7. SINIF

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
20
38
7. SINIF
1.
Aşağıdakilerden hangisi İbadetlerin bize
kazandırdığı olumlu davranışlardan biri değildir?
A- Bizi Allah’a (c.c.) yakınlaştırır
B- İbadetler bize sabrı öğretir
C- Zamanı doğru kullanma ve disiplinli olma bilinci
kazandırır
D-Komşularımızın ne güzel ibadetkâr olduğumuzu
söylemesi
A.

B.

C.

D.

2.
-İbadetlerle Rabbimizin verdiği nimetlere teşekkür ederiz.
-İbadetler sayesinde huzurlu oluruz. -
İbadetler güven duygusu içinde olmamızı sağlar.
- İbadetler olumsuz davranışlara engel olur.
- İbadetler bize sabrı öğretir
2-Yukarda verilen ilkelerden çıkarılabilecek ana fikir
aşağıdakilerden hangisidir?
A-İbadetlerin bize kazandırdıkları
B-İbadetlerin neler olduğu
C- İbadetin olumsuzlukları
D-İbadetlerin bizlerde oluşturduğu olumsuz
davranışlardan
A.

B.

C.

D.

3.
Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine
ihtiyaç duyduğu zat.
3-Yukarda tanımı verilen esma-i hüsna aşağıdaki
şıklardan hangisinde verilmiştir?
A- Es- Samed B- Er- Rakib C- El-Vedud D-El-Kuddus
A.

B.

C.

D.

4.
Allah’ın özelliklerinin anlatıldığı ve güzel
isimlerinden olan Es- Samed ismi Kur’anda hangi
surede geçmektedir?
A-Fatiha suresi B- Kevser suresi
C-Kafirun suresi D-İhlas suresi
A.

B.

C.

D.

5.
5-Yukarda verilen ayet ve hadislerin vermek istediği
ana mesaj nedir?
A- Müminlerin şaka yapamayacağı
B- Müminlerin özü ve sözü doğru olduğu
C- Müminlerin Allaha karşı gelmemesi gerektiği
D- Müminlerin günahlarının bağışlanacağı
A.

B.

C.

D.


6.
6-Aşağıdakilerden hangisi doğrulukla ilgili bir
davranış değildir?
A- Ali sınıfın lambasını kırınca suçu arkadaşının üstüne
atması
B-Fatih babasının hırsızlık yaptığını görünce şahitlik
yapıp doğruyu söylemesi
C-Ahmet en sevdiği arkadaşının kopya çekmesini
onaylamaması
D-Furkan’ın yolda bulduğu parayı sahibine vermesi
A.

B.

C.

D.

7.
“Ey inananlar sabır ve namaz ile yardım isteyin.. ‘’
“İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekât verenler
var ya onların mükâfatları Rableri katındadır. Onlara
korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler.”
“Onlar namazda huşû içindedirler.”
7-Yukarda verilen ayetlerde verilmek istenen ana
mesaj nedir?
A-Müminlerin özü ve sözünde doğru olduğu
B- Müminlerin Sabırlı insanlar olduğu
C- Müminlerin İmanlı insanlar olduğu
D- Müminler namazlarına özen gösterdikleri
A.

B.

C.

D.

8.
8-Aşağıdakilerden hangisi Namazda huşuyu bozan
hallerden biri değildir?
A-Namazda etrafla ilgilenmenin
B-Sofra hazırken aç karnına namaza durmanın
C-Namazda iken uzun sure okumak
D- Tuvalet ihtiyacı varken namaza durmanın
A.

B.

C.

D.

9.
“Birinizin kapısının önünden bir nehir geçse ve onda her
gün beş defa yıkansa, bu, o kimsenin kirinden bir şey
bırakır mı, ne dersiniz? Sahâbîler, “Onun kirinden hiçbir
şey bırakmaz.” dediklerinde Peygamber Efendimiz: “İşte
beş vakit namaz da böyledir! Allah
onlarla …………………………………….. yok eder.”
9-Yukardaki hadis-i şerifte peygamberimiz namazın
hangi özelliğini anlattığını boşluğa aşağıdaki
şıklardan hangisini getirirsek doğru şekilde anlamış
oluruz?
A-Günahlarımızı B-Sevaplarımızı
C-Kirlerimizi D-Hayırlarımızı
A.

