654 Soruyla Tc. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
22
38
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDEKİ GELİŞMELER.
 1. Türk tarihinin ilk Anayasası kaç tarihinde,hangi padişah zamanında niçin hazırlanmıştır?
 2. Padişah II.Abdülhamit zamanında,Meşrutiyet yönetimine geçmek için hazırlanan
1876 Anayasasının yürürlükten kaldırılmasının en önemli sebebi nedir?
 1. Azınlık Milletvekillerinin meclis çalışmalarını olumsuz yönde etkilemeleri sebebiyle
Meşrutiyet Anayasasının yürürlükten kaldırılmasına kimler,tepki göstermiştir?
 1. Jön Türk veya Genç Osmanlılar,Meşrutiyetin yeniden ilanı amacıyla hangi cemiyeti kurmuşlardır?
 2. Sonraları İttihat ve Terakki ismini alan İttihad-i Osmani Cemiyeti,ikinci Meşrutiyeti ne zaman,
Kim zamanımda ilan ettirmiştir?
 1. II.Abdülhamit zamanında,1908 de II.Meşrutiyetin ilanına karşı çıkan isyana ne ad verilir?
 2. Miladi 13 Nisan 1909,Rumi 31 Mart 1325te çıktığı için 31 Mart isyanı denilen isyanın sonuçları nelerdir?
 3. II.Abdülhamit’i indirerek yönetimi ele geçiren ittihatçılar zamanında hangi topraklarımız işgal edilmiştir?
 4. II.Meşrutiyet yıllarında Bosna-Hersek,Bulgaristan,Girit,Trablusgarp ve Balkan topraklarımızın
işgallerine karşı hangi savaşlar yapılabilmiştir?
 1. 1911 Trablus garp savaşı,kimlerle, niçin yapıldı,bu savaş sırasında hangi tehlikeli savaş çıkmıştır?
 2. İtalya’nın Trablusgarbı işgali üzerine yapılan Trablusgarp savaşı,Balkan Savaşlarının çıkması üzerine
hangi anlaşmayla nasıl sona erdmiştir?
 1. 1912 Uşi Antlaşmasıyla kaybettiğimiz topraklar hangileridir?
 2. Trablusgarp ve Bingazi ile beraber Kuzey Afrika’daki varlığımız ve On iki Ada
hangi antlaşmayla elimizden çıkmıştır?
 1. 1912 I.Balkan savaşı,kimlerle, niçin yapıldı?
 2. Yunanistan,Bulgaristan,Sırbistan ve karadağ’ın Balkan topraklarımızı işgali sebebiyle yapılan
I.Balkan savaşı,hangi anlaşmayla nasıl sona erdi?
 1. 1913 Londra Antlaşmasıyla kaybettiğimiz topraklar hangileridir?
 2. Edirne-Kırklareli dahil Midye-Enez Çizgisinin batısındaki tüm Trakya, hangi antlaşmayla kaybedildi?
 3. 1913 II.Balkan savaşı,kimlerle, niçin yapıldı?
 4. Yunanistan,Sırbistan ve Romanya’nın Bulgaristan’a karşı,bizden alınan toprakları
paylaşamadıkları için açtıkları savaş sırasında Osmanlılar hangi topraklarını yeniden ele geçirdi?
 1. II.Balkan Savaşı sırasında Edirne ve Kırklareli’ni geri alan Osmanlılar,hangi anlaşmaları imzalamıştır?
 2. Atina ve İstanbul Antlaşmaları hangi savaştan sonra,kimlerle imzalanmıştır?
 3. Edirne ve Kırklareli’nin elimizde kaldığı.Meriç nehrinin sınır kabul edildiği Anlaşma hangisidir?
 4. Yanya,Selanik ve Girit’in Yunanistan’a ait olduğunun kabul edildiği Anlaşma hangisidir?
 5. Trablus garp ve Balkan savaşlarının temelinde hangi sebepler bulunmaktadır?
 6. Milliyetçilik Akımı ve Sanayi İnkılabı ne demektir?
 7. Her milletin kendi Milli Devletini kurma fikrine dayanan Milliyetçiliğin Osmanlı Devletine etkileri nelerdir?
 8. Azınlık milletlerin isyanlarının temelinde hangi fikir akımı bulunmaktadır?
 9. insan ve Hayvan gücüne dayalı üretimden makine gücüne dayalı üretime geçişe ne ad verilmiştir?
 10. Sanayi İnkılabının Osmanlılara etkisi ne olmuştur?
 11. Avrupalıların Sömürgecilik yarışına girerek Topraklarımızın işgalini hızlandırmalarında etkili olan fikir hang?
 12. Milliyetçilik Akımı ve Sanayi İnkılabını Osmanlı Devleti aleyhine kullanan Devletler hangileridir?
 13. Rusya’nın Osmanlı Devleti üzerindeki siyasi amacı nedir?
 14. Balkanlara yerleşerek ve Boğazları ele geçirerek Sıcak Denizlere ulaşma amacında olan
Rusya,bu amacını gerçekleştirmek için hangi siyaseti izlemiştir?
 1. panislavizm Siyaseti ne demektir,amacı nedir?
 2. Rusya’nın balkanlardaki Slav Topluluklarını kendi yönetiminde toplayarak
Balkanların ve Boğazların yönetimini ele geçirme siyasetine ne ad verilmiştir?
 1. İngiltere’nin Osmanlı Devleti üzerindeki siyasi amacı nedir?
 2. Süveyş Yolunun denetimini ele geçirerek Sömürge Yollarının güvenliğini sağlama amacında olan
İngiltere,bu amacını gerçekleştirmek için hangi devletlerle anlaşmıştır?
 1. Fransa’nın Osmanlı Devleti üzerindeki siyasi amacı nedir?
 2. Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Kıyılarını ele geçirerek Ticari imtiyazlarını koruma amacında olan
Fransa,bu amacını gerçekleştirmek için hangi devletlerle anlaşmıştır?
-2-
 1. İtalya'nın Osmanlı Devleti üzerindeki siyasi amacı nedir?
 1. Kuzey Afrika’da sömürgeler elde ederek Doğu Akdeniz’de hakimiyet kurma amacında olan
İtalya,bu amacını gerçekleştirmek için hangi devletlerle anlaşmıştır?
 1. Önce Almanya ve Avusturya-Macaristan devletleriyle anlaşan İtalya,savaş sırasında niçin taraf değiştirdi?
 2. Almanya’nın Osmanlı Devleti üzerindeki siyasi amacı nedir?
 3. Osmanlı Padişahlarının Halifelik gücünden yararlanarak İngiltere’yi Sömürgelerinde zor
durumda bırakma amacında olan Almanya, amacını gerçekleştirmek için nasıl bir siyaset izlemiştir?
 1. Osmanlılara yakınlaşma siyaseti izleyen Almanya,hangi devletlere,niçin düşman olmuştur?
 2. Sömürgecilik yarışında rakibi olduğu için İngiltere’ye,kaybettiği Alsez Loren topraklarının acısını
unutamadığı için Fransa’ya ve Balkanlar’a egemen bir devlet istemediği için de Rusya’ya düşman olan
Almanya,hangi devletleri yanına çekmiştir?
 1. Avusturya-Macaristan,hangi devlete,niçin düşman olmuştur?
 2. Panslavizm siyaseti sebebiyle Rusya’ya düşman olan Avusturya-Macaristan hangi devletin yanında yer almış
 3. Avrupa Devletlerinin siyasi amaçları, nasıl bir gruplaşmayı ortaya çıkardı?
 4. Birinci Dünya savası öncesinde Avrupa'daki İttifak ve İtilaf Gruplarını,hangi Devletler kurmuştur?
 5. Almanya,Avusturya-Macaristan ve İtalya tarafından kurulan Gruba ne ad verillir,bu grubun özelliği nedir?
 6. Ortak bir amaç birliği olmayan Üçlü İttifak Grubuna karşı İngiltere,Fransa ve Rusya,hangi grubu kurdu?
 7. Üçlü İtilaf Grubunu oluşturan en önemli sebep nedir?
 8. Üçlü İtilaf Grubunu oluşturan İngiltere,Fransa ve Rusya’nın,Almanya Düşmanlığının sebepleri nelerdir?
 9. Birinci Dünya savaşı’nın gerçek sebebi nedir?
 10. İttifak ve itilaf Devletleri arasındaki siyasi ve ekonomik çıkar çatışmaları sebebiyle 1914 te başlayan
 11. Birinci Dünya savaşı,nasıl başlamıştır?
 12. Avusturya-Macaristan veliaht’ının Saray Bosna’da bir Sırplı tarafından öldürülmesi ve Avusturya-
Macaristan’ın Sırbistan’a savaş açmasıyla başlayan savaşın,bir Dünya savaşı haline gelmesinin sebepleri nel.
 1. Osmanlı Devleti’nin ve A.B.D nin tarafsız kalamayarak savaşa girmelerinin sebepleri nelerdir?
 2. Kendisine bir müttefik arayan,ancak ittifak teklifini kabul etmeyerek açıkça düşmanlıklarını gösteren
 3. İtilaf Devletlerine karşı tarafsız kalamayan Osmanlıların,savaşa girmesini isteyen Devlet hangisidir?
Osmanlıların,savaşa girmesini isteyen Almanya,A.B.D.yi kendine nasıl düşman yapmıştır?
Denizaltı gemileriyle A.B.D.ye ait yük ve yolcu gemilerini batırarak kendisine düşman yapan Almanya,Osmanlıların kendi yanında savaşa girmesini niçin istemiştir?
Cephe sayısını çoğaltarak yükünü hafifletmek ve Osmanlı Padişahlarının Halifelik gücünden yararlanmak isteyen Almanya,Osmanlıları savaşa nasıl çekmiştir?
İttihatçı hükümetle anlaşarak,İstanbul’a sığınan gemileriyle Rusya’ya ateş açarak Osmanlıları savaşa çeken Almanya,niçin başarılı olamamıştır?
İngiltere gibi zengin sömürgelere sahip olmadığından,elindeki sınırlı malzemeyi bitiren Almanya,kendi yanında savaşa giren Osmanlılara hangi cepheleri açtırmıştır?
Osmanlı Devletinin, Birinci Dünya savaşında savaştığı Cepheler hangileridir?
Birinci Dünya savaşında,Almanya’nın teşvikiyle Türkler tarafından açılan Taarruz cepheleri hangileridir?
Türkler Kafkas(Doğu) ve Mısır(Kanal) gibi Taarruz Cephelerini hangi amaçla açmışlardır?
Osmanlılar,Türkistan’daki Türklerle birleşerek Rusya’yı savaş dışı bırakmak amacıyla hangi cepheyi açtı?
Osmanlılar,Mısır’ı İngiliz işgalinden kurtararak Süveyş yolunu ele geçirme amacıyla hangi cepheyi açtı?
Birinci Dünya savaşında,İtilaf devletleri tarafından açılan Savunma cepheleri hangileridir?
İtilaf devletleri,Çanakkale ve Irak gibi Savunma Cephelerini hangi amaçla açmışlardır?
İtilaf devletleri,İstanbul’u ele geçirerek Osmanlıları savaş dışı bırakmak,Rusya’ya boğazlar üzerinden yardım etmek amacıyla hangi cepheyi açmışlardır?
İtilaf devletleri,İran üzerinden Rusya’ya yardım etmek,Yakın Doğudaki Müslümanların yardımlarını önleyebilmek amacıyla hangi cepheyi açmışlardır?
Birinci Dünya savaşında Türklerin savaştığı cephelerdeki savaşlar,nasıl sonuçlanmıştır?
Çanakkale hariç hemen tüm cephelerde başarısızlıkla sonuçlanan savaşların Osmanlılara etkileri nelerdir?
Birinci Dünya savaşının Siyasi,sosyal ve Ekonomik Sonuçları nelerdir?
Birinci Dünya savaşında.ittifak devletlerinin yenilme sebepleri nelerdir?
Birinci Dünya savaşında.İtilaf devletlerinin başarılı olmasının sebepleri nelerdir?
Birinci Dünya savaşının, yenilen devletler üzerindeki etkileri nelerdir?

-3-
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASINDAKİ GELİŞMELER.
Birinci Dünya savaşından sonra imzalanan Antlaşmalar hangileridir.Bu antlaşmaların ortak özelliği nedir?
Esasları Müzakere yapılmadan itilaf devletlerince hazırlanan Versay,Sen-Jermen,Nöyi,Triyanon ve Sevr Barış Antlaşmaları hangi devletlere imzalatılmıştır?
Birinci Dünya savaşından sonra Osmanlıların imzaladığı silahı bırakma antlaşması hangisidir?
Mondros Ateşkes Antlaşması.kaç tarihinde imzalandı, özelliği nedir?
Türklere yaşama hakkı tanımayan,topraklarımızın işgalini meşru hale getirmeye çalışan 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşmasının amacı nedir,önemli maddeleri hangileridir?
Türklerin Topraklarını ele geçirerek,Şark meselesini çözme amacıyla hazırlanan Mondros Ateşkes Antlaşmasının en tehlikeli maddeleri hangileridir?
Mondros Ateşkes Antlaşmasının en tehlikeli maddeleri olan 7. ve 24. Maddeleri neyi öngörmektedirler?
Herhangi bir tehdit(İşgallere karşı direniş) karşısında Topraklarımızın tamamının veya Doğu Anadolu’nun işgaline ortam hazırlayan tehlikeli maddeler hangileridir?
Mondros Ateşkes Antlaşmasından hemen sonra ilk defa nereler işgal edildi?
İlk defa Musul,daha sonra İskenderun(Hatay),Adana,Maraş,Antep,Urfa,Samsun ve Merzifon çevresini işgal eden itilaf devletleri,bu işgallerini neye dayanarak gerçekleştirmişlerdir?
Topraklarımızın Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. maddesine dayanılarak işgal edilmesiyle hangi ilkeler çiğnenmiştir?
Wilson İlkeleri ne demektir,kaç tarihinde.niçin ilan edilmiştir?
Savaş sonrasındaki barışın ilkelerini belirlemek amacıyla,A.B.D.başkanı Wilson tarafından 8 ocak 1918 de yayınlanan,14 maddelik Wilson İlkeleri’nin,itilaf devletlerini ilgilendiren hükümleri nelerdir?
itilaf Devletleri,Yapılan gizli görüşme ve toprak paylaşımlarını reddeden,Toprak ve Tazminat istenmemesini,Uluslar arası bir Barış Teşkilatının kurulmasını öngören Wilson İlkelerine karşı ne yaptı?
Wilson İlkelerini Çıkarlarına ters düştüğü için dikkate almayan itilaf devletleri,bu ilkeleri nasıl değiştirmişler
İtilaf Devletlerinin Manda yönetimlerini kurarak Toprak işgal etmeme, Onarım Masrafları alarak Tazminat almama gibi ilkeleri çiğnenen Wilson İlkeleri’nin Osmanlı Devletini ilgilendiren hükümleri nelerdir?
Türk bölgelerinde yaşayan Türklere ve Türk yönetiminde yaşayan yabancı milletlere egemenlik hakkı tanınmasını,Boğazların tüm devletlere açılmasını öngören Wilson ilkeleri,nasıl bir özellik arz etmiştir?
Wilson İlkeleri,hangi konferansta İngiltere ve Fransa’nın çıkarlarına hizmet eden bir belge haline getirildi?
Paris Barış Konferansı, ne zaman niçin düzenlenmiştir?
Wilsonİlkeleridoğrultusunda,yapılacakBarışınesaslarınıbelirlemekveTürkTopraklarının durumunu yeniden görüşmek amacıyla 18 Ocak 1919 da Toplanan Paris Barış Konferansında Osmanlılar aleyhine (zararına) hangi kararlar alınmış, Osmanlı topraklan nasıl paylaşılmıştır?
Paris Barış Konferansında Osmanlı ülkesinde yaşayan Ermeni,Rum (Yunan) ve Araplara bulundukları topraklarda himayeci devletler kurdurma ve daha önce İtalya’ya vaat edilen Batı Anadolu ve Akdeniz Bölgesinin Yunanistan’a verilmesi kararları İtalya’yı nasıl etkilemiştir?
