8. Sınıf Din Kültürü Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri Test 2

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
22
38
Soru 1
Kur’an, ayetleri Peygamberimize 23 yılda indirilmiş son ilahi kitaptır. Vahiy meleği Cebrail Allah’ın emriyle Peygamberimize gelir ve Allah’ın söylediklerini, bildirdiklerini ona iletir, onlar da Peygamberimizin kalbine yazılır ve ezberinde kalırdı. Peygamberimiz Cebrail aracılığıyla Allah’tan almış olduğu bu sözlerin tamamına Kur’an denir. Ayetler indirildikçe vahiy katipleri tarafından yazıya geçirilmiştir. Peygamberimiz insanlara 23 yıl süresince Kur’an-ı Kerim’i ulaştırmış ve arkadaşlarını onu okuyup ezberlemeleri için özendirmiştir.
Sadece bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


ACebrail, Allah’ın hükümlerin,i emirlerini, yasaklarını Peygamberimize getirmiştir.
BPeygamberimiz de Allah’tan kendisine ne gelmiş ise O’nun bir harfini bile unutmadan ve değiştirmeden ashabına aktarmıştır.
CKur’an-ı Kerim’den sonra herhangi bir kutsal kitap gelmeyecek ve o kıyamete kadar yürürlükte kalacaktır.
DKur’an-ı Kerim, diğer kutsal kitaplarda eksik bırakılan hususları tamamlamıştır
Soru 2
“Biz onlara, ufuklarda ve dış dünyada ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki onun gerçek olduğu ortaya çıksın.” (Fussilet, 53) ayeti doğrultusunda Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


AKapsadığı gerçekler insanlığın bakış açısını ve ufkunu geliştirecek niteliktedir.
BDiğer dinler arasındaki anlaşmazlıkları çözer, problemleri çözüme kavuşturur.
CKolaylıkla ezberlenmesi onun en önemli özelliklerinden biridir.
Dİnsanlara Allah’ı öğretir; dünya ve ahireti tanıtır.
Soru 3
Kur’an-ı Kerim , Peygamberimizin en büyük mucizesidir. Diğer peygamberlerin mucizeleri maddi mucizeler olduğundan, zamanın geçmesiyle bittiği, onları ancak o çağda yaşayanlar gördüğü halde Kur’an hem söz hem de anlam olarak daima mucize olarak kalacaktır. O, daha önce gönderilen kutsal kitapları yürürlükten kaldırmıştır. Konuları açısından bütünü kaplayan, bütün zamanları kuşatan, insanlığın her dönemde ihtiyaçlarına cevap verebilen kutsal bir kitaptır. Kapsadığı kurallar insanlığın dünyada huzurlu yaşaması, ebedi alemde de sonsuz mutluluğa kavuşmasını sağlayacak niteliktedir ve kendisini diğer kutsal kitaplardan ayıran bir çok özellikler taşımaktadır.


Bu duruma;
I. Bir takım neden ve olaylara göre ayetler ve sureler halinde yavaş yavaş indirilmesi,
II. Kapsadığı ilkeler ve hükümler kıyamete kadar geçerliliğini koruması,
III. Zamanımıza kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelmesi
özelliklerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?


AYalnız II
BI ve II
CII ve III
DI, II ve III
Soru 4
Allah’a iman, kalbimizi güçlendirir; bize güven verir. Meleklere inanmak, bize iyiliği ve güzelliği sevdirir. Kitaplar yolumuzu aydınlatır. Ahiret, inanan insan için hiç bitmeyecek mutlu sondur.
Bu metne aşağıdaki başlıklardan hangisi getirilmelidir?


AKur’an-ı Kerim’in Tarihi
Bİmanın Esasları
CAhlak
Dİslam’ın Şartları
Soru 5
İslam kültürü içinde, Kur’an-ı Kerim odaklı pek çok kavram vardır. Bunların bazıları, Kur’an’ın iç düzeniyle, bazıları okunuşuyla bazıları da anlam ve yorumlarıyla ilgilidir.
Kur’an’ın iç düzeniyle ilgili kavramlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


AAyet
BMukabele
CSure
DCüz
Soru 6
Hz. Peygamber her indirilen ayeti anında ezberliyor, daha sonra onu insanlara aktarıyor ve onların pek çoğu da indirilen bu ayetleri ezberliyorlardı. Vahiy katipleri indirilen ayetleri o dönemin yazı malzemesi olan deri, ağaç kabuğu, papirüs kağıdı ve kemik gibi malzemeler üzerine yazıyorlardı. Bu belgeler üzerinde ayetlerin ve surelerin yer ve sıralarına ait bilgiler de yer alıyordu. İlk Halife Hz. Ebubekir, halifeliği döneminde Kur’an sayfalarını toplayarak bir araya getirmeyi kararlaştırdı. Bu amaçla Vahiy katibi ve hafız olan Zeyd b. Sabit başkanlığında bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon çok büyük bir titizlikle Kur’an-ı bir araya getirerek kitaplaştırma işine başladı. Her ayet, Peygamberin huzurunda yazıldığına dair en az iki şahitle birlikte kabul ediliyordu. Bu şekilde iki kapak arasında toplanan Kur’an Mushaf’ı oluşturulmuştur. Bu asıl Mushaf daha sonra Peygamberimizin hanımı Hz. Hafsa’ya emanet edilmiştir.
Bu durumun Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?