B.

C.

D.

10.
“Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin;
eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin, buna da
gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu da imanın asgarî
gereğidir.”
10-Yukardaki hadis-i şerifte peygamberimiz
müminlerin hangi özelliğini vurgulamıştır?
A-Müminlerin özü ve sözünde doğru olduğu
B-Müminlerin iyiliği emreden, kötülükleri engelleyenler
olduğu
C- Müminlerin İmanlı insanlar olduğu
D- Müminler namazlarına özen gösterdikleri
A.

B.

C.

D.

11.
11-Müminler iyiliği tavsiye edip kötülükten
uzaklaştırma görevini yerine getirirken
aşağıdakilerden hangisine dikkat etmesi
gerekenlerden biri değildir?
A-Müjdeleyici ve kolaylaştırıcı olmalı
B-Nefret ettirici ve zorlaştırıcı olmamalıdır.
C- İnsanlara karşı tatlı dilli ve merhametli bir üslupla
yaklaşmalı
D-Yaptıkları kötülükleri görmezden gelmeli
A.

B.

C.

D.

12.
“Müminler ancak kardeştir…”
“El açıp isteyeni de sakın boş çevirme!” “Mallarında
(yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip)
mahrum olanlar için bir hak vardır.”
12-Yukarda verilen ayetlerde verilmek istenen ana
mesaj nedir?
A-İnananların kardeş olduğunu
B- Dilenmenin helal olduğunu
C-Fakirlerin Zenginlerin malları üzerinde din
kardeşliğinden dolayı hakları olduğunu
D-Zenginliğin kendi kazanmaları ile mümkün olduğu
A.

B.

C.

D.

13.
I-Dilimizde israf, savurganlık olarak da
adlandırılmaktadır.
II-İsraf eden kişiye müsrif denir
III- Savurganlık, İslam’ın emrettiği zekât, sadaka ve infak
ile oluşması hedeflenen sosyal yardımlaşma ve
dayanışmayı ortadan kaldırır.
IV- İsraf sadece mal ve paranın boşa harcanmasıdır.
13-Yukarda verilen Doğru -Yanlış bilgi sıralamasının
doğrusu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
sıralanmıştır?
A- I-D II-D III-D IV-Y
B- I-Y II-D III-D IV-D
C- I-Y II-D III-Y IV-D
D- I-Y II-Y III-Y IV-D
A.

B.

C.

D.

14.
……………………..insanın herhangi bir işte aşırı
gitmesi, sözünü, gücünü, zamanını, malını ve mülkünü
boş yere harcaması, bunları yerli yerinde kullanmaması,
saçıp savurması, ölçülü hareket etmemesidir.
14-Yukarda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi
getirilirse tanımlama doğru yapılmış olur?
A- İsraf B- Cimrilik C-Gıpta D- Kıskançlık
A.

B.

C.

D.

15.
……………………………., kişiyi mal edinme hırsıyla
harcamada bulunmaktan ve yardım etmekten alıkoyan
bencillik duygusudur.
15-Yukarda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi
getirilirse tanımlama doğru yapılmış olur?
A- İsraf B- Cimrilik C-Cömert D- Kıskançlık
A.

B.

C.

D.


16.
I- Kur’an-ı Kerim’de, cimrilik kendini beğenen, kibirli
insanların özelliği olarak zikredilmekte
II-Aşırı tüketim ve marka düşkünlüğünün israf olduğunu,
elimizdeki imkânları ihtiyaç sahipleriyle paylaşmamanın
da cimrilik olacağını unutmamalıyız.
IV- Vakit ayırmamız gereken iyi ve güzel işlerden uzak
durmak da zaman konusunda cimrilik yapmaktır.
16-Yukarda verilen Doğru -Yanlış bilgi sıralamasının
doğrusu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
sıralanmıştır?
A- I-D II-D III-D IV-Y
B- I-Y II-D III-D IV-D
C- I-Y II-D III-Y IV-D
D- I-Y II-Y III-Y IV-D
A.

B.

C.

D.

17.
………………kişinin çevresindeki ihtiyaç sahiplerini
koruyup kollaması ve Allah’ın kendisine verdiği
imkânları Allah rızası için insanlarla paylaşmasıdır.
17-Yukarda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi
getirilirse tanımlama doğru yapılmış olur?
A- İsraf B- Cimrilik C-Cömert D- Kıskançlık
A.

