8. Sınıf Din Kültürü Kur’an’ın Ana Konuları Test 1

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
20
38
Soru 1
Kur’an-ı Kerim’in ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?


AAllah’ın varlığı ve birliğine inanmak
BDoğru olmak
CTemiz ve düzenli olmak
DYardımsever olmak
Soru 2
Kur’an doğru bilgiye ulaşmak için gayret etmemizi ister. Doğru davranışlar ancak doğru bilgilerle ortaya çıkar. Bilgi, fayda sağlamalıdır. İnsanlara ve çevreye zarar verecek buluşlardan kaçınılmalıdır. Bu nedenle bilgi, ahlak ve dini değerler süzgecinden geçirilmelidir. Doğru ve güvenilir bilgi, kişiyi doğru sonuçlara ulaştırır.
Bu paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?


ADoğru Bilgi Nedir?
BKur’an ve Doğru Bilgi
Cİnsan ve Bilgi
DBilginin Faydaları Nelerdir?
Soru 3
Kur’an aklımızı kullanmamızı ister. Çünkü ……………………………………………………
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?


Akişi iyiyi ve kötüyü birbirinden akılla ayırır.
Bakıl insanı doğru bilgiye ulaştırır.
Cyararlı ve zararlı olanın farkına varmak akılla olur.
Dkimsenin fikrine ve vicdanına egemen olamaz
Soru 4
• “Bir kimse zerre kadar iyilik yaparsa onu görür.” (Zilzal Suresi, 7. ayet)
• “İyilik ediniz, çünkü Allah, iyilik ve ihsanda bulunanları sever.” (Bakara Suresi, 195. ayet)
Bu ayetler değerlendirildiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?


AKur’an-ı Kerim insanları iyiliğe ve güzelliğe yönlendirir.
Bİslam akıl ve bilgiyi temel almaktadır.
Cİnsan farklı inançlara karşı tahammül gösterir.
DAkıl ve vahiy insanların doğru bilgi kaynağıdır
Soru 5
Kur’an’da Ali İmran suresinin 92. ayetinde “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe eremezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.”
Bu ayete göre gerçek iyiliğe ulaşmanın yolu aşağıdakilerden hangisinden geçmektedir?


Aİyilik ve kötülüğü ayırt edebilmekten
BSevdiğimiz şeyleri başkalarıyla paylaşmaktan
CBilgisizlikle mücadele etmekten
DKur’an öğretilerine yönelmekten
Soru 6
“Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bakmıyorlar mı nasıl yayılmıştır?”
(Gaşiye Suresi, 18, 20. ayetler)
Bu ayette kainattaki düzenin anlaşılmasında aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?


AHadislerin
BAklın
CDuyu organlarının
DBilginin

Soru 7
İnsanın içinde yaşadığı topluma ve diğer insanlara karşı bazı sorumlulukları vardır. Kur’an-ı Kerim insanların bu sorumluluklarını yerine getirmeleri ister.
Bu sorumluluklara örnek olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?


AVerilen sözün yerine getirilmesi
BYapılamayacak şeylerin söylemekten kaçınılması
Cİnsani değerlere önem verilmesi
DHacca gidilmesi
Soru 8
Rivayete göre insanlar Hz. Nuh’a (a.s.) kadar tevhid inancıyla yaşamış, putperestlik ilk defa Nuh’un kavmiyle ortaya çıkmıştır. Kur’an-ı Kerim’de, “Dediler ki: Tanrılarınızı bırakmayın, ilahlarınız Ved, Süva, Yegüs, Yeuk ve Nesr’den vazgeçmeyin” anlamındaki ayette aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmektedir?


AHz. Nuh’un dualarından
BNuh kavminin taptığı putlardan
CNuh tufanının özelliklerinden
DKur’an-ı Kerim’in temel konularından
Soru 9
Kur’an-ı Kerim toplumda iyilik ve güzelliklerin egemen olmasını ister. Hatta bu amaç için müslümanların yarış içinde olmalarını tavsiye eder.
İyilik ve güzelliklere yönelmenin kazandırdıkları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Aİnsanların kardeşçe yaşamasını, birlik ve beraberlik içerisinde bir yaşam sürmesini sağlar.
Bİnsanlar yaşamın zorluklarına karşı birleşir ve birlikte çalışma isteği güçlenir.
CToplumda sosyal adaletin yerleşmesi sağlanır.
Dİnsanlar, hayvanlar ve doğadan uzak durmayı öğrenir
Soru 10
Nuh aleyhisselamın kavmi, “Gerçekten onlar kötü bir milletti.” tanımına tıpatıp uyan bir milletti. Onlar, kendilerine kötülük yaptıkları gibi halklarına da kötü davranıyorlardı. Kendi kötülüklerini kavimlerine bulaştırdıkları gibi yeni doğan çocuklarını da kötü bir şekilde yetiştiriyorlardı.
Ahlaka aykırı bu önemli sapmaların kaynağı olarak aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?


APutlara aşırı ilgi gösterip, yaratılış amaçlarının dışına çıkılması
BArzu ve isteklerin esiri olunması
CKalbin kirlenmesi ve vicdanın kör olması
DÇocuk sevgisinin gelişememiş olması