Aİnsanı düşünmeye yöneltmesi
BVahiy sürecinin yirmi üç yıl sürmesi
CDeğişmeden günümüze ulaşması
DLehçe farklılıklarından oluşabilecek kargaşaların da önüne geçilmesi
Soru 7
Kur’an-ı Kerim’in başka bir dile çevirisine meal denir. Dünyada konuşulan hemen her dilde Kur’an’ın çevirileri yapılmıştır. Dilimizde, çeşitli kimseler tarafından yapılmış mealler vardır. Kur’an-ı Kerim tek kitap olduğu halde Türkçe mealler birbirini bazen tutmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?


AHer çevirmenin, Kur’an’dan kendi anladığını yazması
BKur’an’ın daha iyi anlaşılmasının engellenmesi
CKur’an-ı Kerim’in mesajının, her çağda tüm insanlara yönelik olması
DFarklı dillerden Müslümanların bulunması
Soru 8
Tecvit (tecvid): Kur’an-ı Kerim’i en güzel bir biçimde okumakla ilgili kurallar bütününe denir.
Hafızlık: Karşılıklı Kur’an okumak anlamına gelir.
Hatim: Kur’an-ı Kerim’i metinden veya ezberden baştan sona okumak veya dinlemektir.
Mukabele: Kur’an-ı Kerim’in bütün ayetlerini ezberlemektir.
Kavram – tanım eşleştirmelerinde aşağıdakilerden hangileri yer değiştirildiğinde bilgiler kesin olarak doğru olur?


AHafızlık – Mukabele
BHatim – Tecvit
CTecvit – Hafızlık
DMukabele – Hatim
Soru 9
Mevlana; “Ben yaşadığım sürece Kur’an’ın kölesiyim. Ben, seçkin Muhammed’in yolunun toprağıyım.” diyerek, Kur’an’a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’e duyduğu;
I. sevgi,
II. saygı,
III. bağlılık
durumlarından hangilerini ifade etmiştir?


AYalnız I
BI ve III
CII ve III
DI, II ve III
Soru 10
“Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.”
“Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeli ile selamlayın yahut aynı ile karşılık verin…”
Buyrularak günlük hayatta uymamız gereken önemli bir görgü kuralı hatırlatılmaktadır.
Bu ayetler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?


AKur’an-ı Kerim’in güzel ahlaka önem verdiğinin
BGüzel ahlaklı insanların sahip olması gereken özelliklerin azaldığının
CToplumda barış, huzur ve güven ortamının bozulduğunun
DDinimizin emredilen ibadetlerinin sadece namaz, oruç, hac, zekat, kurban, dua olduğunun
Soru 11
(I) Akıl ve vahiy insanın doğru bilgi kaynağıdır. (II) Dinin hükümleri aklın hükümleriyle ters düşebilir. (III) Sağlıklı ve önyargılardan uzak bir akıl her zaman doğruyu bulur. (IV) Önyargılar ve yanlış inançlar çoğu zaman aklın yanlış karar vermesine neden olur.
Bu paragrafta numaralanmış cümlelerden hangisinde verilen bilgi yanlıştır?


AI
BII
CIII
DIV
Soru 12
Hz. Muhammed her zaman akıl ve bilimden yana olan bir dinin aracısı olduğunu vurgulamıştır. Yaşamı boyunca İslam’ın insanlara güzel ve doğru olanı öğütlediğini anlatmakla kalmamış, kendi yaşamıyla da İslam’ın doğruluk ve güzellik dini olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Aİslam, bağnaz bir din değildir.
BHz. Muhammed örnek bir kişiliğe sahiptir.
Cİslam akıl ve bilgiyi temel almaktadır.
Dİnanç, bilimden üstün, kişiyi yönlendirici kalıplara sahiptir
Soru 13
Kur’an-ı Kerim’de
I. Allah’ın yeri göğü bir uyum içinde yarattığı ve aksini görmenin imkansız olduğu,
II. Ataları körü körüne taklit etmenin insanı yanlışa sürükleyeceği,
III. Emin olunmayan bilginin ardına düşüldüğünde bundan sorumlu olunacağı,
IV. Yanlış yola saptığımızda hem kendimize hem de bilmeden de olsa başkalarına zarar verilebileceği açıklanmıştır.
Buna göre evrenin uyumu ile ilgili ayetler okuyan biri, numaralanmış açıklamalardan hangisine ulaşacaktır?


AI
BII
CIII
DIV
Soru 14
Allah rızasını kazanmaya neden olacak her güzel iş iyiliktir. Müslüman, iyi olan, iyilik yapan ve başkalarının iyiliğini isteyen insandır. İyilik yapmanın yolları çoktur. Müslüman eli, dili ve malı ile gücü yettiği kadar iyilikte bulunmalıdır. Bu onun görevidir. Allah, mutlaka yaptığınız iyilikleri bilir ve karşılığını verir.
Bu bilgiyi destekleyen ayetler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


A“Hayırdan her ne yaparsanız Allah onu bilir.” (Bakara Suresi, 215. ayet)
B“Andolsun biz insanı en güzel biçimde yarattık.” (Tin Suresi, 4. ayet)
C“Kim bir iyi iş yaparsa faydası kendisinedir.” (Casiye Suresi, 15. ayet)
D“İyilik ediniz, çünkü Allah, iyilik ve ihsanda bulunanları sever.” (Bakara Suresi, 195. ayet)
Soru 15
Hz. Yusuf’un kıssasından aşağıdaki ilkelerin hangisine varılamaz?


AHaktan ve adaletten ayrılmamak
BBağışlayıcı ve affedici olmak
CSabırlı ve vefakar olmak
DKötülüğe kötülükle karşılık vermek