İtalya ile müttefikleri arasındaki ilk görüş ayrılığı ne zaman,niçin ortaya çıkmıştır?
Paris Barış Konferansının Osmanlılar lehine (Faydasına) gelişen sonucu ne olmuştur?
Yunanlıların da ilk defa Osmanlı topraklanandan pay alması,nerede, hangi devletin desteğiyle olmuştur?
İngiltere,Paris konferansında İtalya’ya vaat edilen yerleri niçin Yunanistan’a verme kararını aldırmıştır?
Kukla bir Yunanistan’ın,Akdeniz’deki çıkarlarına hizmet edeceği düşüncesinde olan İtilaf devleti hangisi.
Paris Barış Konferansından sonra işgal edilen ilk toprağımız neresidir?
İzmir, ne zaman niçin işgal edilmiştir?
Paris Barış Konferansında alınan karar gereği 15 Mayıs 1919da İzmir'in işgali sırasında meydana gelen önemli olaylar nelerdir?
Gazeteci hasan Tahsin ve Albay Süleyman Fethi Bey,niçin şehit edilmişlerdir?
İzmir’in işgaline karşı ilk silahlı tepkiyi ve Kurtuluş savaşının ilk kurşununu sıkan şehidimiz kimdir?
İzmir'in işgali, Türk halkını nasıl etkilemiştir,önemli sonuçları neler olmuştur?
Kuva-i milliye haraketinin doğuşunu ve Kurtuluş savaşının başlamasını kolaylaştıran olay hangisidir?
-4-
KURTULUŞ SAVAŞI SIRASINDA ÜLKEMİZDE KURULAN BAŞLICA CEMİYETLER.
A-ZARARLI CEMİYETLER
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra ülkemizde kurulan Zararlı cemiyetler özelliklerine göre kaça ayrılır?
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra ülkemizde Azınlıklarca kurulan zararlı Cemiyetleri kimler kurmuş
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra ülkemizde Rumlarca kurulan zararlı cemiyetler hangileridir?
Mavri Mira,Pontus-Rum ve Kordos Cemiyetleri kimler tarafından kurulmuştur,amaçları nelerdir?
İstanbul.Trakya Bati ve Orta Anadolu'yu alarak, Bizans imparatorluğunu canlandırarak,
Büyük Yunanistan düşüncesini gerçekleştirme amacında olan Rum zararlı cemiyeti hangisidir?
Mavri Mira cemiyetine bağlı olarak çalışan şubeler hangileridir?
Yunan Kızılhaçı,Yunan Göçmenler Komisyonu,Rum Okulları ve Kiliseleri hangi Cemiyetin Şubeleridir?
Sivas dahil İnebolu’dan Batum'a kadar uzanan topraklarımızı alarak eski
Trabzon Rum Pontus devletini canlandırma amacında olan Rum zararlı cemiyeti hangisidir?
Yunanistan’dan gelen özel görevlileri,Rum göçmenleri gibi göstererek Doğu Karadeniz bölgesine
yerleştirme ve Bölgedeki Rum nüfusunu çoğaltma
amacında olan Rum zararlı cemiyeti hangisidir?
Çukurova(Kilikya),Maraş,Erzurum,Van,Bitlis.Elazığ(Harput) ve Diyarbakır’ı alarak,
Büyük Ermenistan devletini canlandırma amacında olan Ermeni zararlı cemiyeti hangisidir?
Ermeni Hınçak cemiyetinin amacı nedir?
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra ülkemizde Musevilerce kurulan zararlı cemiyet hangisidir?
Kudüs ve Filistin'den Güney Doğu Anadolu'ya kadar uzanan topraklarımızı alarak,
Vaat edilen Kutsal topraklarda (Arzı Mevdut)Musevi Devletini kurma amacında olan zararlı cemiyet hangisi?
Musevi Alyans Cemiyetinin amacı nedir?
Azınlıklarca kurulan Zararlı Cemiyetlerin Ortak Amaçları nedir?
işgallerden faydalanarak Topraklarımızın bir bölümü üzerinde kendi Milli devletlerini kurma
amacında olan Azınlık Cemiyetleri nasıl bir yöntem izlemişlerdir?
Bulundukları bölgenin asayiş ve güvenliğini bozarak Ateşkes Antlaşmasının 7.Maddesine ortam
hazırlama
yöntemini izleyen cemiyetler kimlerle işbirliği yapmışlardır?
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra ülkemizde Milli varlığımıza zararlı düşüncede olan
Türklerce kurulan zararlı cemiyetler
hangileridir?
Kürdistan Teali,İslam Teali,Trabzon Ademi Merkeziyet,İngiliz Muhipler,Wilson prensipleri,Sulh ve selameti Osmaniye gibi cemiyetler,nasıl cemiyetlerdir, kimler tarafından kurulmuşlardır?
Milli Varlığımıza Düşman Zararlı Cemiyetlerin savundukları ortak görüşleri nedir?
Türk Milletinin artık bağımsız yaşayamayacağı,varlığını devam ettirebilmesi için bir takım tavizlerin verilmesi görüşünde olan Zararlı Cemiyetler,hangi temel ilkelerden taviz vermeyi kabul ederek hata yapmışlar?
Toprak Bütünlüğümüzden,Bağımsızlığımızdan ve Milli Egemenlikten taviz vererek yaşayabilme görüşünde olan zararlı cemiyetleri kimler kurmuşlardır?
Wilson İlkelerinden yararlanarak,Nüfus çoğunluğuna dayalı özerk Devletler Kurmayı amaçlayan.
Toprak Bütünlüğümüzden taviz veren,Milli varlığa düşman cemiyetler hangileridir?
Kürdistan Teali ve Trabzon Ademi Merkeziyet Cemiyetleri hangi temel ilkeden taviz vermeyi kabul etmiş.
Erzurum,Van.Bitlis,Elazığ (Harput) ve Diyarbakır’da özerk bir Kürt devleti kurmayı amaçlayan.
Milli
varlığa düşman cemiyet hangisidir?
Trabzon ve çevresinde özerk bir Türk devleti kurmayı amaçlayan.Milli varlığa düşman cemiyet hangisidir?
Milli Mücadele fikrini benimsemeyen. Kurtuluşu ABD ve İngiltere gibi büyük devletlerin
himayesine girmekte
gören.Bağımsızlığımızdan taviz veren Milli varlığa düşman cemiyetler hangileridir?
Wilson prensipleri ve İngiliz Muhipler Cemiyetleri, hangi temel ilkeden taviz vermeyi kabul etmiş.
Milli Mücadele fikrini benimsemeyen.Kurtuluşu Padişah ve Halifenin buyruklarıyla hareket etmede gören,Saltanat ve Hilafeti(Padişahlık ve Halifeliği) güçlelendirmeyi amaçlayan,
Milli Egemenlikten taviz veren Milli varlığa düşman cemiyetler hangileridir?
Teali İslam ve Selamet-i Osmaniye cemiyetleri, hangi temel ilkeden taviz vermeyi kabul etmişlerdir?


-5-
B-MİLLİ (FAYDALI) CEMİYETLER
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallere karşı "Müdafa-i Hukuk" fikrini benimseyen,
Vatanı Kurtarma ve Bağımsız yaşama amacıyla kurulan Milli cemiyetler (Faydalı cemiyetler) hangileridir?
Trakya Paşaeli,Kilikyalılar,İzmir,Reddi İlhak,Trabzon,Doğu Anadolu ve Milli Kongre gibi cemiyetler,
nasıl cemiyetlerdir, kimler tarafından kurulmuşlardır?
Müdafa-i Hukuk fikrini benimseyen Vatansever Türklerce kurulan,Milli Cemiyetlerin ortak amaçları nedir?
Vatanı Kurtarma ve Bağımsız yaşama amacıyla kurulan Milli cemiyetler nasıl bir yöntem izlemişlerdir?
İşgalci devletlere ve Azınlıklara karşı Türk halkının haklı davasını Basın-yayın ve gerekirse Silahla savunma yöntemini izleyen Milli Cemiyetlerin savunduklar ortak görüşleri nedir?
Müdafa-i Hukuk görüşünü benimseyen Ya bağımsızlık,ya ölüm parolasıyla hareket eden Milli Cemiyetler, hangi temel ilkelerden asla taviz vermek istememişlerdir?
Toprak Bütünlüğümüzden,Bağımsızlığımızdan ve Milli Egemenlikten asla taviz vermek istemeyen Milli Cemiyetler,bölge isimlerinden başka,hangi isimi benimsemişlerdir?
Trakya'daki Türk haklarını işgalci Rumlara ve Cemiyetlerine karşı savunmak amacıyla kurulan Cemiyet han?
İzmir’deki Türk haklarını işgalci Rumlara karşı savunmak amacıyla kurulan Milli Cemiyetler hangileridir?
Trabzon'daki Türk haklarını Pontusçu Rumlara karşı savunmak amacıyla kurulan Milli Cemiyet hangisidir?
Doğu Anadolu'daki Türk haklarını Bölücü Cemiyete karşı savunmak amacıyla kurulan Cemiyet hangisidir?
Çukurova'daki Türk haklarını Ermeni Cemiyetlerine karşı savunmak amacıyla kurutan Milli Cemiyet hangisi
Türk Milletinin Haklarını Her türlü zararlı fikirlere karşı savunmak amacıyla kurulan.Kuva-i Milliye ismini İlk kullanan,özel bir yöntem ile mücadele eden Milli Cemiyet hangisidir?
Ülkedeki Milli Cemiyetler.ne zaman,.hangi isim altında birleşmişlerdir?
Sivas Kongresinde,Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk ismiyle birleşen Milli Cemiyetlerin hizmetleri nel
İtilaf güçleri Osmanlı hükümetinin karar ve davranışlarını etkilemek amacıyla İstanbul’a ne zaman gelmişlerdir?
13 Kasım 1918 de İstanbul’un fiilen işgali,hangi Padişah ve Hükümet zamanında olmuştur?
Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayan Talat Pasa Hükümetinden sonra kurulan Ahmet İzzet Paşa,Tevfik Paşa ve Damat Ferit paşa hükümetleri ile padişah Vahdettin işgaller karşısında nasıl davranmışlardır?
İşgaller karşısında Kararsız,Ürkek ve Teslimiyetçi bir davranış sergileyen Padişah,
Meclis-i Mebusan'ı ne zaman niçin dağıtmıştır?
21 Aralık 1918 de İşgalci devletlerin baskısından çekinildiği için kapatılan Meclis-i Mebusan,ancak ne zaman açılabilmiştir?
ATATÜRK'ÜN HAYATI
Atatürk kaç tarihinde nerede doğmuştur?
Atatürk’ün öğrenim hayatı hangi okullarda geçmiştir?
Atatürk'ün okuduğu Mahalle mektebi,Şemsi Efendi Okulu,Selanik Mülkiye ve Askeri Rüştiyeleri.
Manastır Askeri idadisi,İstanbul Harp Okulu ile Harp Akademisi
'nin özel hayatına etkileri ne olmuştur?
Atatürk’ün Fikir hayatının oluşmasında etkili olan fikir adamları kimlerdir?
Atatürk Fikir hayatının oluşmasında Namık Kemal.Tevfik Fikret ve Ziya Gökalp gibi düşünürlerin hangi fikirleri etkili olmuştur?
Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin oluşmasında etkili olan temel düşünceler nelerdir?
Akılcılık,Bilimsellik ve Türk Milliyetçiliği gibi düşüncelerin Atatürk üzerindeki etkisi ne olmuştur?
Atatürk’ün Askerlik hayatı hangi tarihlerde.nerelerde yaptığı görevlerle gelişmiştir?
Atatürk 1905-1923 yılları arasıda Trablusgarp.Balkanlar.Çanakkale, Kafkaslar.Filistin ve Anadolu'da askeri görevlerde bulunurken hangi büyük savaşlara katılmıştır?
Atatürk'ün ilk görev yeri neresidir. katıldığı ilk savaş hangisidir?
Şam’daki V.Orduda İlk görevini,Trablusgarp’ta ilk savaşını yapan Atatürk'ün Siyasi hayatında kurduğu Cemiyet hangisidir?
ilk görev yeri olan Şam’da Vatan Ve Hürriyet Cemiyetini kuran Atatürk’ün Yazdığı baslıca eserler nelerdir?
Atatürk'ün kaleme aldığı Osmanlı Ordugahı.Zabit ve Kumandan ile Hasbıhal.Vatandaş için Medeni Bilgiler,Tarih ve Geometri kitapları ile Nutuk kitabı hangi özelliğe sahip olduğunu gösterir?
Büyük bir düşünce adamı olan Atatürk’ün 15-20 Ekim 1927 de Cumhuriyet Halk Fırkasının II-Kurultayında yaptığı uzun konuşmasından meydana gelen en büyük eserine ne ad verilmiştir?
Atatürk,Mondros Ateşkes Antlaşmasından önce nerede hangi görevi yapıyordu?
Atatürk,Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra.Suriye'deki VII.Ordu Komutanlığından hangi göreve getir
Atatürk, Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığından ayrılarak İstanbul’a ne zaman gelmiştir?
Sadrazam Ahmet İzzet Pasa tarafından İstanbul’a çağrılan Atatürk,13 Kasım 1918de geldiği İstanbul’da nasıl bir manzarayla karşılaşmıştır.tepkisi ne olmuştur?
-6-
KURTULUŞ SAVAŞI-(1919-1923)
Kurtuluş savaşı ne demektir,ne zaman niçin başlamıştır?
İşgallere karşı,Ateşkes antlaşmasından sonra başlayan,Türk Milletinin Vatanını ve Bağımsızlığını kurtarma savaşı anlamına gelen Kurtuluş savaşına niçin Milli Mücadele ismi de verilmiştir?
Türk milletine mal olduğu için,Milli Mücadele ismini alan Kurtuluş savaşı, hangi Milli hareketin ortaya çıkmasıyla başlamıştır?
Kuva-i Milliye Hareketi ne demektir,ortaya çıkış sebepleri nelerdir?
milli Kuvvetler manasına gelen Kuva-i Milliye kavramı hangi manalarda da kullanılmıştır?
Kuva-i Milliye hareketi hangi bölümlerden meydana gelmiştir?
Kuva-i Milliye hareketinin silahsız direniş bölümü nelerdir?
Silahsız direniş bölümü,Savaşa yardımcı olan tüm Milli kuruluşlardan oluşan Kuva-i Milliye hareketinin Silahlı direniş bölümü kimlerden oluşmuştur?
Silahlı Halk ve Mevcut Ordu birliklerinden oluşan Kuva-i Milliye Birliklerinin Silahlı Bölümü, hangi cephelerde kimlerle savaşmışlardır,bu cephelere ne ad verilmiştir?
Kurtuluş Savaşının Cepheleri denilen Doğu Cephesinde Ermenilerle,Batı Cephesinde Yunanlılara,
Güney Cephesinde Fransızlara
savaşan halkımız,İşgallere karşı İlk Silahlı Direnişini,hangi cephede, nerede,göstermiştir?
19 Aralık 1918’de Güney Cephesinde Dörtyol’da Fransız işgaline karşı başlayan İlk Silahlı Direnişten sonra,ikinci silahlı direniş,ikinci Kuva-i Milliye hangi cephede, nerede, başlamıştır?
15 Mayıs 1919’da Batı cephesinde, İzmir’in işgaline karşı bölge halkının direnişe geçmesinin Milli Mücadele Tarihimizdeki önemi ne olmuştur?
Tüm yurda yayılan Kuva-Milliye hareketinin ortaya çıkmasıyla başlayan Türk Kurtuluş Savaşı,özelliklerine göre hangi bölümlere ayrılmıştır?
I-KURTULUŞ SAVAŞIMIZIN HAZIRLIK BÖLÜMÜ
Kurtuluş Savaşımızın Hazırlık Bölümünde meydana gelen önemli olaylar nelerdir?
Kurtuluş Savaşımızın Hazırlık Bölümü,hangi Tarihi Olayla başlar?
M.Kemal’in,19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Anadolu’ya geçmesiyle gerçekleşen Tarihi Olayın Milli Mücadeledeki yeri nedir?