B.

C.

D.

18.
Hz. Muhammed (sav.) hicretten sonra Mekke’den
gelen muhacirleri Medineli Müslümanlar ile kardeş
ilan etmişti. Medine’de yaşayan Yahudi kabileleri ile
de bir antlaşma yapmıştı. Ayrıca Medine’deki
kabileler arasında bir anlaşmazlık çıktığında
aralarında uzlaşma sağlardı.
Bu metinde, Hz. Muhammed’in (sav) aşağıdaki
konular-dan hangisine verdiği önem
vurgulanmaktadır?
A) Eğitim ve öğretim faaliyetlerine
B) Toplumsal barışın kurulmasına
C) Allah’ın birliğinin anlatılmasına
D) İslam’a davetin yaygınlaşmasına
A.

B.

C.

D.

19.
“Hepsi de güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış
yeteneğine sahip olan İbrahim, İshak ve Yakub’u
hatırla!”

(Sâd suresi, 45. ayet)
Bu ayette, peygamberlerde bulunan ortak
özelliklerden hangisine değinilmiştir?

A) Doğru ve güvenilir olmak
B) Günah işlemekten kaçınmak
C) Akıllı ve zeki olmak
D) Allah’tan aldığı mesajları iletmek
A.

B.

C.

D.

20.
Hz .Muhammed (sav.)’in hicret ederken yol
arkadaşı ……………..; emanetleri sahiplerine
vermesi için Mekke’de bıraktığı kişi ise ……………….
Olmuştur.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki
isimlerden hangileri getirilmelidir?
A) Hz. Ebubekir – Hz. Alİ B) Hz. Ömer – Hz.
Osman
C) Hz. Ebubekir – Hz. Ömer D) Hz. Ali – Hz.
Osman
A.

B.

C.

D.

21.
Peygamberimiz’in (s.a.v.) hicret esnasında
yaptırdığı ve İslam tarihinde kurumsal anlamda ilk
mescit kabul edilen cami aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mescid-i Nebi B) Kâb C) Mescid Aksâ D)Kuba
Mescidi
A.

B.

C.

D.

22.
Hz. Muhammed’in Medine’de inşa ettiği
mescidin suffe denilen bölümünde İslam’ı
öğrenmekle meşgul olan yoksul Müslümanlar
kalıyordu. Bu durum aşağıdakilerden hangisini
daha çok ön plana çıkarmaktadır?
A) İslam Peygamberi’nin eğitim-öğretime verdiği önemi
B) İslam’ın dayanışmaya verdiği önemi
C) Peygamberimiz’in Mescidi’nin sosyal işlevini
D) İslam’da mescide verilen değerin önemini
A.

B.

C.

D.

23.
Namazla ilgili, aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Vaktinde kılınamayan namazlar sonradan kaza
edi-lebilir.
B) Yolculara Cuma namazı farz değildir.
C) Namaz özür sebebiyle, vaktinden önce kılınabilir.
D) Namaz tek başına kılınabildiği gibi cemaatle de
kılı- nabilir.
A.

B.

C.

D.

24.
7-Yukarıda işlevselliği gösterilen ve soru işareti
ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi
yazılmalıdır?
A)Kuba Mescidi B)Mescid-iAksa
C)Mescid-iNebi) D) Mescid-i Haram
A.

B.

C.

D.

25.
“İslam tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret eden
Müslümanlara _____________ ; Medine’nin yerlisi
olan Müslümanlara da _____________ denir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Muhacir – Ensar B) Sahabe –Müslüman
C) Ensar – Muhacir D) Suffa- Sahabe
A.

B.

C.

D.


26.
“Hz. Muhammed(sav), Bedir Savaşı’nda esir
alınanları on müslümana okuma yazma öğretmeleri
karşılığında serbest bırakmıştır.”
Hz. Muhammed’in bu tutumu aşağıdakilerden
hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Eğitim ve öğretime önem verdiğine
B) Kan davalarını kaldırdığına
C) Peygamber olmasına
D) Din ve vicdan özgürlüğünü güvence altına
aldığına
A.

B.

C.

D.

