8. Sınıf Din Kültürü Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri Test 1

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
20
38
Soru 1
Sözlük anlamı, yüksek mevki, etrafı sularla çevrili şehir demektir. Kavram olarak, Kur’an-ı Kerim’in değişik sayıdaki ayetlerinden oluşan bölümlere denir. Toplam 114 adet bulunmaktadır. En kısası üç ayetten oluşan Kevser, en uzunu ise 286 ayetten oluşan Bakara’dır. İlki Fatiha, sonu Nas’dır.
Bu metinde özellikleri verilen Kur’an’a dair kavram aşağıdakilerden hangisidir?


AAyet
BSure
CCüz
DMushaf
Soru 2
Kur’an-ı Kerim’in mesajı, her çağda tüm insanlara yöneliktir. Dili Arapça olduğundan, bu dili bilmeyen insanlar için çeviriler yapılmıştır. Kur’an-ı Kerim edebi bir kitap olduğu ve aynı zamanda tarihsel arka planı bulunduğu için onu anlamak kolay olmamakta, çeviriler yetersiz kalmakla ve açıklamalı kitaplara ihtiyaç duyulmaktadır.
Bahsedilen açıklamalı kitaplar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?


AMeal ve tefsir
BMukabele
CHafızlık
DHatim ve Tecvid
Soru 3
Kur’an-ı Kerim ile birtakım ilkeler belirlenmiştir. İnançlar, ibadetler ve güzel ahlak şeklinde üç grupta toplanan bu ilkeler, İslam’ın temellerini oluşturur.
Bu ilkelerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


AKadere, iyilik ve kötülük olarak her şeyin yaratıcısının Allah olduğuna insanları inandırmaktır.
BToplumun bireylerinin birlikte hareket etmesini önlemektir.
Cİnsanları doğruya yönlendirmek, onları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır.
Dİslamiyet’in kısa sürede yayılmasını sağlamaktır
Soru 4
İnanç (iman), Allah’ın Hz. Muhammed’e (s) bildirdiği öğretilerin tamamını kabul etmek ve onaylamak demektir. Bu öğretiler Kur’an-ı Kerim’de yer alır. Allah’ın varlığına ve tek olduğuna inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak, ahiret gününe inanmak, kadere, iyilik ve kötülük olarak her şeyin yaratıcısının Allah olduğuna, öldükten sonra kıyamet günü yeniden dirilişe inanmak imanın esaslarıdır.
Bu inançlarla donanan insanın;
I. Başı dik ve onurlu yaşaması,
II. Davranışlarında hak ölçüsüne dikkat etmesi,
III. Ahirette de mesut ve bahtiyar olması
gibi özelliklerden hangilerine sahip olması gerekir?


AYalnız I
BI ve II
CI ve III
DI, II ve III
Soru 5
İbadetler, insanın ruhunu yükselten, insana insani özelliklerini kavratıp yaşatan davranışlardır. İbadetler, insanın Allah’ı arayış ve O’nunla ilişki kurma ihtiyacının bir göstergesidir.
İslam dininin ibadetleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


AKiliseye gitmek
BNamaz kılmak
COruç tutmak
DHacca gitmek
Soru 6
“Doğrusu size Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. Allah, rızasını isteyenleri onunla mutluluk yollarına eriştirir ve onları izni ile karanlıklardan aydınlıklara çıkarır. Onları doğru yola iletir.”
(Maide suresi, 15-16. ayetler)
“İşte bu Kur’an, indirdiğimiz feyz kaynağı bir kitaptır. Artık buna uygun ve kötülüklerden kaçının. Böylece esirgenmiş olursunuz.”
(En’am suresi, 155. ayet)
Bu ayetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Aİslam’daki din-ahlak ilişkisini gösteren güzel örnekler olmaları
Bİnsanların kişisel çıkarları ve bencilliğini desteklemeleri
Cİnsanın iyiye yönlendirilmesine engel olmaları
DDin kurallarına uymayanların cezalarını belirlemeleri
Soru 7
İnsanların asıl yaratılış amacının ibadet olduğunu vurgulayan ayet aşağıdakilerden hangisidir?


A“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı yer ve gök (bunların düzeni) kesinlikle bozulup gitmişti. Arşın Rabb’i olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan uzaktır.” (Enbiya suresi, 22. ayet)
B“Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat suresi, 56. ayet)
C“Kur’an-ı tane tane oku…” (Müzzemmil suresi, 4. ayet)
D“Kur’an-ı kesinlikle biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız.” (Hicr suresi, 9. ayet)
Soru 8
“Ey İman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman (da sebat) ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkar ederse manasıyla sapıtmıştır.”
Bu ayet aşağıdakilerden hangisini ortaya koymaktadır?


ABir Müslümanın Kur’an’da yer alan bütün inanç esaslarını kabul etmesi gerektiğini
Bİnsanın sorumluluklarını bilmesi ve o doğrultuda davranması zorunluluğunu
CDinin insanın doğasında var olan bir ihtiyaç olduğuna
DAklı olmayanların dinin emirlerinden muaf olduğuna
Soru 9
Kur’an-ı Kerim;
I. İbadetler,
II. Ahiret hayatı,
III. Hadisler
konularından hangileri üzerinde durmaktadır?


AYalnız I
BI ve II
CII ve III
DI, II ve III
Soru 10
İslam inancı, aşağıdaki esaslardan hangisine dayanmaktadır?


AAhlak
BOruç
CTevhid
DNamaz
Soru 11
Kur’an-ı Kerim’e göre ibadet etmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?


AYüce Allah’ın sevgi ve hoşnutsuzluğunu kazanmak
BYaşam amacını belirlemek
CÖlümden sonraki yaşamı gerçekleştirmek
DHem maddi hem de manevi temizlik gerçekleştirmek

Soru 12
Kur’an-ı Kerim’de yer alan birçok ayette hem insanın merak ettiği çeşitli sorulara cevaplar verilir hem de ona dini ve ahlaki sorumlulukları bildirilir.
Bu sorumluluklar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?


AYoksulları görmemezlikten gelmek
BDürüst olmak
CAdaletli davranmak
DEmanetleri korumak
Soru 13
Kur’an, insan ilişkilerinde doğruluk, sevgi, saygı ve adalet gibi değerleri tavsiye eder. Barışı, dostluğu, kardeşliği öğütler. Kötülüğü ve zararlı alışkanlıkları yasaklar.
Bu bilgiler, Kur’an-ı Kerim’in aşağıdaki yönlerinden hangisi ile ilgilidir?


Aİbadetleri açıklamasıyla
BDeğerleri yönlendirmesiyle
CPeygamberler hakkında bilgi vermesiyle
DEvrenin özelliklerini anlatmasıyla
Soru 14
Kur’an-ı Kerim’de anlatılan kıssa çeşitleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?


AHalifelerin yaşamları
BPeygamberlerin mucizeleri
CKavimlerin mücadeleleri
DÖrnek insanların özellikleri