Kurtuluş Savaşımızın Hazırlık Bölümünü başlatan Tarihi Olay öncesinde,13 Kasım 1918’de Suriye’deki Yıldırım Orduları Komutanlığı görevini bırakarak padişah emriyle İstanbul’a gelen M.Kemal’in karşısına çıkan Tarihi Fırsat ne olmuştur?
Padişah Vahdettin, M.Kemal’i hangi amaçla,hangi yetki ve görevle,ne zaman Anadolu’ya göndermiştir
Samsun ve çevresindeki bölgenin asayişini sağlama Amacıyla,9.Ordu müfettişliği görevi ile Bölgedeki askeri ve sivil yetkililere emir verme yetkisini 30 Nisan 1919’da padişahtan alarak Tarihi Fırsatı elde eden M.Kemal, Tarihi Olayı,ne zaman gerçekleştirmiştir?
A-GENELGELER (Bildiriler) VE ÖNEMLERİ.
HAVZAVE AMASYA GENELGELERİ.
Milli Mücadele tarihimizde yayınlanan en önemli Genelgeler hangileridir,hangi temel amaç için yayınlanmış?
Havza ve Amasya Genelgeleri,kim tarafından,hangi yetkiyle yayınlanmıştır?
Padişahtan alınan Bölgedeki askeri ve sivil yetkililere emir verme yetkisini kullanan M. Kemal tarafından,yayınlanan ilk Genelge hangisidir,ne zaman,hangi amaçla,yayınlanmıştır?
M. Kemal tarafından yayınlanan 28 Mayıs 1919 Havza Genelgesinde neler belirtilmiştir?
Halkı Milli Mücadele fikrinde bilinçlendirmek,Milli tehlikeye karşı kaynaştırmak amacıyla Yayınlanan ilk Bildiri ve Düzenlenen ilk Milli Miting hangisidir?
M. Kemal tarafından yayınlanan 28 Mayıs 1919 Havza Genelgesin ve Öncülüğünde düzenlenen,30 Mayıs 1919 Havza Mitinginin önemi ne olmuştur?
Türk Milletinin haklı davasını İlk defa Dünyaya ilan eden Genelge hangisidir,ne zaman,kimler tarafından,hangi amaçla,nerede yayınlandı
Milli Mücadeleyi başlatma amacıyla,M.Kemal,Kazım Karabekir,Ali Fuat paşalar,Rauf ve Rafet Beylerce yayınlanan 22 Haziran 1919 Amasya Genelgesinin önemi nedir?
Milli Mücadele Tarihimizin İlk Önemli belgesi ve Milli Bağımsızlık bildirisi niteliğinde sayılan, Milli Egemenlik kavramından ilk defa söz eden, Amasya Genelgesinde neler belirtilmiştir?
Amasya Genelgesine göre Kurtuluş Savaşımızın Amacı ve Gerekçesi nedir?
Amasya Genelgesine göre Vatanımızın,Milletimizin,padişahın ve İstanbul Hükümetinin Durumu nasıldır?
Amasya Genelgesine göre Kurtuluş Çaresi ve yapılacak işler nelerdir?


-7-
B-KONGRELER (Toplantılar) VE ÖNEMLERİ.
BALIKESİR,ALAŞEHİR,ERZURUM VE SİVAS KONGRELERİ
Milli Mücadele Tarihimizde Düzenlenen Kongreler, Coğrafi Bölgelerine göre hangi bölümlere ayrılmıştır?
Batı,Doğu ve Orta Anadolu’da yapılan, Kongrelerin temel amacı nedir?
Ayrı,ayrı çalışan Milli kuruluşları birleştirerek ortak hareket etme amacıyla düzenlenen kongreler, özelliklerine göre hangi bölümlere ayrılmıştır?
Bölgesel,Hem Bölgesel hem Milli ve Tamamen Milli olan Kongreler hangileridir?
Bölgesel bir özelliği olan Batı Anadolu’da düzenlenen önemli Kongreler hangileridir,kimin öncülüğünde
Ne zaman düzenlenmişlerdir?
20.Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa öncülüğünde yapılan 26-31 Temmuz 1919 Balıkesir Kongresinin Amacı ve önemi ne olmuştur?
20.Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa öncülüğünde yapılan 16-25 Ağustos 1919 Alaşehir Kongresinin Amacı ve önemi ne olmuştur?
Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin özelliği nedir,bu kongrelerde alınan en önemli karar hangisidir?
Batı cephesinin açılmasına sebep olan,Bölgedeki tüm direniş örgütlerini birleştiren Kongreler hang
Milli Mücadele tarihimizde Doğu Anadolu’da düzenlenen önemli Kongre hangisidir,kimin öncülüğünde ne zaman düzenlenmişlerdir?
15.Kolordu Komutanı Kazım Karabekir ve M.Kemal öncülüğünde,Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti tarafından yapılan 23 Temmuz 5 Ağustos1919 Erzurum Kongresinin Amacı ve önemi nedir?
Erzurum Kongresinin özelliği nedir,bu kongrelerde İlk defa alınan en önemli kararlar hangileridir?
İlk defa Milli Egemenliğe dayalı bir devlet kurma fikrinin kabul edildiği ve Mandacılık Fikrinin reddedildiği kongre hangisidir?
Erzurum Kongresi sonunda ilk defa Bölge Halkını Temsil etmek amacıyla seçilen Bölgesel Teşkilata ne ad verilmiştir?
Erzurum Kongresi sonunda belirlenen Dokuz kişilik Temsil Heyeti’nin Özelliği nedir,hangi görevleri yapacaktı?
Milli Mücadele tarihimizde Orta Anadolu’da düzenlenen önemli Kongre hangisidir,kimin öncülüğünde ne zaman düzenlenmişlerdir?
M.Kemal başkanlığındaki Temsil Heyeti tarafından düzenlenen 4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresinin Amacı ve önemi ne olmuştur?
Sivas Kongresinin özelliği nedir,bu kongrelerde İlk defa alınan en önemli kararlar hangileridir?
Mandacılık Fikrinin kesin olarak reddedildiği,Ülkedeki tüm Milli Kuruluşların ilk defa birleştirildiği ve tüm Milleti temsil eden Milli bir Teşkilatın kurulduğu Kongre hangisidir?
Sivas Kongresi sonunda ilk defa Ülkedeki tüm Milli Kuruluşları Temsil etmek amacıyla oluşturulan ilk Milli Kurula ne ad verilmiştir
Sivas Kongresi sonunda oluşturulan Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin Özelliği nedir,hangi görevi yapacaktı?
Sivas Kongresi sonunda ilk defa Türk Halkının tamamını Temsil etmek amacıyla seçilen İlk Milli Teşkilata ne ad verilmiştir?
Sivas Kongresi sonunda belirlenen 15 kişilik Temsil Heyeti’nin Özelliği nedir,hangi görevleri yapacaktı?
Temsil Heyeti ile İstanbul hükümetleri Arasındaki ilişkiler.
Sivas Kongresi ile T.B.M.M’nin açılışı arasında İstanbul’da hangi hükümetler kurulmuştur?
Damat Ferit paşa başkanlığında kurulan İstanbul hükümetinin Milli Mücadele hareketine ve Temsil heyetine karşı davranışları nasıldı?
Ali Rıza paşa başkanlığında kurulan İstanbul hükümetinin Milli Mücadele hareketine ve Temsil heyetine karşı davranışları nasıldı?
Tevfik paşa başkanlığında kurulan İstanbul hükümetinin Milli Mücadele hareketine ve Temsil heyetine karşı davranışları nasıldı?
Anadolu’daki Milli Mücadele hareketine karşı daima sert tedbirler alan İstanbul hükümeti başkanı kimdir?
Anadolu’daki Milli Mücadele hareketine karşı uzlaşma arayışında olan İstanbul hükümeti başkanı kimdir?
Anadolu’daki Milli Mücadele hareketine karşı bazen yakın, bazen de karşısında olan İstanbul hükümeti başkanı kimdir?
Erzurum Kongresinin yapılması, Milli Mücadelenin giderek güçlenmesi ve Sivas Kongresi Çalışmalarının başarıyla devam etmesinin İstanbul hükümetine etkisi ne olmuştur?
-8-
Damat Ferit Paşa Hükümetinin Temsil Heyetine karşı giderek sert tedbirler almasının sebepleri nelerdir?
Damat Ferit Paşa Hükümetinin Milli Mücadele hareketine karşı sert tedbirler almasındaki amacı ne idi, çalışmaları nasıl sonuçlanmıştır?
Temsil Heyetiyle Damat Ferit Paşa Hükümeti arasındaki ilk siyasi savaşı ne zaman,nasıl başlamıştır?
Temsil Heyetinin yayınladığı ilk bildirisi hangisidir,niçin yayınlanmıştır?
12 Eylül 1919 Bildirisinin amacı nedir,önemi ne olmuştur?
Damat Ferit paşa Hükümetinin 30 Eylül 1919 da istifa etmesinin önemi nedir?
Temsil Heyetinin İlk Siyasi Zaferi ne olmuştur,bu zaferden sonra hükümet başkanlığına kim getirilmiştir
Damat Ferit paşa Hükümetinden sonra kurulan Ali Rıza Paşa Hükümetiyle Temsil Heyeti arasındaki ilk siyasi ilişkiler nasıl başlamıştır?
Temsil Heyetinin Ali Rıza paşa Hükümetinden İlk isteği ne olmuştur,bu istek nasıl karşılanmıştır?
Ali Rıza paşa Hükümetinin Milli Teşkilata saygılı olmayı kabul ederek 9 Ekim 1919 da görüşme teklifinde bulunmasının önemi ne olmuştur?
AMASYA GÖRÜŞMESİ: 20-22 Ekim 1919
Amasya görüşmesi ne zaman ,nasıl kararlaştırıldı,bu görüşme kimler arasında, ne zaman yapılmıştır?
Amasya görüşmesi nasıl sonuçlanmıştır,görüşmede alınan önemli kararlar nelerdir,bu kararlardan hangisi uygulanabilmiştir?
Amasya görüşmesinin Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti ve Milli Mücadele hareketi bakımından önemi ne olmuştur?
İstanbul hükümeti,Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin ve Milli Mücadele hareketinin hukuki varlığını ilk defa ne zaman,nasıl kabul etmiştir?
Amasya görüşmesi sonrasında ortaya çıkan problemler nelerdir,bu problemler nasıl çözülmüştür?
Her türlü denetimi ellerinde bulunduran işgalci devletler,tüm yurtta seçimlerin yenilenmesini niçin engellememişlerdir?
Kasım 1919 da yenilenen seçimler,nasıl sonuçlanmıştır,seçim sonuçlarının önemi ne olmuştur?
Temsil Heyeti,Mebusan meclisinin İstanbul’da toplanmasına niçin karşı çıkmıştır,bu karara karşı nasıl bir tepki göstermiştir?
Temsil Heyeti,Mebusan Meclisin İstanbul’da toplanması kararına niçin sert tepki göstermeyerek kabul etmiştir?
Temsil Heyeti Ankara’ya ne zaman,hangi amaçla gelmiştir,burada yaptığı önemli çalışmalar nelerdir?
Temsil Heyetinin Ankara’da Milli Teşkilata ait Milletvekillerinden ne yapmalarını istemiştir,bu isteklerinin amacı nedir?
Temsil Heyetinin 27 Aralık 1919 da Ankara’ya gelerek yerleşmesinin Milli Mücadele açısından önemi ne olmuştur?
Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması – Misak-ı Milli kararları ve İstanbul’un İşgali.
21 Aralık1918 de padişah tarafından dağıtılan Osmanlı Mebusan Meclisi ilk defa ne zaman,nerede yeniden toplanmıştır?
Milli Teşkilata ait Milletvekillerinin 12 Ocak 1920 da İstanbul’da toplanan Osmanlı Meclisinde yaptığı çalışmalar nelerdir,kurdukları gruba ne ad verilir
Milli Teşkilata ait Milletvekillerinin çabalarıyla 28 Ocak 1920 da Osmanlı Meclisinin aldığı kararlara ne ad verilmiştir?
Misak-ı Milli neye denir,hangi konularda karar verilmiştir?
Misak-ı Milli kararlarına göre; Müslüman Türk toprakları ,Arap toprakları,Kars,Ardahan ,Artvin ve Batı Trakya’nın durumlarının nasıl olması kararlaştırıl
Misak-ı Milli kararlarına göre;İstanbul ve Çanakkale ile Azınlık ve Kapitülasyon konuları ile ilgili nasıl karar verilmiştir?
Misak-ı Milli kararlarının Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti açısından önemi ne olmuştur?
İşgalci devletlerin Misak-ı Milli kararlarına karşı tepkisi nasıl olmuştur?
13 Kasım 1918 de Fiilen işgal edilen İstanbul, ne zaman,niçin Resmen işgal edilmiştir?
İstanbul’un Resmen işgaline karşı Temsil heyetinin tepkisi nasıl olmuştur, aldığı tedbirler nelerdir?
16 Mart 1920 da Resmen işgal edilen İstanbul’daki Osmanlı Mebusan Meclisi,son toplantısını ne zaman yapmıştır?
18 Mart 1920 da Fiili varlığı sona eren Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Hukuki varlığı ne zaman,nasıl sona ermiştir?
Osmanlı Mebusan Meclisi’nin 11 Nisan 1920 da Padişah tarafından resmen dağıtılışı,neye sebep olmuş.-9-
T.B.M.M’NİN AÇILIŞI –İLK T.B.M.M.HÜKÜMETİNİN KURULMASI VE
İLK ANAYASANIN KABUL EDİLMESİ:
T.B.M.M’nin açılmasının Hukuki gerekçesi nedir, Temsil Heyeti meclisin açılmasına ne zaman karar vermiş?
19 Mart 1920 da T.B.M.M nin Ankara’da açılmasına karar veren Temsil heyeti,bu meclise kimlerin katılacağına karar vermiştir?
Malta’daki sürgünden kurtulabilen eski Milletvekilleriyle yeni seçilen Milletvekillerinden oluşan İlk T.B.M.M,yi diğer meclislerden ayıran özellikler neler?
T.B.M.M.nin Açılmasının önemi ne olmuştur?
İlk T.B.M.M.nin Öncelikli Görevi ne idi,
23 Nisan 1920 da 120 Milletvekiliyle açılan,yeni katılımlarla 390 na kadar ulaşan ilk T.B.M.M nin ilk önemli icraatları nelerdir?
24 Nisan 1920 da M.Kemal’i İlk başkanlığa seçen ve İlk Geçici Anayasayı kabul eden T.B.M.M,ilk bildirisini ne zaman yayınlamıştır?
30 Nisan 1920 da yayınlanan ilk bildiride neler belirtilmiştir,bu bildirinin önemi nedir?
T.B.M.M. nin lk Geçici Hükümeti ne zaman kurulmuştur?
25 Nisan 1920 da kurulan 7 Bakanlı İlk Geçici Hükümet,ne zamana kadar görev yapmıştır?
3 Mayıs 1920 da Resmen kurulan 11 Bakanlı İlk Hükümetin İlk Başkanı kim olmuştur,bu Hükümete ne ad verilmiştir?
İlk T.B.M.M. Hükümetini diğer Hükümetlerden ayıran önemli özellikler nelerdir?
Yeni Türk Devletinin İlk Anayasası ne zaman kabul edilmiştir,bu Anayasanın kabulünün önemi nedir?
İlk Anayasanın diğer Anayasalardan farklı Özellikleri nelerdir?
20 Ocak 1921 Anayasası niçin Güçler Birliği İlkesini,Meclis Hükümeti modelini benimsemiştir?
23 Maddeden oluşan İlk Anayasanın önemli maddeleri nelerdir?
Güçler Birliği ve Meclis hükümeti ne demektir?
20 Ocak 1921 Anayasasında yapılan en önemli değişiklikler nelerdir,bu değişiklikler ne zaman niçin yapılmış
Yeni Türk devleti’nin kuruluşunun Hukuki belgesi olan 1921 Anayasası ne zamana kadar geçerli oldu?