27.
10-Peygamberimizin Veda Hutbesi’nde önemle
üzerinde durduğu konuların bazıları şunlardır;
-Can ve mal güvenliği esastır -Bütün insanlar
eşittir
-Kadın haklarına önem verilmelidir.
Yukarıda anlatılanlara göre aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Kadınlara değer verildiği
B) Can güvenliğine önem verilmesi
C) Erkeklerin üstün tutulduğu
D) Herkesin eşit olduğu
A.

B.

C.

D.

28.
-628 yılında Peygamberimiz 1500 kadar
Müslüman ile Kabe’yi ziyaret etmek için yola çıkmıştı.
Ancak Mekkeliler Müslümanların bu isteklerini kabul
etmediler. Bunun üzerine Mekkeliler ile Müslümanlar
arasında bir antlaşma imzalanır. Bu antlaşmanın adı
nedir?

YILDIRIM BEYAZIT ORTAOKULU 2018-2019 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 6. SINIFLAR

II.DÖNEM II.YAZILI SORULARI

KOKULU2013-2014 DKAB 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI ADI: SOYADI:
ADI: SOYADI::

SINIF VE NO: 6 / ……. - …….

A) Mekke Sözleşmesi B) Medine Sözleşmesi
C) Akabe Biatı D) Hudeybiye
A.

B.

C.

D.

29.
12-Aşağıdakilerden hangisi Medine'ye hicretin
sebepleri arasında değildir?
A) Müslümanlar dinlerini özgürce yaşayamaması
B) Boykot işkence ve alaylarla Müslümanlar
Mekke’de huzursuz bir ortamda olması
C) Medine'de denizin bulunması bu sayede dini
yayma-nın kolaylaşması
D) Efendimizin dinini yaymak ve Müslümanları
baskıdan kurtarmak istemesi
A.

B.

C.

D.

30.
I.Hendek Savaşı II.Bedir Savaşı III Mekkeni fethi
IV. Uhud Savaşı V.Hudeybiye antlaşması
13- Yukarıdaki olayları meydana geldikler
tarihlere göre sıralamasını baştan sona doğru
yapınız ?
A) I , II , III , IV, V B) II , III, I , IV , V
C) II , IV , I , V, III D) II , I , III , V,IV
A.

B.

C.

D.
 

kadskdsa

Öğrenci
14 Ocak 2023
2
0
0
7. SINIF
1.
Aşağıdakilerden hangisi İbadetlerin bize
kazandırdığı olumlu davranışlardan biri değildir?
A- Bizi Allah’a (c.c.) yakınlaştırır
B- İbadetler bize sabrı öğretir
C- Zamanı doğru kullanma ve disiplinli olma bilinci
kazandırır
D-Komşularımızın ne güzel ibadetkâr olduğumuzu
söylemesi
A.

B.

C.

D.

2.
-İbadetlerle Rabbimizin verdiği nimetlere teşekkür ederiz.
-İbadetler sayesinde huzurlu oluruz. -
İbadetler güven duygusu içinde olmamızı sağlar.
- İbadetler olumsuz davranışlara engel olur.
- İbadetler bize sabrı öğretir
2-Yukarda verilen ilkelerden çıkarılabilecek ana fikir
aşağıdakilerden hangisidir?
A-İbadetlerin bize kazandırdıkları
B-İbadetlerin neler olduğu
C- İbadetin olumsuzlukları
D-İbadetlerin bizlerde oluşturduğu olumsuz
davranışlardan
A.

B.

C.

D.

3.
Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine
ihtiyaç duyduğu zat.
3-Yukarda tanımı verilen esma-i hüsna aşağıdaki
şıklardan hangisinde verilmiştir?
A- Es- Samed B- Er- Rakib C- El-Vedud D-El-Kuddus
A.

B.

C.

D.

4.
Allah’ın özelliklerinin anlatıldığı ve güzel
isimlerinden olan Es- Samed ismi Kur’anda hangi
surede geçmektedir?
A-Fatiha suresi B- Kevser suresi
C-Kafirun suresi D-İhlas suresi
A.

B.

C.

D.

5.
5-Yukarda verilen ayet ve hadislerin vermek istediği
ana mesaj nedir?
A- Müminlerin şaka yapamayacağı
B- Müminlerin özü ve sözü doğru olduğu
C- Müminlerin Allaha karşı gelmemesi gerektiği
D- Müminlerin günahlarının bağışlanacağı
A.

B.

C.

D.


