendirilebilir?
Ahlak B) İbadet
C) İnanç D) Kıssa
Kur’an-ı Kerim’de kıssaların yer almasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
İnsanların ibret almalarını sağlamak
Geçmiş milletlerden haberler vermek
Kur’an’ın ezberlenmesini kolaylaştırmak


Hz. Peygambere inanmayan müşrikleri uyarmak

dindersioyun.comdindersioyun.com
İnanç, Allah’ın (c.c.) peygamberleri aracılığıyla bildirdiği esasları tereddütsüz kabul etmek, gerçek ve doğru olduğuna gönülden inanmaktır. Buna göre İslam inancının temeli aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Tevhid
Tesbip
Tevekkül
Takva
Hz. Nuh (a.s.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Ülü’l azm olan peygamberlerden biridir.
Çok uzun süre halkını İslam’a davet etmiştir.
Kendisine çok sayıda insan inanmıştır.
Allah tarafından görevlendirilen ikinci peygamberdir.
Kur’an-ı Kerim hak ile batılı, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, iman ile küfrü, helal ile haramı birbirinden ayıran bir kitaptır. Kur’an- ı Kerim’in bu özelliği aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Zikir B) Furkan
C) Nur D) Şifa5. ÜNİTE
1
23
4
56
7
8910
CDABBACACB
DOĞRU SAYISI​
YANLIŞ SAYISI​