T.B.M.M’.NİN SİYASİ VE ASKERİ FALİYETLERİ
İç Ayaklanmalar.
1919 yılında Kuva-i Milliye ve Temsil heyetine karşı başlayan iç ayaklanmaların 1920’den sonra yaygınlaşmasının temel sebebi nedir?
T.B.M.M nin açılmasından sonra İstanbul Hükümeti ve itilaf devletlerinin kışkırtmalarıyla daha da yaygınlaşan iç ayaklanmaların sebepleri nelerdir?
İç İsyanları destekleyen İstanbul Hükümetinin amacı ne idi?
Milli Mücadele hareketini yok etmek isteyen İstanbul hükümeti,amacına ulaşmak için nasıl bir yöntem iz
İstanbul Hükümeti,Halkın Dini inanışını nasıl istismar etmiştir?
Şeyhülislam’dan Milli Mücadele önderleri aleyhine alınan fetvalar kimleri,nasıl etkilemiştir?
İç Ayaklanmalar,özelliklerine göre hangi gruplara ayrılır?
İstanbul Hükümeti ve itilaf devletlerinin kışkırtmalarıyla çıkan ayaklanmaların en büyükleri hangiler
Doğrudan İstanbul Hükümetince yönlendirilen ayaklanmaların en büyükleri hangileridir?
Birtakım Kuva-i Milliye Reislerince çıkartılan ayaklanmaların en büyükleri hangileridir?
İç Ayaklanmalardan hangi azınlıklar da yararlanmak istemişlerdir?
Bolu-Düzce-Hendek-Adapazarı,Yozgat,Afyon,Konya ve Milli Aşireti Ayaklanmalarının ortak özelliği?
Aznavur ve Kuva-i İnzibatiye Ayaklanmalarının ortak özelliği nedir?
Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe Ayaklanmalarının ortak özelliği nedir?
Rum,Ermeni ve Pontus Ayaklanmalarının ortak özelliği nedir?
İç ayaklanmaların bastırılmasında ve T.B.M..M nin Anadolu’da Otoriteyi kurmasında etkili olan Kuva-i Milliye Reisleri kimlerdir?
İç Ayaklanmalar T.B.M.M.’yi nasıl etkilemiş,Ayaklanmalara karşı hangi tedbirleri almıştır?
29 Nisan 1920 tarihli Hıyanet-i Vataniye Kanunu hangi amaçla çıkarılmıştır?
18 Eylül 1920 tarihli İstiklal Mahkemeleri Kanunu hangi amaçla çıkarılmıştır?
Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi hangi amaçla nasıl bir Fetva vermiştir?
Kısa adı A.A olan Anadolu haber Ajansı hangi amaçla açılmıştır?
-10-
SEVR BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE ANTLAŞMASI.
I.Dünya savaşı sonrasında imzalanan Sevr Barış Antlaşması’nın 1920 yılı sonuna kadar uzamasının sebepleri
itilaf Devletleri,I.Dünya savaşı sonrasında hangi konuda karar verememişlerdir?
I.Dünya savaşı sonrasında,Türk topraklarını paylaşamayan İngiltere ile İtalya arasında başlayan anlaşmazlığın temel sebebi nedir?
İngiltere,İtalya’ya bırakılan İzmir ve Batı Anadolu’nun Yunanlıların payına verilmesini nerede,nasıl kabul ettirmiştir?
18 Ocak 1919 Paris Barış Konferansını kendi çıkarlarına göre yönlendiren İngiltere,İtalya’yı niçin etkisiz hale getirmek istemiştir?
Hindistan’daki Sömürge yollarının güçsüz bir devletin kontrolünde olmasını isteyen İngiltere,ile İtalya arasındaki anlaşmazlığın milli Mücadele açısından önemi ne olmuştur?
Aralarındaki görüş ayrılığını çıkarları için erteleyen itilaf Devletleri,Türklere imzalatacakları barış şartlarını nerede hazırlamışlardır
İtilaf Devletleri,18-26 Nisan 1920 tarihli San Remo Konferansında hazırladıkları barış şartlarını kabul ettirmek için ne yapmışlardır?
22-23 Haziran 1920 de saldırıya geçirtilen Yunan Orduları nereleri işgal etmiştir?
Tevfik Paşa başkanlığındaki İstanbul Hükümeti, Yunanlıların Balıkesir,Bursa,Uşak,Nazilli,Mudanya ve Trakya’yı işgal etmeleri üzerine ne yapmıştır?
San-Remo şartlarını kabul eden İstanbul hükümeti, Antlaşma Şartlarını,ne zaman,nerede imzalamıştır?
10 Ağustos 1920 de Paris’in Sevr kasabasında imzalanan Sevr barış Antlaşmasının en önemli özelliği ne?
Hiçbir yasal dayanağı olmayan,Türk milleti tarafından hiçbir zaman kabul edilmeyen,ölü olarak doğan Sevr Antlaşması yasal dayanaktan niçin yoksun olmuştur?
Kanun-i Esasiye göre Mebusan Meclisince onaylanması gereken Antlaşma hangi organ tarafından onaylanmıştır?
Eski komutan ve Vezirlerden oluşan Saltanat Şurası tarafından onaylanan Sevr barış Antlaşmasının önemli konu başlıkları nelerdir?
Sevr Antlaşmasının İstanbul ve Boğazlar,Azınlıklar,Kapitülasyonlar ve Topraklarımızın paylaşımı ile ilgili kararları nasıldır?
Sevr Antlaşmasına göre Midye-Büyük Çekmece hattının batısında kalan bütün Trakya ile İmroz ve Bozcaada hangi devlete bırakılmıştır?
Sevr Antlaşmasına göre Mardin,Urfa, Antep ve tüm Suriye ile Adana-Kayseri-Sivas hattının güneyindeki topraklar hangi devlete bırakılm
Sevr Antlaşmasına göre Arabistan ve Mezopotamya (Irak) hangi devlete bırakılmıştır?
Sevr Antlaşmasına göre İzmir’in güneyinden itibaren tüm Batı Anadolu ile Afyon-kayseri hattının güneyindeki topraklar hangi devlete bır
T.B.M.M.nin Sevr Barış Antlaşmasına karşı tepkisi nasıl olmuştur?
Hiçbir yabancı devletle tartışmaya girmeyerek antlaşmaya önem vermediğini gösteren T.B.M.M.Anlaşmayı imzalayanlara karşı hangi kararı almıştır?
19 Ağustos 1920 de Antlaşmayı onaylayan ve imzalayanları Vatan Haini kabul eden T.B.M.M.B.bu antlaşmayı niçin kabul etmemiştir?
Vatanımızın bütünlüğünü,Milletimizin Bağımsızlığını yok eden ve TB.M.M.nin 30 Nisan 1920 de yayınladığı bildiriden sonra imzalanan Sevr barış Antlaşmasının T.B.M.M. ve Türk Milleti üzerindeki etkisi ne olmuştur?
T.B.M.M.YE BAĞLI DÜZENLİ ORDUNUN KURULMASI.
Osmanlı devleti, ne zamandan itibaren ordusuz kalmıştır?
1918 Mondros ateşkes antlaşmasıyla dağıtılan Türk ordularının yerine hangi ordular ülkeyi savunmuştur?
Anadolu’daki İşgallere karşı kurulan Kuva-i Milliye Birlikleri,kimlerden meydana getirilmiştir?
Çoğunluğu sivil kişilerin yönetiminde, savaşan kişilerden oluşan ve bulundukları bölgelerdeki askeri birlikler tarafından da desteklenen Kuva-i Milliye Birlikleri hangi önemli görevleri yapmışlardır?
Düşmanın ilerleyişini engelleyen,İç Ayaklanmaları bastıran Kuva-i Milliye Birlikleri ne zamandan itibaren,niçin Düzenli Ordulara çevrilmiş.
Savaş sanatı kurallarına göre eğitilmediği ,Devlet otoritesi anlayışına uymadığı,düşmanı yurttan atmada yetersiz kaldığı için Kasım 1920 ‘den itibaren Düzenli Ordulara dönüştürülmeye başlanan Kuva-i Milliye birliklerinin olumsuz davranışları nelerdir?
Halktan zorla para ve asker toplamaya çalışan,verilen emirleri dinlemeyen batıdaki birtakım Kuva-i Milliye Birliklerinin,Düzenli ordulara dönüştürülmelerini çabuklaştıran başarısızlıkları nelerdir?
Sevr şartlarını kabul ettirmek için 22 Haziran 1920 başlayan Yunan Taarruzunu durduramayan,24 Ekim 1920 Gediz Taarruzunda başarılı olamayan,başarısızlıklardan ordu komutanlarını suçlayan Batıdaki Kuva-i Milliye Birlikleri,Düzenli ordu haline kim tarafından getirilmiş?
Batıdaki Kuva-i Milliye birliklerini Düzenli Ordulara dönüştürmekle görevlendirilen İsmet İnönü,hangi ayaklanma ile karşılaşmıştır?
5 Ocak 1921 de Çerkez Ethem Ayaklanmasının bastırılmasıyla Batıda kurulan Düzenli Ordumuz,kimlerle savaşmıştır?
Doğudaki Birlikler Düzenli ordu haline kim tarafından, nasıl getirilmiştir?
Kazım Karabekir’in 9 Haziran 1920 de T.B.M.M tarafından Doğu cephesi komutanlığına tayin edilmesiyle Doğuda kurulan Düzenli Ordumuz,kimlerle savaşmıştır?


-11-
KURTULUŞ SAVAŞININ CEPHELERİ VE MUHAREBELER
Türk milleti,Kurtuluş savaşı sırasında hangi cephelerde,kimlerle savaşmıştır?
Doğu,Güney ve Batı Cephelerinde kimlerle, hangi ordularımız savaşmıştır?
Doğu cephesindeki Savaşlar ve Ermeni Meselesi.
Doğu Cephesi kimlere karşı,ne zamandan itibaren,niçin açılmıştır?
Mondros antlaşmasından hemen sonra, Batum’u işgal eden Gürcistan’a, Kars ve Ardahan’ı işgal eden Ermenistan’a karşı açılan Doğu Cephesindeki savaşlar, kimin önderliğinde hangi ordumuzca başla?
Kazım Karabekir paşa’nın önderliğindeki 15.Kolordu tarafından başlatılan Doğu cephesindeki savaşların temelinde hangi tarihi mesele vardır?
Ermeni Meselesi ne demektir,ilk defa ne zaman uluslar arası bir mesele haline gelmiştir?
Ermeni nüfusunun bulunduğu bölgelerde Ermenilerin durumlarıyla ilgili ıslahatların yapılmasını isteyen devletler hangileridir?
Rusya ve İngiltere,hangi amaçla Ermenileri destekleyerek Ermeni meselesinin ortaya çıkmasına sebep ol?
Boğazlar ve Akdeniz’de hakimiyet kurabilmenin,kukla bir Ermenistan Devletiyle kolaylaşacağını planlayan devletler Ermenileri nasıl etkilemiştir?
Bağımsız bir devlet kurma hevesine kapılan Ermeniler,nasıl bir yöntem izlemişler,neler yapmışlardır?
Tedhiş (Dehşet,korku,terör)hareketleri için Ermenilerce kurulan başlıca İhtilalci Komiteler hangileridir?
İsviçre’deki Hınçak,Tiflis’teki Taşnak komiteleri hangi şehirlerimizde Tedhiş hareketleri düzenlemişler?
Erzurum,İstanbul,Merzifon,Yozgat,Kayseri,Çorum,Van ve Adana’daki Ermeni tedhiş hareketlerinin en büyüğü hangisidir?
Ermenilerin 1905 te II.Abdülhamit’e karşı düzenledikleri suikast,nasıl sonuçlanmıştır?
Birinci Dünya Savaşı öncesinde başlayan Ermeni Sorunu,Savaş sırasında nerede,nasıl yeniden başlamış
Osmanlı Hükümeti,Doğu Anadolu’da Rus ordularıyla birlikte Türk Köylerini basarak katleden Ermenilere karşı nasıl bir tedbir almıştır?
Tehcir Kanunu ne demektir,ne zaman,niçin çıkartılmıştır?
14 Mayıs 1915’te doğudaki Ermeni zulmüne karşı Müslüman-Türklerin güvenliğini sağlamak için,bölgedeki Ermeniler nereye göç ettirilmiştir?
Doğudan Suriye’ye göç eden Ermeniler,günümüzde hangi konuyu istimrar ederek Avrupa Meclislerinde kabul ettirmeye çalışmaktadırlar?
Ermeni Soykırım Tasarısı ne demektir?
I.Dünya Savaşı sırasında Ruslarla birlikte Doğu Anadolu’yu işgal eden Ermeniler,bu bölgeden ne zaman,nasıl çıkartılmışlar,nereye yerleşmişlerdir?
Kars,Ardahan ve Batum’un 3 Mart 1918 Brest-Litovsk Antlaşmasıyla Rus işgalinden kurtarılmasından sonra Kafkasya’ya çekilen Ermeniler,bir devlet haline nasıl gelmişlerdir?
Mondros Antlaşması gereği,Türk Ordularının Kafkasya’dan çekilmesiyle kurulan Ermenistan ve Gürcistan Devletleri,nereleri işgal etmişler?
Türk Ordularının Kafkasya’dan çekilmesi üzerine Doğuda 1919 da kurulan geçici Türk hükümetinin İngilizlerce yıkılmasından sonra,Batum’u işgal eden Gürcistan’a, Kars ve Ardahan’ı işgal eden Ermenistan’a karşı savaşan Kazım Karabekir,komutasındaki 15.Kolordu’nun özelliği nedir?
İşgalci güçlerce dağıtılamayan tek Osmanlı ordusu olan Kazım Karabekir komutasındaki 15.Kolordu,hangi tarihte,nasıl T.B.M.M.emrine girmiştir?
T.B.M.M.tarafından 9 Haziran 1920 de Doğu Cephesi komutanlığına tayin edilen Kazım Karabekir’in en büyük başarısı ne olmuştur?
Gümrü Barış Antlaşması,ne zaman,kimlerle imzalanmış,özelliği ve önemi nedir?
3 Aralık 1920de Ermenilerle imzalanan,Ermenilerin Doğu Anadolu üzerindeki isteklerinden vazgeçmelerine ve Ermeni Meselesinin sona ermesine,Doğu Cephesindeki savaşları sona erdiren,T.B.M.M.tarafından imzalanan ilk antlaşma hangisidir?
Ermenistan ve Gürcistan tarafından işgal edilen Kars,Ardahan,Artvin ve Batum hangi antlaşmalarla geri al?
3 Aralık 1920 Gümrü Antlaşmasıyla Ermenilerden Kars’ı,23 Şubat 1921Batum Antlaşmasıyla Gürcistan’dan Batum,Ardahan ve Artvin’i alan T.B.M.M,Batum’u niçin Gürcistan’a bırakmıştır?
5 Aralık 1920 de Ermenistan’ı,18 mart 1921 de Gürcistan’ı işgal eden Rusya,hangi şartla,ne zaman Gümrü ve Batum Antlaşmalarını kabul etti?
16 Mart 1921 Moskova Antlaşmasını imzalayarak,Batum’un Gürcistan’a verilmesi şartıyla Gümrü ve Batum Antlaşmalarını kabul eden Rusya,hangi antlaşmaya arabuluculuk yaparak T.B.M.M nin Doğu sınırlarını kesinleştirmesine yardımcı olmuştur?
13 Ekim 1921 Kars Antlaşması,kimlerle imzalanmıştır,bu antlaşmanın önemi ne olmuştur?
-12-
GÜNEY CEPHESİNDEKİ SAVAŞLAR.
Güney Cephesi kimlere karşı,ne zamandan itibaren,niçin açılmıştır?
19 Aralık 1918 de Hatay-Dörtyol’u ve daha sonra Adana,Antep,Maraş ve Urfa’yı işgal eden İngilizlere ve 15 Eylül 1919 da Bölgenin işgalini devralan Fransızlara karşı açılan Güney Cephesindeki savaşlar,kimlerin önderliğinde hangi ordularımız tarafından başlatılmıştır?