6.
6-Aşağıdakilerden hangisi doğrulukla ilgili bir
davranış değildir?
A- Ali sınıfın lambasını kırınca suçu arkadaşının üstüne
atması
B-Fatih babasının hırsızlık yaptığını görünce şahitlik
yapıp doğruyu söylemesi
C-Ahmet en sevdiği arkadaşının kopya çekmesini
onaylamaması
D-Furkan’ın yolda bulduğu parayı sahibine vermesi
A.

B.

C.

D.

7.
“Ey inananlar sabır ve namaz ile yardım isteyin.. ‘’
“İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekât verenler
var ya onların mükâfatları Rableri katındadır. Onlara
korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler.”
“Onlar namazda huşû içindedirler.”
7-Yukarda verilen ayetlerde verilmek istenen ana
mesaj nedir?
A-Müminlerin özü ve sözünde doğru olduğu
B- Müminlerin Sabırlı insanlar olduğu
C- Müminlerin İmanlı insanlar olduğu
D- Müminler namazlarına özen gösterdikleri
A.

B.

C.

D.

8.
8-Aşağıdakilerden hangisi Namazda huşuyu bozan
hallerden biri değildir?
A-Namazda etrafla ilgilenmenin
B-Sofra hazırken aç karnına namaza durmanın
C-Namazda iken uzun sure okumak
D- Tuvalet ihtiyacı varken namaza durmanın
A.

B.

C.

D.

9.
“Birinizin kapısının önünden bir nehir geçse ve onda her
gün beş defa yıkansa, bu, o kimsenin kirinden bir şey
bırakır mı, ne dersiniz? Sahâbîler, “Onun kirinden hiçbir
şey bırakmaz.” dediklerinde Peygamber Efendimiz: “İşte
beş vakit namaz da böyledir! Allah
onlarla …………………………………….. yok eder.”
9-Yukardaki hadis-i şerifte peygamberimiz namazın
hangi özelliğini anlattığını boşluğa aşağıdaki
şıklardan hangisini getirirsek doğru şekilde anlamış
oluruz?
A-Günahlarımızı B-Sevaplarımızı
C-Kirlerimizi D-Hayırlarımızı
A.

B.

C.

D.

10.
“Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin;
eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin, buna da
gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu da imanın asgarî
gereğidir.”
10-Yukardaki hadis-i şerifte peygamberimiz
müminlerin hangi özelliğini vurgulamıştır?
A-Müminlerin özü ve sözünde doğru olduğu
B-Müminlerin iyiliği emreden, kötülükleri engelleyenler
olduğu
C- Müminlerin İmanlı insanlar olduğu
D- Müminler namazlarına özen gösterdikleri
A.

B.

C.

D.

11.
11-Müminler iyiliği tavsiye edip kötülükten
uzaklaştırma görevini yerine getirirken
aşağıdakilerden hangisine dikkat etmesi
gerekenlerden biri değildir?
A-Müjdeleyici ve kolaylaştırıcı olmalı
B-Nefret ettirici ve zorlaştırıcı olmamalıdır.
C- İnsanlara karşı tatlı dilli ve merhametli bir üslupla
yaklaşmalı
D-Yaptıkları kötülükleri görmezden gelmeli
A.

B.

C.

D.

12.
“Müminler ancak kardeştir…”
“El açıp isteyeni de sakın boş çevirme!” “Mallarında
(yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip)
mahrum olanlar için bir hak vardır.”
12-Yukarda verilen ayetlerde verilmek istenen ana
mesaj nedir?
A-İnananların kardeş olduğunu
B- Dilenmenin helal olduğunu
C-Fakirlerin Zenginlerin malları üzerinde din
kardeşliğinden dolayı hakları olduğunu
D-Zenginliğin kendi kazanmaları ile mümkün olduğu
A.

B.

C.

D.

13.
I-Dilimizde israf, savurganlık olarak da
adlandırılmaktadır.
II-İsraf eden kişiye müsrif denir
III- Savurganlık, İslam’ın emrettiği zekât, sadaka ve infak
ile oluşması hedeflenen sosyal yardımlaşma ve
dayanışmayı ortadan kaldırır.
IV- İsraf sadece mal ve paranın boşa harcanmasıdır.
13-Yukarda verilen Doğru -Yanlış bilgi sıralamasının
doğrusu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
sıralanmıştır?
A- I-D II-D III-D IV-Y
B- I-Y II-D III-D IV-D
C- I-Y II-D III-Y IV-D
D- I-Y II-Y III-Y IV-D
A.