Maraş’ta Sütçü İmam,Antep’te Şahin Bey,Urfa’da Ali Saip Ursavaş önderliğindeki Kuva-i Milliye Birliklerince Güney cephesinde yapılan savaşlar,ne zaman,nasıl sona ermiştir?
11 Şubat 1920de Maraş’tan,11 Nisan 1920de Urfa’dan çıkartılan Fransızlar,Antep’e ne zaman girebil?
T.B.M.M.ancak 9 Şubat 1921 de Antep’e girebilen Fransızları kendi sınırlı imkanlarıyla şehirlerinden kovan Urfa ve Maraş’ı,ve yaralı Antep’i ne zaman hangi madalyalarla mükafatlandırmış?
6 Şubat 1921 de Antep’e Gazi,1973te Maraş’a Kahraman ve 1984te Urfa’ya Şanlı unvanlarını veren T.B.M.M,Kuva-i Milliye Birliklerimiz karşısında başarılı olamayan Fransa ile ilk defa ne zaman bir ateşkes imzalamıştır?
T.B.M.M.Hükümetiyle 30 Mayıs 1920 de bir Ateşkes imzalayan Fransa,T.B.M.M.nin varlığını ne zaman kabul ederek topraklarımızdan çekildi.
13 Ekim 1921 Ankara Antlaşması kimlerle,niçin imzalanmıştır,önemi ne olmuştur?
Güney Cephesindeki savaşları sona erdiren,Hatay dışındaki Suriye sınırımızı belirleyen antlaşma hangisidir?
BATI CEPHESİNİN AÇILIŞI VE
T.B.M.M.ORDULARININ(Düzenli Orduların)BATI CEPHESİNDEKİ SAVAŞLARI
Batı Cephesi kimlere karşı,ne zamandan itibaren,niçin açılmıştır?
15 Mayıs 1919 da İzmir’i işgal ederek Manisa,Aydın,Ayvalık ve Trakya istikametine doğru ilerleyen Yunanlılara karşı açılan Batı Cephesindeki savaşlar,kimlerin önderliğinde hangi ordularımız tarafından baş
20.Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa,172.Alay Komutanı Ali Çetinkaya ve Edirne’de Cafer Tayyar Paşa gibi Ordu komutanları ile Çerkez Ethem,Demirci Mehmet Efe ve Yörük Ali Efe gibi Kuva-i milliye reislerinin önderliğinde Batı Cephesinde başlayan savaşlar,ne zamandan itibaren kimin önderliğinde Temsil heyetinin yönetiminde devam etmiştir?
Sivas Kongresinden sonra kurulan Temsil Heyeti tarafından Batı Cephesi Kuva-i Milliye komutanlığına atanan Ali Fuat Paşa önderliğinde devam eden batıdaki savaşlar,ne zamandan itibaren,kimin önderliğinde T.B.M.M.ye bağlı Düzenli Ordumuz tarafından devam ettirilmiştir?
Kasım 1920 de T.B.M.M. tarafından Batı Cephesi Komutanlığına atanan İsmet İnönü önderliğindeki Düzenli Ordumuzca yapılan savaşlar hangileridir?
*BİRİNCİ İNÖNÜ SAVAŞI hangi tarihler arasında kimlerle yapılmıştır?
6-10 Ocak 1921 de Yunanlılarla yapılan I.İnönü savaşlarının sebebi nedir?
Eskişehir’i alarak Ankara’yı ele geçirmek isteyen Yunanlıların ilk yenilgisi hangisidir?
I.İnönü Zaferinin en önemli özelliği nedir?
T.B.M.M. ve Düzenli ordumuzun kazandığı ilk askeri başarı olan I.İnönü zaferinin önemi ne olmuş?
T.B.M.M’nin içteki ve dıştaki itibarını arttıran,ilk Anayasanın kabul edilmesine fırsat veren,halkın Meclisine,Ordusuna ve Kurtuluş savaşını kazanacağına olan güvenini güçlendiren Askeri zafer ha
Birinci İnönü zaferinden sonra T.B.M.M’nin dıştaki itibarının arttığını gösteren siyasi gelişmeler neler olmuştur?
* 21 Şubat-12 Mart 1921 tarihleri arasında yapılan LONDRA KONFERANSInın T.B.M.M.açısından önemi nedir?
Londra konferansına resmen davet edilerek Hukuki varlığını kabul ettiren,gösterdiği askeri ve siyasi başarılarıyla itilaf devletleri arasında ilk görüş ayrılığının çıkmasına sebep olan T.B.M.M. Konferansın devam ettiği tarihlerde hangi devletlerle siyasi antlaşmalar imzalayarak dış itibarını arttırdı?
* Londra konferansı sırasında Gürcistan’la 23 ŞUBAT 1921 BATUM ANTLAŞMASInın ve *Afganistan’la 1 MART 1921 TÜRK-AFGAN DOSTLUK ANTLAŞMASInın imzalanmasının T.B.M.M.açısından önemi ?
T.B.M.M.Londra konferansının dağıldığı gün hangi tarihi kararı almıştır?
Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşımız,T.B.M.M.tarafından ne zaman Milli marş olarak kabul edilmiştir?
* 12 MART 1921 DE MİLLİ MARŞIMIZI KABUL EDEN T.B.M.M.Londra konferansından sonra hangi devletle siyasi bir antlaşma daha imzalayarak dış itibarını arttırmıştır?
RUSYA İLE 16 MART 1921 MOSKOVA ANTLAŞMASInı imzalayan T.B.M.M.nin kazandığı ikinci askeri başarı hangisidir?
-13-
*İKİNCİ İNÖNÜ SAVAŞI hangi tarihler arasında kimlerle yapılmıştır?
23-31 Mart 1921 de Yunanlılarla yapılan II.İnönü savaşlarının sebebi nedir?
Birinci İnönü yenilgisinin öcünü alarak sarsılan itibarlarını yeniden elde etmek,Ankara’ya yürümek amacıyla Yunanlıların saldırılarıyla başlayan II.İnönü savaşının kazanılmasının önemi ne olmuş?
T.B.M.M.nin içteki ve dıştaki itibarını daha da güçlendiren,Yunanistan’ın itibarını ortadan kaldıran askeri zafer hangisidir?
İkinci İnönü zaferinden sonra T.B.M.M’nin dıştaki itibarının arttığını gösteren siyasi gelişmeler nel?
*İNGİLİZLERİN Malta’daki 40 tutukluyu serbest bırakarak antlaşmaya zemin hazırlaması, *FRANSIZLARIN Zonguldak işgalini sona erdirmeleri ve antlaşma yollarını arayarak 9 Haziran 1921 de Ankara’ya özel bir temsilci göndermeleri,İTALYA’NIN işgal ettiği topraklarımızı 5 Temmuz 1921 de terk etmesinin T.B.M.M. açısından önemi ne?
Birinci ve İkinci İnönü zaferleriyle siyasi ve Askeri gücünü arttıran T.B.M.M.nin, bu başarılarını gölgeleyen askeri savaş hangisidir?
*ESKİŞEHİR-KÜTAHYA MUHAREBELERİ hangi tarihler arasında kimlerle yapılmıştır?
10-24 Temmuz 1921 de Yunanlılarla yapılan Eskişehir-Kütahya Muharebelerinin sebebi nedir?
Yunanlıların,Yeni kurulan ve henüz ihtiyaçlarını tamamlayamayan düzenli ordumuzun güçlenmesine fırsat vermeden kesin bir darbe indirme amacıyla başlattıkları Eskişehir-Kütahya Muharebelerinin sonucu ne olmuştur?
Eskişehir,Kütahya ve Sakarya’ya kadar Batı Anadolu’nun büyük bir kısmının Yunan işgaline girmesine sebep olan savaş hangisidir?
T.B.M.M.Eskişehir-Kütahya başarısızlığı üzerine hangi tedbiri almıştır?
Batıdaki birliklerimizin 25 Temmuz 1921de Sakarya’nın doğusuna çekilmesi kararı niçin alınmıştır?
T.B.M.M.Daha fazla kayıp vermemek ve ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Sakarya’nın doğusuna çekilen Birliklerimizin yeniden güçlenmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için M.Kemal’e hangi görevi vermiştir?
T.B.M.M. Mustafa Kemal’e, Başkomutanlık görevini ne zaman,hangi yetkilerle birlikte,niçin vermiştir?
Çabuk karar almak ve kararları uygulamak amacıyla 5 Ağustos 1921 de Yasama ve Yürütme yetkileriyle birlikte Başkomutanlık görevini alan M.Kemal,bu yetkilerini ilk defa hangi amaç için kulla?
Meclisin yetkilerini ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için kullanan M.Kemal’in, 8 Ağustos 1921de yayınladığı bildiriye ne denilmiştir?
Tekalif-i Milliye Emirleri ne demektir,kaç tarihinde,niçin yayınlanmıştır?
Başkomutanın Türk milletine Ordunun ihtiyaçlarını karşılaması için belirlediği Milli yükümlülükler neler?
Tekalif-i Milliye Emirleriyle ihtiyaçları kısmen giderilen Milli ordularımızın kazandığı ilk büyük Meydan savaşı hangisidir?
* SAKARYA MEYDAN SAVAŞI hangi tarihler arasında kimlerle yapılmıştır?
23 Ağustos-12 Eylül 1921 de Yunanlılarla yapılan Sakarya Meydan savaşının sebebi nedir?
Sakarya’yı geçip Ankara’yı almak isteyen Yunanlıların saldırılarıyla başlayan Sakarya Savaşlarının en büyük özelliği nedir?
Milli ordularımızın kazandığı ilk meydan zaferi ve yaptığı son savunma savaşı hangisidir?
Sakarya zaferinin önemi ne olmuştur?
Yunanlıların saldırı gücünü sona erdiren,Türk ordularını taarruz gücüne ulaştıran,1683 viyana bozgunuyla devam eden geri çekilişi durduran,T.B.M.M.nin uluslar arası alandaki itibarını güçlendiren zafer hangisidir?
Sakarya Zaferinden sonra T.B.M.M.nin uluslar arası alandaki itibarını güçlendiren başlıca siyasi antlaşmalar ve gelişmeler hangil?
Ermenistan,Gürcistan ve Azerbaycan ile 13 Ekim 1921 Kars antlaşmasının,Fransa ile 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşmasının imzalanmasının,İtilaf devletlerinin 22 Mart 1922 de Barış önerisinde bulunmasının önemi ne olmuştur?
Sakarya zaferinden sonra 19 Eylül 1921 de M.Kemal,T.B.M.M.tarafından hangi unvanlarla mükafatlandırılmıştır?
Gazilik ve Mareşallik ne demektir,bu unvan T.B.M.M.tarafından ilk defa kime,niçin verilmiştir?
*BÜYÜK TAARRUZ
hangi tarihler arasında kimlerle yapılmıştır?
26 Ağustos-30 Ağustos 1922 de Yunanlılara karşı başlatılan Büyük Taarruzun sebebi nedir?
Sakarya yenilgisi üzerine geri çekilerek,ordularını güçlendirmeye çalışan ve savunma tedbirleri alan Yunanlıları batıya sürmek için yapılan Büyük Taarruzun en büyük özelliği nedir?
Milli ordularımızın ilk Taarruz savaşı olan Büyük Taarruzun önemi ne olmuştur?
Yunanlıların Ana kuvvetlerinin bozguna uğratılarak İzmir’e doğru kaçmaya başlamalarına sebep olan savaş hangisidir?
*BAŞKOMUTANLIK MEYDAN SAVAŞI hangi tarihler arasında kimlerle yapılmıştır?
30 Ağustos -9 Eylül 1922 de Yunanlılara karşı başlatılan Başkomutanlık Meydan Savaşının sebebi nedir?
Büyük Taarruz sonrasında kaçmaya başlayan Yunanlıları Anadolu’dan atmak amacıyla yapılan Başkomutanlık savaşının özelliği nedir?
Kurtuluş savaşının kaderini belirleyen ve Batı cephesinde yapılan son savaş olan Başkomutanlık savaşına niçin bu isim verilmiştir?
Doğrudan Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından yönetildiği için Başkomutanlık savaşı ismini alan savaşın önemi nedir?
Yunan Ordularının 9 Eylülde İzmir’den 18 Eylülde Batı Anadolu’dan tamamen temizlenmesine sebep olan zafer hangisidir?
-14-
T.B.M.M.NİN LOZAN ANTLAŞMASI ÖNCESİNDEKİ SİYASİ İLİŞKİLERİ
T.B.M.M.nin dış ilişkilerde takip ettiği Dış Politikası nasıldır?
Siyasi varlığını ve toprak bütünlüğümüzü tanıyan devletlerle siyasi ilişkiler kurarak Antlaşmalar yapma,barış içinde yaşama, Siyasi varlığını ve toprak bütünlüğümüzü tanımayan devletlerle sonuna kadar mücadele etme Politikasını benimseyen T.B.M.M.hangi devletlerle hiç savaşmadan siyasi ilişkiler kurarak barış antlaşmaları imzalamıştır?
T.B.M.M.nin Afganistan,Rusya,İtalya ve A.B.D.ile askeri çatışmalara girmeden siyasi ilişkiler kurmasının sebebi nedir?
T.B.M.M.nin Ermenistan,Gürcistan,Fransa,İngiltere ve Yunanistan ile Askeri çatışmalara girmesinin sebebi nedir?
A- İTİLAF DEVLETLERİİLE T.B.M.M. (İngiltere,Fransa,İtalya,Yunanistan)ARASINDAKİ SİYASİ İLİŞKİLER.
I-LONDRA KONFERANSI (21 ŞUBAT-12 MART 1921)
Londra konferansı ne zaman,niçin yapılmıştır?
I.İnönü zaferi üzerine 21 Şubat-12 Mart 1921 tarihleri arasında yapılan Londra Konferansına hangi devletler katılmıştır?
İngiltere,Fransa,İtalya,Yunanistan,T.B.M.M. ve İstanbul Hükümetleri’nin katıldığı Londra Konferansının amacı nedir?
Sevr Antlaşmasında önemsiz değişiklikler yaparak Türklere kabul ettirmek amacıyla düzenlenen Londra konferansında nasıl bir tuzak kurulmuştur?
İstanbul Hükümeti ile T.B.M.M.hükümetlerini konferansa davet etmek suretiyle iki Türk hükümeti arasında yeni bir çatışma çıkarmak,cephede kaybettiklerini masada kazanmayı planlayan düşmanlarımız,isteklerine niçin ulaşamamışlardır?
İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşanın düşmanların tuzağını fark ederek sözü T.B.M.M.ye bırakmasıyla hayal kırıklığına uğrayan itilaf devletlerinin, gizlice Yunan kuvvetlerini yeni bir saldırıya hazırlamaları neye sebep olmuştur?
Konferansın başarısızlıkla sonuçlanacağını
ve İtilaf devletlerinin gizli amacını ve bilen T.B.M.M. bu konferansa niçin katıldı?
Türklerin haklı davasını Dünyaya duyurmak ve Türklerin barışa yanaşmıyor şeklindeki asılsız iddiaları boşa çıkartmak amacıyla konferansa katılan T.B.M.M.nin en büyük kazancı ne olmuştur?
Londra Konferansının TB.M.M.açısından olumlu sonuçları neler olmuştur?
Londra konferansına resmen davet edilerek Hukuki varlığını kabul ettiren,gösterdiği askeri ve siyasi başarılarıyla itilaf devletleri arasında ilk görüş ayrılığının çıkmasına sebep olan T.B.M.M. Konferansın devam ettiği tarihlerde hangi devletlerle siyasi antlaşmalar imzalayarak dış itibarını arttırmıştır?
II-- T.B.M.M. İLE İNGİLTERE İLİŞKİLERİ (21 ŞUBAT-31 MART 1921)
İngiltere ile T.B.M.M.arasındaki İlk Siyasi ilişkiler,ilk defa ne zaman,nasıl başlamış?
Fransa ve İtalya’nın baskısıyla Londra konferansına T.B.M.M.yi ilk defa davet eden İngiltere, hangi zafer üzerine, T.B.M.M.ile ne yaparak anlaşma yollarını aramaya başlamıştır?