B.

C.

D.

14.
……………………..insanın herhangi bir işte aşırı
gitmesi, sözünü, gücünü, zamanını, malını ve mülkünü
boş yere harcaması, bunları yerli yerinde kullanmaması,
saçıp savurması, ölçülü hareket etmemesidir.
14-Yukarda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi
getirilirse tanımlama doğru yapılmış olur?
A- İsraf B- Cimrilik C-Gıpta D- Kıskançlık
A.

B.

C.

D.

15.
……………………………., kişiyi mal edinme hırsıyla
harcamada bulunmaktan ve yardım etmekten alıkoyan
bencillik duygusudur.
15-Yukarda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi
getirilirse tanımlama doğru yapılmış olur?
A- İsraf B- Cimrilik C-Cömert D- Kıskançlık
A.

B.

C.

D.


16.
I- Kur’an-ı Kerim’de, cimrilik kendini beğenen, kibirli
insanların özelliği olarak zikredilmekte
II-Aşırı tüketim ve marka düşkünlüğünün israf olduğunu,
elimizdeki imkânları ihtiyaç sahipleriyle paylaşmamanın
da cimrilik olacağını unutmamalıyız.
IV- Vakit ayırmamız gereken iyi ve güzel işlerden uzak
durmak da zaman konusunda cimrilik yapmaktır.
16-Yukarda verilen Doğru -Yanlış bilgi sıralamasının
doğrusu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
sıralanmıştır?
A- I-D II-D III-D IV-Y
B- I-Y II-D III-D IV-D
C- I-Y II-D III-Y IV-D
D- I-Y II-Y III-Y IV-D
A.

B.

C.

D.

17.
………………kişinin çevresindeki ihtiyaç sahiplerini
koruyup kollaması ve Allah’ın kendisine verdiği
imkânları Allah rızası için insanlarla paylaşmasıdır.
17-Yukarda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi
getirilirse tanımlama doğru yapılmış olur?
A- İsraf B- Cimrilik C-Cömert D- Kıskançlık
A.

B.

C.

D.

18.
Hz. Muhammed (sav.) hicretten sonra Mekke’den
gelen muhacirleri Medineli Müslümanlar ile kardeş
ilan etmişti. Medine’de yaşayan Yahudi kabileleri ile
de bir antlaşma yapmıştı. Ayrıca Medine’deki
kabileler arasında bir anlaşmazlık çıktığında
aralarında uzlaşma sağlardı.
Bu metinde, Hz. Muhammed’in (sav) aşağıdaki
konular-dan hangisine verdiği önem
vurgulanmaktadır?
A) Eğitim ve öğretim faaliyetlerine
B) Toplumsal barışın kurulmasına
C) Allah’ın birliğinin anlatılmasına
D) İslam’a davetin yaygınlaşmasına
A.

B.

C.

D.

19.
“Hepsi de güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış
yeteneğine sahip olan İbrahim, İshak ve Yakub’u
hatırla!”

(Sâd suresi, 45. ayet)
Bu ayette, peygamberlerde bulunan ortak
özelliklerden hangisine değinilmiştir?

A) Doğru ve güvenilir olmak
B) Günah işlemekten kaçınmak
C) Akıllı ve zeki olmak
D) Allah’tan aldığı mesajları iletmek
A.

B.

C.

D.

20.
Hz .Muhammed (sav.)’in hicret ederken yol
arkadaşı ……………..; emanetleri sahiplerine
vermesi için Mekke’de bıraktığı kişi ise ……………….
Olmuştur.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki
isimlerden hangileri getirilmelidir?
A) Hz. Ebubekir – Hz. Alİ B) Hz. Ömer – Hz.
Osman
C) Hz. Ebubekir – Hz. Ömer D) Hz. Ali – Hz.
Osman
A.

B.

C.

D.

21.
Peygamberimiz’in (s.a.v.) hicret esnasında
yaptırdığı ve İslam tarihinde kurumsal anlamda ilk
mescit kabul edilen cami aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mescid-i Nebi B) Kâb C) Mescid Aksâ D)Kuba
Mescidi
A.

B.

C.

D.

22.
Hz. Muhammed’in Medine’de inşa ettiği
mescidin suffe denilen bölümünde İslam’ı
öğrenmekle meşgul olan yoksul Müslümanlar
kalıyordu. Bu durum aşağıdakilerden hangisini
daha çok ön plana çıkarmaktadır?
A) İslam Peygamberi’nin eğitim-öğretime verdiği önemi
B) İslam’ın dayanışmaya verdiği önemi
C) Peygamberimiz’in Mescidi’nin sosyal işlevini
D) İslam’da mescide verilen değerin önemini
A.

B.

C.

D.

23.
Namazla ilgili, aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Vaktinde kılınamayan namazlar sonradan kaza
edi-lebilir.
B) Yolculara Cuma namazı farz değildir.
C) Namaz özür sebebiyle, vaktinden önce kılınabilir.
D) Namaz tek başına kılınabildiği gibi cemaatle de
kılı- nabilir.
A.

B.

C.

D.

24.
7-Yukarıda işlevselliği gösterilen ve soru işareti
ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi
yazılmalıdır?
A)Kuba Mescidi B)Mescid-iAksa
C)Mescid-iNebi) D) Mescid-i Haram
A.

B.

C.

D.

25.
“İslam tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret eden
Müslümanlara _____________ ; Medine’nin yerlisi
olan Müslümanlara da _____________ denir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Muhacir – Ensar B) Sahabe –Müslüman
C) Ensar – Muhacir D) Suffa- Sahabe
A.

B.

C.

D.


26.
“Hz. Muhammed(sav), Bedir Savaşı’nda esir
alınanları on müslümana okuma yazma öğretmeleri
karşılığında serbest bırakmıştır.”
Hz. Muhammed’in bu tutumu aşağıdakilerden
hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Eğitim ve öğretime önem verdiğine
B) Kan davalarını kaldırdığına
C) Peygamber olmasına
D) Din ve vicdan özgürlüğünü güvence altına
aldığına
A.

B.

C.

D.

27.
10-Peygamberimizin Veda Hutbesi’nde önemle
üzerinde durduğu konuların bazıları şunlardır;
-Can ve mal güvenliği esastır -Bütün insanlar
eşittir
-Kadın haklarına önem verilmelidir.
Yukarıda anlatılanlara göre aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Kadınlara değer verildiği
B) Can güvenliğine önem verilmesi
C) Erkeklerin üstün tutulduğu
D) Herkesin eşit olduğu
A.

B.

C.

D.

28.
-628 yılında Peygamberimiz 1500 kadar
Müslüman ile Kabe’yi ziyaret etmek için yola çıkmıştı.
Ancak Mekkeliler Müslümanların bu isteklerini kabul
etmediler. Bunun üzerine Mekkeliler ile Müslümanlar
arasında bir antlaşma imzalanır. Bu antlaşmanın adı
nedir?

YILDIRIM BEYAZIT ORTAOKULU 2018-2019 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 6. SINIFLAR

II.DÖNEM II.YAZILI SORULARI

KOKULU2013-2014 DKAB 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI ADI: SOYADI:
ADI: SOYADI::

SINIF VE NO: 6 / ……. - …….

A) Mekke Sözleşmesi B) Medine Sözleşmesi
C) Akabe Biatı D) Hudeybiye
A.

B.

C.

D.

29.
12-Aşağıdakilerden hangisi Medine'ye hicretin
sebepleri arasında değildir?
A) Müslümanlar dinlerini özgürce yaşayamaması
B) Boykot işkence ve alaylarla Müslümanlar
Mekke’de huzursuz bir ortamda olması
C) Medine'de denizin bulunması bu sayede dini
yayma-nın kolaylaşması
D) Efendimizin dinini yaymak ve Müslümanları
baskıdan kurtarmak istemesi
A.

B.

C.

D.

30.
I.Hendek Savaşı II.Bedir Savaşı III Mekkeni fethi
IV. Uhud Savaşı V.Hudeybiye antlaşması
13- Yukarıdaki olayları meydana geldikler
tarihlere göre sıralamasını baştan sona doğru
yapınız ?
A) I , II , III , IV, V B) II , III, I , IV , V
C) II , IV , I , V, III D) II , I , III , V,IV
A.

B.

C.

D.