İkinci İnönü zaferi üzerine Malta’daki 40 tutukluyu serbest bırakarak antlaşmaya zemin hazırlamak isteyen İngiltere’nin T.B.M.M.ile bir antlaşma imzalayamamasının sebebi nedir?
T.B.M.M.nin varlığını tanımamakta ısrar eden İngiltere,bu tutumunu ne zamana kadar sürdürmüştür?
İngiltere’nin Lozan Antlaşmasına kadar T.B.M.M.nin varlığını kabul etmemesi,neye sebep olmuştur?
III- T.B.M.M. İLE YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ
Yunanistan ile T.B.M.M.arasındaki ilişkiler nasıl olmuştur?
Topraklarımızı işgale devam eden Yunanistan,T.B.M.M.nin varlığını ne zamana kadar tanımamıştır?
Yunanistan’ın Lozan Antlaşmasına kadar T.B.M.M.nin varlığını kabul etmemesi,neye sebep olmuştur?
IV-T.B.M.M. İLE FRANSA İLİŞKİLERİ VE ANKARA ANTLAŞMASI (30 MAYIS 1920-20 EKİM 1921
T.B.M.M.nin varlığını tanıyan İlk batılı ülke Fransa
ile T.B.M.M.arasındaki İlk Siyasi ilişkiler ne zamandan itibaren nasıl başlamıştır?
Fransa’nın,Sevr Antlaşmasından sonra 30 Mayıs 1920 de Suriye’deki temsilcisi aracılığıyla T.B.M.M.den 20 günlük Ateşkes isteğinde bulunmasıyla başlayan Fransa ilişkileri,I.İnönü Savaşından sonra nasıl gelişmeye başlamıştır?
I.İnönü Savaşından sonra Londra Konferansının yapılmasını ve Türklerle bir barışın imzalanmasını isteyen,Fransa hangi zafer üzerine,T.B.M.M.ile ne yaparak anlaşma yollarını aramaya başlamıştır?
-15-
İkinci İnönü zaferi üzerine Zonguldak işgalini sona erdirerek antlaşma yollarını arayan 9 Haziran 1921 de Ankara’ya özel bir temsilci gönderen Fransa’nın,T.B.M.M.ye yakınlaşmasının sebepleri neler?
*Kuva-i Milliye karşısında Güney Cephesinde yenilgiye uğrayan,*Suriye’deki Arapların isyanlarını bastırmakta zorlanan, *Almanya karşısında İngiltere’den beklediği desteği alamayan,*I. ve II.İnönü zaferleri sonrasında Türk yurdunun işgal edilemeyeceği gerçeğini anlayan Fransa,ne yapmak zorunda kalmıştır?
Fransa ile T.B.M.M.arasında imzalanan ilk resmi Antlaşma hangisidir?
20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması kimlerle,niçin imzalanmıştır?
Türk yurdunun işgal edilemeyeceği gerçeğini anlayan Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşmasının önemi nedir?
*T.B.M.M.nin İlk defa batılı bir ülke tarafından tanınmasını,*Hatay hariç bu günkü Suriye sınırımızın çizilerek güvence altına alınmasını,*Güney cephesinin kapanmasını*Hatay’ın Türkiye’nin doğal bir parçası olarak tanındığı Antlaşma han?
V- T.B.M.M. İLE İTALYA İLİŞKİLERİ (21 ŞUBAT-5 TEMMUZ 1921)
İtalya ile T.B.M.M.arasındaki İlk Siyasi ilişkiler,ilk defa ne zaman,nasıl başlamış?
İtalya’nın I.İnönü Savaşından sonra Londra Konferansının yapılmasını ve Türklerle bir barışın imzalanmasını istemesinin ve T.B.M.M. Hükümetini İtilaf Devletleri adına resmen davet etmesinin sebebi nedir?
Paris Konferansından sonra Müttefikleriyle anlaşamayan,Kurtuluş savaşı boyunca Türklerle hiçbir askeri çatışmaya girmeyen,bir an önce savaştan çekilmeyi düşünen İtalya,hangi zafer üzerine,ne zaman işgal ettiği topraklarımızı terk etmiştir?
İtalya’nın II.İnönü Zaferinden sonra 5 Temmuz 1921de, işgal ettiği topraklarımızı terk etmesi neye sebep olmuştur?
İtalya ile T.B.M.M.arasındaki siyasi ilişkiler ne zamandan itibaren,niçin daha da gelişmiştir?
İtilaf Devletleri hangi savaştan sonra,ne zaman T.B.M.M.ye barış için Ateşkes teklifinde bulunmuşlardır?
Sakarya zaferinden sonra 22 Mart 1922 de T.B.M.M.ye Ateşkes teklifi yapan İtilaf devletlerinin teklifleri niçin kabul edilmemiştir?
İtilaf Devletlerinin amacının barış değil Yunan Ordusunu yenilgiden kurtarmak olduğu için reddedilen Ateşkes görüşmeleri ne zaman,nerede başlayabilmiştir?
Başkomutanlık Meydan Zaferinden sonra 23 Eylül 1922’de sağlanan anlaşmayla 3 Ekim 1922’de Mudanya’da başlayan Ateşkes görüşmeleri ne zaman,nasıl sonuçlanmıştır?
11 Ekim 1922’de Anlaşmayla sonuçlanan Mudanya Ateşkes görüşmeleri,hangi barış Antlaşmasına zemin hazırlamıştır?
B- T.B.M.M.İLE ERMENİSTAN,GÜRCİSTAN, AFGANİSTAN,RUSYA VE A.B.D.İLİŞKİLERİ
I-T.B.M.M.İLE
ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ (3-ARALIK 1920-13-EKİM 1921)
T.B.M.M.ile Ermenistan arasındaki ilişkiler nasıl olmuştur?
Doğu Topraklarımızı işgal eden Ermenistan,T.B.M.M.nin varlığını ne zamana kadar tanımamıştır?
Kazım Karabekir Paşanın emrindeki 15.Kolordumuza karşı yenilene kadar T.B.M.M.nin varlığını kabul etmeyen Ermenistan, İlk defa hangi Antlaşmayla T.B.M.M.nin varlığını kabul etmiştir?
Gümrü Barış Antlaşması,ne zaman,kimlerle imzalanmış,özelliği ve önemi nedir?
3 Aralık 1920de Ermenilerle imzalanan,Ermenilerin Doğu Anadolu üzerindeki isteklerinden vazgeçmelerine ve Ermeni Meselesinin sona ermesine,Doğu Cephesindeki savaşları sona erdiren,T.B.M.M.tarafından imzalanan ilk antlaşma hangisidir?
Ermenistan tarafından işgal edilen Kars ve çevresi hangi antlaşma ile,ne zaman geri alınmıştır?
3 Aralık 1920 Gümrü Antlaşmasıyla Ermenilerden Kars’ı geri alan T.B.M.M., 5 Aralık 1920 de Rusya tarafından işgal edilen Ermenistan Cumhuriyetiyle imzaladığı ikinci Antlaşma hangisidir?
13 Ekim 1921 Kars Antlaşması,kimlerle imzalanmıştır,bu antlaşmanın önemi ne olmuştur?
Rusya’ya bağlı Ermenistan,Gürcistan ve Azerbaycan Cumhuriyetleriyle imzalanan,Günümüzdeki Türkiye-Ermenistan sınırını belirleyen Antlaşma hangisidir?
-16-
II- T.B.M.M.İLE GÜRCİSTAN İLİŞKİLERİ(23-ŞUBAT-13-EKİM 1921)
T.B.M.M.ile Gürcistan arasındaki ilişkiler nasıl olmuştur?
Doğu Topraklarımızı Ermenistan ile birlikte işgal eden Gürcistan,T.B.M.M.nin varlığını ne zamana kadar tanımamıştır?
3 Aralık 1920de Ermenilerle imzalanan Gümrü Barış Antlaşmasına kadar T.B.M.M.nin varlığını kabul etmeyen Gürcistan,İlk defa hangi Antlaşmayla T.B.M.M.nin varlığını kabul etmiştir?
23 Şubat 1921Batum Antlaşması, ,kimlerle imzalanmış,özelliği ve önemi nedir?
T.B.M.M.nin Gürcistan’la imzaladığı ilk antlaşma olan Batum Antlaşmasıyla Batum,Ardahan ve Artvin’i alan T.B.M.M,Batum’u niçin Gürcistan’a geri bırakmıştır?
18 Mart 1921 de Gürcistan’ı işgal eden Rusya,hangi şartla,ne zaman Batum Antlaşmasını kabul etmiştir?
16 Mart 1921 Moskova Antlaşmasını imzalayarak,Batum’un Gürcistan’a verilmesi şartıyla Batum Antlaşmasını kabul eden Rusya,hangi antlaşmaya arabuluculuk yaparak T.B.M.M nin Gürcistan ile sınırlarını kesinleştirmesine yardımcı olmuştur?
13 Ekim 1921 Kars Antlaşması,kimlerle imzalanmıştır,bu antlaşmanın önemi ne olmuştur?
Rusya’ya bağlı Ermenistan,Gürcistan ve Azerbaycan Cumhuriyetleriyle imzalanan,Günümüzdeki Türkiye-Gürcistan sınırını belirleyen Antlaşma hangisidir?
III- T.B.M.M.İLE AFGANİSTAN İLİŞKİLERİ (1-MART 1921)
T.B.M.M.ile Afganistan arasındaki ilişkiler nasıl olmuştur?
T.B.M.M.ye ve Milli Mücadeleye başından itibaren saygı göstererek destekleyen Afganistan, İlk defa hangi Antlaşmayla T.B.M.M.nin varlığını kabul etmiştir?
1-Mart 1921 Türk-Afgan Dostluk Antlaşması nerede imzalanmış,özelliği ve önemi ne olmuştur?
Moskova’da imzalanan,Askeri ve kültürel işbirliği ve yardımlaşma esasına dayanan,var olan dostluğun daha da güçlenmesine sebep olan İlk Türk-Afgan Antlaşması hangisidir?
IV- T.B.M.M.İLE RUSYA (S.S.C.B.)İLİŞKİLERİ ( MAYIS 1920-13 EKİM 1921)
T.B.M.M.ile Rusya arasındaki ilişkiler nasıl olmuştur?
T.B.M.M.ye ve Milli Mücadeleye başından itibaren saygı göstererek destekleyen Rusya ile ilk siyasi ilişki nasıl başlamıştır?
T.B.M.M.nin Dostluk Antlaşması için Moskova’ya gönderdiği heyeti iyi karşılayan Rusya,Ankara ve Moskova’da karşılıklı Elçilikler açılmasına rağmen T.B.M.M.nin varlığını kabul etmede ve Siyasi bir Antlaşma imzalamada niçin gecikmiştir?
Doğuda Ermeniler lehine toprak isteğinde bulunduğu için,Türk-Ermeni savaşlarının sonucunu bekleyen Rusya,hangi gelişme üzerine,İlk defa T.B.M.M.nin varlığını kabul etmiştir?
Gümrü barış Antlaşmasından sonra T.B.M.M.nin gücünü anlayan Rusya ile T.B.M.M.arasında imzalanan ilk Antlaşma hangisidir?
16 Mart 1921 Moskova Antlaşması, kimlerle imzalanmış,özelliği ve önemi nedir?
93 harbi ve İşgaller sırasında kaybedilen doğudaki topraklarımızın geri alınmasına,Doğu sınırlarımızın belirlenerek güvence altına alınmasına ve ilk defa Büyük bir ülke olan Rusya’nın T.B.M.M.nin varlığını tanımasına sebep olan Antlaşma hangisidir?
Moskova Antlaşmasıyla T.B.M.M.nin varlığını kabul eden Rusya, hangi antlaşmaya arabuluculuk yaparak Ermenistan,Gürcistan ve Azer-baycan Cumhuriyetleri ile olan Doğu sınırlarımızın kesinleştirilmesine yardımcı olmuştur?
V- T.B.M.M.İLE A.B.D.İLİŞKİLERİ
T.B.M.M.ile A.B.D.arasındaki ilişkiler nasıl olmuştur?
I.Dünya savaşında ve sonrasında itilaf devletleriyle birlikte hareket etmesine rağmen Tarafsız görünmeye çalışan A.B.D. ile T.B.M.M. arasında ne zamana kadar siyasi ilişkiler kurulamamıştır?
T.B.M.M.ile A.B.D.ilişkilerinin Lozan Antlaşmasına kadar kurulamamasının temel sebebi nedir?
İTİLAF DEVLETLERİNİN BARIŞ ÖNERİLERİ.
İtilaf Devletleri İlk defa ne zaman T.B.M.M.ye barış için Ateşkes teklifinde bulunmuşlardır?
İtilaf Devletlerinin,22 Mart 1922 de ilk defa, 23 Eylül 1922’de ikinci defa T.B.M.M.ye Ateşkes teklifi yapmalarının sebebi nedir?
Sakarya ve Başkomutanlık Zaferleri sebebiyle artık barış isteyen İtilaf devletleri ile T.B.M.M.arasında yapılan ilk ciddi görüşme hangisidir?-17-
YENİ TÜRK DEVLETİNİN BAĞIMSIZLIĞININ TANINMASI
MUDANYA ATEŞKES VE LOZAN ANTLAŞMALARI
(11 EKİM 1922 VE 24 TEMMUZ 1923)
*MUDANYA ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ,ne zaman hangi devletlerle yapılmıştır?
Türkiye,İngiltere,Fransa ve İtalya arasında 3-11 Ekim 1922’de başlayan Ateşkes görüşmelerinin sebebi
Başkomutanlık zaferinden sonra Anadolu’yu işgalden kurtaran Türk ordularının,halen işgal altında olan İstanbul Boğaz-lar ve Doğu Trakya’yı da işgalden kurtarmak için hazırlık yapması üzerine savaşı göze alamayan İtilaf Devletleriyle imzalanan İlk Ateşkes Antlaşması hangisidir?
MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI,kaç tarihinde,kimlerle imzalandı özelliği nedir?
11 Ekim 1922 de İtilaf devletleriyle T.B.M.M.arasında imzalanan,Askeri çatışmaları sona erdiren Mudanya Ateşkes antlaşma sının önemi ne olmuştur?
İstanbul,boğazlar ve Doğu Trakya’nın savaşsız işgalden kurtarılmasına,Sevr Antlaşmasının geçersiz bir belge olmasına ve T.B.M.M.nin itibarının güçlenerek Tanınması yolunda ilk adımın atılmasına sebep olan Antlaşma hangisidir?
I.Dünya savaşı sonrasında toprakları işgal edilen Türk milletinin 23 Nisan 1920 de kurduğu,29 Ekim 1923 te Türkiye Cumhuriyeti ismini verdiği yeni Türk devleti,hangi görüşmeler ve antlaşma ile siyasi varlığını kabul ettirmiştir?
LOZAN GÖRÜŞMELERİ,öncesinde T.B.M.M.nin aldığı en önemli karar ne olmuştur?
1 Kasım 1922de Saltanatı kaldırma kararı alan T.B.M.M.Lozan Görüşmelerine ne zaman katılmıştır?
20 Kasım 1922-24 Temmuz 1923 tarihleri arasında yapılan Lozan görüşmelerine hangi devletler katılmıştır?
İtilaf Devletleriyle,A.B.D,Rusya, Japonya,Çin,Polonya,Bulgaristan,Yugoslavya ve Romanya gibi Devletlerin de katıldığı Lozan Görüşmelerinde hangi temel meseleler çözümlenecekti?
*Türk-Yunan Anlaşmazlığı,*Yeni Türk Devletinin Bağımsızlığı,*Kapitülasyon ve Ayrıcalıklar konularını çözmek için toplanan Lozan konferansına katılan Türk Heyetinin başkanı kimdir,bu heyetin öncelikli görevi ne olmuştur?
Dışişleri Bakanı İsmet Paşa’nın başkanlığını yaptığı 21 kişilik Türk heyeti,*Misak-ı Milliyi ve *Yeni Türk devletinin Bağımsızlığını kabul ettirmeye çalışırken taviz veremeyeceği önemli konular h?
*Doğuda bir Ermeni Devletinin kurulması ve *Kapitülasyonların devam etmesini kesinlikle kabul etmeyen Türk Heyeti,hangi konularda anlaşma sağlanamadığı için konferansı terk etmiştir?
*Kapitülasyonlar,*Osmanlı Borçları,*Musul ve* İstanbul’un geleceğiyle ilgili konulardaki anlaşmazlık nedeniyle 4 Şubat 1923 te dağılan konferanstan sonra T.B.M.M.hangi önemli kararı almıştır?
T.B.M.M.nin 1 Nisan 1923 te seçimlerin yenilenmesi kararını almasının temel sebebi nedir??
T.B.M.M.de Mustafa kemal liderliğindeki Müdafa-i Hukuk Grubuna karşı başlayan muhalefet nedeniyle seçimlerin yenilen-mesi kararını alan T.B.M.M,23 Nisan 1923’te yeniden başlayan Lozan görüşmelerinde ne zaman,hangi konularda Anlaşmıştır?
24 Temmuz 1923’te İmzalanan Lozan Antlaşmasında *Sınırlarımız,*Kapitülasyonlar,*Savaş Tazminatı,*Boğazlar, *Borç-lar ve *Azınlıklar konularında sağlanan Anlaşmadan Türk Heyeti, hangi konularda istediği sonucu tam alamamıştır?
Misak-ı Milli Sınırlarımız dışında kalan *Musul,Hatay ve Batum sebebiyle *Irak,Suriye ve Gürcistan Sınırlarımızın çizil-mesinde,*Boğazlardaki kısıtlamaların kaldırılamamasında,*Fransa’ya olan Borçlarımızın Ödenmesinde,*Azınlık Okulla-rının Kaldırılamamasında ve *Rum Patrikhanesinin İstanbul’dan Kaldırılamamasında istediği sonucu alamayan T.B.M.M.ka-rarlı tutumuyla Lozan sonrasında hangi konuları çözmeyi başarmıştır?
Irak Sınırını Kısmen,Hatay ve Boğazlar meselesini tam olarak çözen T.B.M.M.nin Lozanda elde ettiği en büyük kazanç ne olmuştur?.
Misak- Milli Sınırlarımızın büyük bir kısmını (Hatay,Musul,Batum hariç)gerçekleştiren ve Bağımsız bir devlet olduğumu-zu tanıtan Antlaşma hangisidir?
*TÜRKİYE-YUNANİSTAN SINIRIMIZ,Lozan Antlaşmasına göre nasıl çizilmiştir?
Savaş Tazminatı olarak verilen Karaağaç dahil,Meriç nehrinin doğusundaki topraklar ile Bozcaada ve İmroz’un Türkiye’ye Sakız, Sisam ve Midilli Adalarının Yunanistan’a bırakılmasını öngören Günümüzdeki Türkiye-Yunanistan Sınırımız hangi Antlaşmayla çizilmiştir?
* TÜRKİYE-IRAK SINIRIMIZ,Lozan Antlaşmasına göre nasıl çizilmiştir?
Musul sebebiyle Lozanda çizilemeyen Irak sınırımız,ne zaman,hangi Antlaşmayla,nasıl çizilmiştir?
5 Haziran 1926 İstanbul Antlaşması hangi devletle imzalanmış ve bazı şartlarla Musul’ Irak’a bırakılmıştır?
-18-
*TÜRKİYE-SURİYE SINIRIMIZ, Lozan Antlaşmasına göre nasıl çizilmiştir?
Hatay hariç Günümüzdeki Türkiye-Suriye Sınırımız hangi Antlaşmayla çizilmiştir?
20 Ekim 1921 Ankara Antlaşmasıyla Suriye’ye bırakılan Hatay, ne zamandan itibaren,nasıl Türkiye sınırları içine girerek Günümüzdeki Türkiye-Suriye Sınırımızın çizilmesine sebep olmuştur?
29 Haziran 1938 de Referandum ile kurulan Bağımsız Hatay Cumhuriyetinin,2 Eylül 1939da aldığı bir kararla Türkiye’ye katılması,hangi sınırımızın çizilmesine sebep olmuştur?
* TÜRKİYE-BULGARİSTAN SINIRIMIZ,Lozan Antlaşmasına göre nasıl çizilmiştir?
1913 İstanbul Antlaşması geçerli sayılarak,Meriç ırmağının sınır kabul edildiği Günümüzdeki Türkiye-Yunanistan Sınırımız hangi Antlaşmayla yenilenmiştir?
*DOĞUDAKİ SINIRLARIMIZ, Lozan Antlaşmasına göre nasıl çizilmiştir?
13 Ekim 1921 Kars Antlaşması geçerli sayılarak çizilen Günümüzdeki Türkiye-Ermenistan,Gürcistan,Azerbaycan Sınırımız hangi Antlaşmayla yenilenmiştir?
*İSTANBUL VE BOĞAZLAR MESELESİ, Lozan Antlaşmasına göre nasıl çözülmüştür?
İstanbul’un üç ay içerisinde işgalden temizlenmesini,Boğazların yönetiminin başkanlığını bir Türkün yaptığı uluslar arası bir komisyona bırakılmasını,ancak iki kıyısının da askersiz hale getirilmesini öngören Antlaşma hangisidir?
Lozan Antlaşmasıyla Boğazlar üzerine getirilen kısıtlamalar ne zaman,hangi Antlaşmayla kaldırılmıştır?
1936 Montrö Boğazlar sözleşmesiyle hangi önemli konu,nasıl çözümlenmiştir?
Boğazlar üzerindeki her türlü kısıtlamaların kaldırılarak yönetim ve güvenliğinin kayıtsız şartsız Türkiye’ye verilmesini öngören Antlaşma hangisidir?
*KAPİTÜLASYONLAR MESELESİ, Lozan Antlaşmasına göre nasıl çözülmüştür?
Her türlü Ayrıcalıkların kaldırılarak,yabancı ticaret kuruluşlarının Türk yasalarına uymaları zorunluluğunu getiren Antlaşma hangisidir?
*AZINLIKLAR MESELESİ, Lozan Antlaşmasına göre nasıl çözülmüştür?
Türkiye sınırlarında yaşayan bütün azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilerek eşit haklara sahip olduğu,ancak İstanbul’da- ki Rumlarla,Batı Trakya’daki Türkler dışındaki Anadolu’daki Rumlarla,Doğu Trakya’daki Türklerin karşılıklı yer değişimini öngören Antlaşma hangisidir?
*SAVAŞ TAZMİNATLARI MESELESİ, Lozan Antlaşmasına göre nasıl çözülmüştür?
Türkiye’den istenen savaş tazminatlarından vazgeçilmesini,buna karşılık Yunanistan’ın savaş tazminatı olarak KARAAĞAÇ ve çevresini Türkiye’ye vermesini öngören Antlaşma hangisidir?
*OSMANLI BORÇLARI MESELESİ, Lozan Antlaşmasına göre nasıl çözülmüştür?
Osmanlı devletinden kalma borçların,Osmanlılardan ayrılan devletlerle paylaşılmasını,Türkiye’ye düşen kısmının taksitlerle ödenmesini öngören Antlaşma hangisidir?
LOZAN ANTLAŞMASI SONRASINDAKİ ÖNEMLİ DIŞ VE İÇ GELİŞMELER.
A-DIŞ GELİŞMELER
23 Ağustos 1923 te
Lozan Barış Antlaşmasını Onaylayan II.T.B.M.M.devrinde imzalanan başlıca Antlaşmalar hangileridir?
17 Aralık 1925 Paris Antlaşması,hangi devletle imzalanmış,önemi ne olmuştur?
Lozan’dan sonra,Rusya ile İyi komşuluk ve Kültürel ilişkileri güçlendiren,Doğu sınırımızın güvenliği sağlayan antlaşma hangisidir?
5 Haziran 1926 Ankara Antlaşması hangi devletle imzalandı önemi ne olmuştur?
Lozan’dan sonra,İngiltere ile imzalanan, Musul Meselesini sona erdirerek,Türkiye-Irak sınırını çizen antlaşma hangisidir?
1 Temmuz 1929 Afgan Kültür Antlaşması hangi devletle imzalandı önemi ne olmuştur?
Lozan’dan sonra Afganistan ile Dostluk ve Kültürel ilişkiler güçlendiren antlaşma hangisidir?
10 Haziran 1930 Ankara Antlaşması, hangi devletle imzalandı önemi ne olmuştur?
Lozan’dan sonra Yunanistan ile Nüfus Mübadelesi Meselesini çözümleyen Antlaşma hangisidir?
9 Şubat 1934 BALKAN ANTANTI,hangi devletlerle imzalandı önemi ne olmuştur?
Yunanistan,Yugoslavya ve Romanya ile imzalanan,Balkanlarda barış dönemini başlatarak,Batı sınırlarımızın güvenliği sağlayan ittifak antlaşması hangisidir?
20 Temmuz 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi, hangi devletlerle imzalandı önemi ne olmuştur?
Milletler Cemiyetiyle imzalanan, Boğazlar Meselesini Çözümleyerek,Boğazların Türkiye’ye verilmesini sağlayan Antlaşma ?
8 Temmuz 1937 SADABAT PAKTI, hangi devletlerle imzalandı önemi ne olmuştur?
İran,Irak ve Afganistan ile imzalanan,Orta Doğuda barış dönemini başlatarak,Doğu ve Güneydoğu sınırlarımızın güvenliğini sağlayan İttifak antlaşması hangisidir?


-19-
3 Temmuz 1938 ve 23 Haziran 1939 HATAY ANTLAŞMALARI, hangi devletle imzalanmış,önemi ne.
Fransa ile imzalanan, Hatay meselesini sona erdiren ve günümüzdeki Türkiye-Suriye sınırını çizen antlaşmalar hangileridir?
Lozan Antlaşmasıyla çözümlenemeyen,sonradan çözümlenen başlıca önemli meseleler hangileridir?
Lozan Antlaşmasıyla çözümlenemeyen Musul,Boğazlar ve Hatay Meseleleri hangi antlaşmalarla çözül?
5 Haziran 1926da İngiltere ile imzalanan Ankara Antlaşmasıyla hangi önemli mesele çözümlenmiş?
Musul’un Irak’a bırakılmasını,Musul Petrol gelirlerinin yüzde onunun 25 yıl süreyle Türkiye’ye verilmesini öngören Türkiye-İngiltere antlaşması. hangisidir?
20 Temmuz 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesiyle hangi önemli mesele çözümlenmiştir?
Boğazlar üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılmasını,Boğazların yönetiminin Türkiye’ye verilmesini öngören Uluslar arası Ant.hangisidir?
3 Temmuz 1938 ve 23 Haziran 1939
da Fransa ile imzalanan Antlaşmalarla hangi önemli meselemiz çöz.
Hatay,hangi antlaşmalarla önce bağımsız bir Türk devleti,sonra da Türkiye’ye bağlı bir il haline gelmiştir?
Lozan Antlaşmasından sonra Yunanistan ile Türkiye arasında çıkan anlaşmazlık meselesine ne ad verilmiş?
Nüfus Mübadelesi Meselesi,ne demektir,hangi devletle aramızda mesele olmuştur?
Yunanistan’ın İstanbul’daki Rum Nüfusunu arttırmak istemesi,hangi meseleye sebep olmuştur?
10 Haziran 1930 Ankara Antlaşmasıyla Yunanistan ile aramızdaki hangi mesele çözümlenmiştir?
Lozan Antlaşmasından sonra Fransa ve papalık tarafından gündeme getirilen önemli mesele hangisidir?
Yabancı Okullar Meselesi,ne demektir,hangi devletlerce ortaya atılmıştır?
1925-1926 Öğretim Yılında,Türkiye’nin kararlı tutumu sonunda Tüm Yabancı okulların M.E.B.na bağlanmasıyla hangi mesele çözümlenmiştir?
Lozan ve diğer Antlaşmalarla Siyasi gücünü ispatlayan Türkiye Cumhuriyeti,hangi Uluslar arası İttifaka girerek siyasi gücünü arttırmış?
18 Temmuz 1932 Milletler Cemiyetine Üye olan Türkiye,hangi amaçla bu siyasi ve Askeri ittifaklara katılmıştır?
B-İÇ GELİŞMELER.
Lozan Görüşmelerinden sonra,11Ağustos 1923te toplanan II.T.B.M.M.Lozan antlaşmasını ne zaman onaylamıştır?
23 Ağustos 1923 te Lozan Barış Antlaşmasının Onaylanmasından sonra meydana gelen önemli İç olaylar nelerdir?
29 Ekim 1923te Cumhuriyetin ilanıyla hangi iç meseleler çözülmüştür?
1921 Anayasasında belirtilmeyen Devletin İsim,Başkanlık ve Hükümet Meseleleri ne zaman,nasıl çöz?
Cumhuriyetin İlanı ve Devletin isminin Türkiye Cumhuriyeti olmasıyla,hangi iç mesele çözümlenmiştir?
Cumhuriyetin İlanı ve M.Kemal’in Cumhurbaşkanı seçilmesiyle hangi iç Mesele çözümlenmiştir?
Cumhuriyetin İlanı ve Meclis Hükümeti sisteminden,Kabine Hükümeti Sistemine geçilmesiyle hangi iç Mesele çözümlenmiştir?
Atatürk Döneminde kurulan başlıca Siyasi partiler hangileridir?
Atatürk ,9 Eylül 1923 te kurduğu Halk Fırkasına rağmen hangi partilerin kurulmasına niçin izin vermiştir
Demokrasiyi yerleştirmek için kurdurulan Terakkiperver Cumhuriyet ve Serbest Cumhuriyet Fırkaları, niçin kapatılmışlardır?
İrticai faaliyetlerin merkezi haline geldikleri için kapatılan İlk Siyasi partiler hangileridir?
Cumhuriyetin İlk yıllarında Rejime ve İnkılaplara karşı hangi olaylar meydana gelmiştir?
13 Şubat 1925te çıkan Şeyh Sait İsyanının gerçek ve görünen sebepleri nelerdir?
İngilizlerin Musul ve çevresini ele geçirmek amacıyla bölge halkının Dini duygularını istismar etmesi neye sebep olmuştur?
Şeyh Sait İsyanına karşı hangi kanun çıkartılmıştır?
Takrir-i Sükun(Asayişi sağlama) Kanunu niçin çıkartılmıştır?
16 Haziran 1926 da Mustafa Kemal’e düzenlenen suikastın asıl amacı nedir,nasıl sonuçlanmıştır?
Rejimi ve İnkılapları ortadan kaldırmayı amaçlayan Batıdaki isyan hangisidir?
23 Aralık 1930 Menemen İsyanı nasıl sonuçlanmıştır?
-20-

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI
Atatürk İlkeleri ne demektir,kaça ayrılır?
Atatürk tarafından belirlenen ve T.C.nin Temelini oluşturan,Atatürk’ün Ana ve Bütünleyici İlkeleri hangileridir?
T.C.ni Laik bir yapıya kavuşturmak amacıyla Atatürk tarafından gerçekleştirilen önemli İnkılaplar hangileridir?
İnkılaplar yapıldığı Alanlara göre hangi bölümlere ayrılmıştır?
Siyasi veya Yönetim Alanda Yapılan önemli İnkılaplar Hangileridir?
Sosyal veya Toplumsal Alanda Yapılan önemli İnkılaplar Hangileridir?
Hukuk Alanında Yapılan önemli İnkılaplar Hangileridir?
Eğitim-Kültür Alanında Yapılan önemli İnkılaplar Hangileridir?
Ekonomi(Tarım,Ticaret ve Sanayi)Alanında Yapılan önemli İnkılaplar Hangileridir?
T.B.M.M.Ticaret ve Sanayiyi geliştirmek amacıyla hangi önemli kanunları çıkarmıştır?
Türk kara sularında,iskele veya limanlarında taşıma yapma hakkının Türk vatandaşlarına tanınması kanununa ne ad verilir?
1 Temmuz 1926 Kabotaj Kanunu,hangi amaçla çıkarılmıştır?
Devletin Desteğiyle Türk Vatandaşlarının Sanayi kurması kanununa ne ad verilir?
28 Mayıs 1927 Teşvik-i Sanayi Kanunu, hangi amaçla çıkarılmıştır?
Devlet eliyle Sanayi kurma İlkesine ne ad verilmiştir?
Devletçilik İlkesi,ne demektir,hangi ihtiyaçtan ortaya çıkarak benimsenmiştir?
Kendi Milli kaynaklarımızı değerlendirerek yabancı devletlere muhtaç olmamayı öngören Ekonomi ilkesine ne ad verilmiştir
17 Şubat 1923 Milli Ekonomi İlkesinin amacı nedir,bu ilkenin kabul edilmesine ne denilmiştir?
Misak-ı İktisadi,ne demektir,nerede kabul edilmiştir?
Atatürk Döneminde Tarım,Ticaret,Bankacılık,Madencilik,Sağlık,Ulaşım,Bayındırlık ve Savunma alanlarındaki gelişmeler nelerdir?


--------------------------------------------------------- SON ---------------------------------------------------------------


-EK-1
23 NİSAN 1920’DE AÇILAN 11 AĞUSTOS 1923’TE GÖREVİ SONA EREN
İLK T.B.M.M. DÖNEMİNİN ÖNEMLİ OLAYLARI
1-23 Nisan 1920’deYeni bir Türk devleti kuruldu. 8-6 Şubat 1921de Anteb’e gazilik unvanı verildi.
2-29 Nisan 1920de Hıyaneti vataniye Kanunu çıkarıldı. 9-12 Mart 1921de Milli Marşımız kabul edildi.
3-
3 Mayıs 1920de İlk hükümet kuruldu. Mustafa Kemal’e:
4-
19 Ağustos 1920de Padişah vatan haini ilan edildi. 10-5 Ağustos 1921de Başkomutanlık görevi.
5-8 Eylül 1920de İstiklal Mahkemeleri Kanununu çıkarıldı. 11-19 Eylül 1922de Gazilik ve Mareşallik Unvanları
6-Ocak 1921deDüzenli Ordumuz kuruldu. 12-1 Kasım 1922de Saltanat kaldırıldı.
7-20 Ocak 1921de İlk Anayasa kabul edildi.
13-Milli Mücadele Savaşları yapıldı,siyasi Antlaşmalar imzalandı.
23 NİSAN 1920’DE AÇILAN İLK T.B.M.M.NİN ULUSLAR ARASI ALANDA İMZALADIĞI BAŞLICA ANTLAŞMALAR.
1-3Aralık 1920deGümrü Antlaşmasını,Ermenistan ile. 6-20 Ekim 1921de Ankara Antlaşmasını,Fransa ile.
2-23 Şubat 1921deBatum Antlaşmasını,Gürcistan ile. 7-2 Ocak 1922 de Ukrayna Antlaşmasını,Ukrayna ile.
3-1 Mart 1921de,Afganistan Antlaşmasını,Afganistan ile. 8-11 Ekim 1922deMudanya Ateşkes ,İtilaf Devletleri.
4-16 Mart 1921deMoskova Antlaşmasını,Rusya ile. 9-24 Temmuz 1922deLozan ,Büyük devletler ile.
5-13 Ekim 1921deKars Antlaşmasını,Ermeni,Gürcü,Azerilerle.
23 NİSAN 1920’DE AÇILAN İLK T.B.M.M.NİN ULUSLAR ARASI ALANDA İMZALADIĞI ANTLAŞMALARIN ÖNEMLERİ.
1-GÜMRÜ ANTLAŞMASININ ÖNEMİ:T.B.M.M.nin imzaladığı İlk Siyasi Antlaşmadır.

Ermeni Meselesi sona ermiştir. 3-Doğu Cephesi kapanmıştır.
Ermenistan T.B.M.M.nin varlığını kabul etmiştir. 4-Rusya ile ilişkiler gelişmiştir.
II-BATUM ANTLAŞMASININ ÖNEMİ:
Gürcistan T.B.M.M.nin varlığını
Batum İşgalden kurtarılmıştır.
III- AFGANİSTAN ANTLAŞMASININ ÖNEMİ:
Afganistan T.B.M.M.nin varlığını kabul etmiştir.
İki ülke arasındaki Siyasi,Askeri ve kültürel İlişkiler güçlenmiştir.
IV-MOSKOVA ANTLAŞMASININ ÖNEMİ:T.B.M.M.nin varlığı ilk defa Büyük bir devlet tarafından ta
Rusya T.B.M.M.nin varlığını kabul etmiştir. 3-Doğu Sınırlarımız belirlenerek güvenliği sağlanmış.
Gümrü ve Batum Antlaşmaları onaylanmıştır. 4-Siyasi ve Askeri işbirliği yapılmış.
V-KARS ANTLAŞMASININ ÖNEMİ:
Azerbaycan,Ermenistan ve Gürcistan Cumhuriyetleri T.B.M.M.nin varlığını kabul etmiştir.
Günümüzdeki Azerbaycan,Ermenistan ve Gürcistan devletleriyle bugünkü Doğu sınırlarımız çizilmiştir.
VI- ANKARA ANTLAŞMASININ ÖNEMİ:T.B.M.M.nin varlığı ilk defa Batılı bir devlet tarafından tanın
Fransa T.B.M.M.nin varlığını kabul etmiştir. 3-Güney cephesi kapanmıştır.
Fransa ile savaşlar sona ermiştir. 4-Hatay hariç Günümüzdeki Suriye sınırımız çizilmiştir.
VII- UKRAYNA ANTLAŞMASININ ÖNEMİ:
Ukrayna T.B.M.M.nin varlığını kabul etmiştir.
Doğudaki sınırlarımızın güvenliği sağlanmıştır.
VIII-MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASININ ÖNEMİ:Kurtuluş savaşını sona erdiren Antlaşmadır.
İstanbul,Boğazlar ve batı Trakya savaş yapılmadan İşgalden kurtarılmış 3-Türkiye-Yunanistan Sınırı belirlenmiş.
Sevr Antlaşması geçerli bir belge olmaktan çıkmış. 4-Lozan Barış Antlaşmasının yolu açıl.
IX- LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASININ ÖNEMİ:Yeni Türk devletinin bağımsızlığının tanındığı Antlaş.
Türk devletinin varlığı ve bağımsızlığı tanınmıştır. 4-Kapitülasyonlar ve her türlü Ayrıcalıklar kaldırılmıştır.
Misak-ı Milli,Hatay,Musul ve Batum hariç büyük ölçüde gerçekleşti.
4-Suriye ve Irak hariç,Günümüzdeki sınırlarımız çizilmiş.
LOZAN ANTLAŞMASINDA ÇÖZÜMLENEMEYEN,SONRADAN ÇÖZÜMLENEN MESELELER.
 1. Irak sınırı ve Musul Meselesi:İngiltere ile imzalanan 5 Haziran 1926 Ankara Antlaşması ile çizilmiş,Musul Irak’ta kalmıştır.
 2. Boğazlar Meselesi:Milletler cemiyeti ile imzalanan 20 Temmuz 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile çözül
 3. Suriye Sınırı ve Hatay meselesi:Fransa ile imzalanan 3 Temmuz 1938 ve 23 Haziran 1939
Hatay Antlaşmaları ile çözülmüş.
 1. Batum Meselesi:Çözümlenememiş,Batum sınırlarımız dışında Gürcistan’da kalmıştır.
NOT:ilk T.B.M.M. 1 Nisan 1923’te seçimlerin yenilenmesi kararını alarak görevini bitirmiştir.

EK-2
LOZAN ANTLAŞMASI SONRASINDAKİ SİYASİ GELİŞMELER.
11 AĞUSTOS 1923’TE AÇILAN,1 EKİM 1927 DE GÖREVİ SONA EREN II.T.B.M.M DÖNEMİNİN ÖNEMLİ OLAYLARI
23 Ağustos 1923 te Lozan Barış Antlaşması Onaylandı.
2 Ekim 1923 te İstanbul işgalden kurtarıldı.
6 Ekim 1923 te Türk Ordusu İstanbul’a girdi.
13 Ekim 1923 te Ankara Başkent oldu.
29 Ekim 1923 te Cumhuriyet ilan edildi.
20 Nisan 1924 te İlk Cumhuriyet Anayasası kabul edildi.
3 Mart 1924 te Halifelik kaldırıldı.
17 Kasım 1924 te İkinci siyasi Parti kuruldu,kısa bir süre çok partili hayata geçildi.
13 Şubat 1925 te Şeyh Sait isyanı çıktı.
4 Mart 1925 te Takrir-i Sükun Kanunu çıkarıldı.
5 Haziran 1926 da İngiltere ile Ankara Antlaşması imzalandı
16 Haziran 1926 da M.Kemal’e Suikast düzenlendi.
Birtakım önemli İnkılaplar gerçekleştirildi.
LOZAN ANTLAŞMASI SONRASINDAKİ ÖNEMLİ SİYASİ GELİŞMELER
B-İÇ OLAYLAR:

1. Cumhuriyetin İlan Edildi:………………………29 Ekim 1923
2. Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Denemeleri Yapıldı:1923-1930
3. Rejime ve İnkılaplara karşı tepkiler:
*Şeyh Sait İsyanı Çıktı:…… 13 Şubat 1925
*Mustafa Kemal’e Suikast 16 Haziran 1926
*Menemen İsyanı Çıktı…….23 Aralık 1930
4. İnkılaplar Yapıldı:………………........1922-1931
A- DIŞ OLAYLAR
Türkiye Milletler Cemiyetine Üye Oldu:18 Temmuz 1932
Önemli Uluslar Arası Meseleler Çözüldü:……1925-1939
Uluslar Arası İttifak ve Antlaşmalar yapıldı.:…1926-1939
Bağımsız Hatay Devleti Kuruldu:…………..2 Eylül 1938
Hatay Türkiye’ye Katıldı………………:29 Haziran 1939
LOZAN ANTLAŞMASI SONRASINDAKİ ÖNEMLİ İÇ OLAYLAR
1.
CUMHURİYETİN İLAN EDİLDİ:29 EKİM 1923
Cumhuriyetin ilan edilmesiyle,1921 Anayasasında ortaya çıkan:
*İsim Meselesi çözülmüş,Devletin ismi Türkiye cumhuriyeti devleti olmuştur.
*Başkanlık Meselesi çözülmüş,Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı olmuştur.
*Hükümet Meselesi çözülmüş,Kabine hükümeti kurulmuştur.
2. ÇOK PARTİLİ SİYASİ HAYATA GEÇİŞ DENEMELERİ:1923-1930
*Halk Fırkası’nın kuruluşu
:
M.Kemal tarafından,9 Eylül 1923 te kurulmuştur,1924te başına Cumhuriyet getirilmiştir.
*Terakkiperver cumhuriyet Fırkası’nın Kuruluşu:
Kazım Karabekir,Ali Fuat paşa ve Rauf bey tarafından 17 Kasım 1924 te Kurulmuş,5 Haziran 1925 te kapatıldı.
*Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Kuruluşu:
Fethi Bey tarafından 12 Ağustos 1930 da kurulmuş,17 Kasım 1930 da kendini feshetmiştir.
3- REJİME VE İNKILAPLARA KARŞI TEPKİLER:
*ŞEYH SAİT İSYANI:13 ŞUBAT 1925 Cumhuriyet Tarihinde çıkan ilk Dini-Siyasi İsyandır.
Sebebi:
İngilizlerin Musul ve çevresini ele geçirmek amacıyla bölge halkının Dini duygularını istismar etmesidir.
Sonucu:Can ve mal kaybına sebep olmuş,4 Mart 1925 te Takrir-i Sükun (Asayişi sağlama) Kanunu çıktı.
* MUSTAFA KEMAL’E SUİKAST DÜZENLENDİ: 16 HAZİRAN 1926 da başarısızlıkla sonuçlandı.
* MENEMEN İSYANI :23 ARALIK 1930
Sebebi:
Cumhuriyet’in yerine saltanat ve halifeliğin yeniden getirilmek istenmesi.
Sonucu: Can ve mal kaybına sebep oldu,
İstiklal mahkemeleri devreye girdi,
Çok partili hayata geçiş denemeleri 1945’e kadar terk edildi.EK-3
LOZAN ANTLAŞMASI SONRASINDAKİ ÖNEMLİ DIŞ OLAYLAR
1-ÖNEMLİ ULUSLAR ARASI MESELELERİN ÇÖZÜLMESİ:
A-YABANCI OKULLAR MESELESİ:

Türkiye’deki yabancı Okulların çalışma esasları ve denetimleri ile ilgili Fransa ve papalık ile çıkan bir mesele. 1925-1926 Öğretim Yılında Bütün okulların M.E.Bakanlığına bağlanması ve denetimine verilmesiyle çözüldü.
B-MUSUL MESELESİ:
Musul’un Misak-ı Milli sınırlarına alınarak Türkiye-Irak sınırının çizilmesi konusunda İngiltere ile çıkan bir mes
5 Haziran 1926 Ankara Antlaşmasıyla çözüldü,Musul bazı şartlarla Irak’a bırakılmıştır.(İngiltere’yle imz
C-NÜFUS MÜBADELESİ (DEĞİŞİMİ) MESELESİ:
Yunanistan
’ın İstanbul’daki Rum Nüfusunu Lozan Antlaşmasına aykırı bir şekilde arttırmak istemesi meselesi.
10 Haziran 1930 Ankara Antlaşmasıyla çözümlenmiş,Daha önce imzalanan
30 Ocak 1923 protokol esaslarına göre değişim yapılmıştır.
D-BOĞAZLAR MESELESİ:
Lozan Antlaşmasıyla Boğazlar üzerine konan kısıtlamaların kaldırılarak Türkiye’ye verilmesi meselesidir.
20 Temmuz 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesiyle çözümlenmiştir.
Boğazlarla ilgili kısıtlamalar kaldırılarak Türkiye’nin yönetimine ve koruyuculuğuna verilmiştir.
(Milletler Cemiyeti üyeleriyle imzalanmıştır)
E-HATAY MESELESİ:
Hatay’ın Misak-ı Milli sınırlarına alınarak Türkiye-Suriye sınırının çizilmesi konusunda Fransa ile çıkan bir mes.
3 Temmuz 1938 ve 23 Haziran 1939 Hatay Antlaşmalarıyla çözümlendi,
2 Eylül 1938de Bağımsız Hatay Devleti Kuruldu. 29 Haziran 1939da ise Hatay Türkiye’ye Katıldı.
2-ULUSLAR ARASI İTTİFAK VE ANTLAŞMALAR:
A-İTTİFAKLAR:
Türkiye;
Milletler Cemiyetine girerek bu cemiyetin üyesi oldu:……… 18 Temmuz 1932
Yunanistan,Yugoslavya ve Romanya ile Balkan Antantı kuruldu: 9 Şubat 1934
İran,Irak ve Afganistan ile Sadabat Paktı kuruldu.:…………...
8 Temmuz 1937
B-ANTLAŞMALAR:
1-Paris Antlaşması:
17 Aralık 1925te Rusya ile imzalanmıştır.
2-Ankara Antlaşması:5Haziran 1926da İngiltere ile imzalanmıştır.
3-Afgan Kültür Antlaşması
:1 Temmuz 1929da Afganistan ile imzalanmıştır.
4- Ankara Antlaşması:10 Haziran 1930 da Yunanistan ile imzalanmıştır.
5-Balkan Antantı
:9 Şubat 1934te Yunanistan,Yugoslavya ve Romanya ile imzalanmıştır. .
6-Montrö Boğazlar Sözleşmesi:20 Temmuz 1936da Milletler Cemiyeti ile imzalanmıştır.
7-Sadabat Paktı:8 Temmuz 1937de İran,Irak ve Afganistan ile imzalanmıştır.
8-Hatay Antlaşmaları:3 Temmuz 1938 ve 23 Haziran 1939Fransa ile imzalanmıştır.
ULUSLAR ARASI İTTİFAK VE ANTLAŞMALARIN ÖNEMLERİ.
17 Aralık 1925te PARİS ANTLAŞMASININ ÖNEMİ:
Rusya ile İyi komşuluk,Dostluk ve Kültürel ilişkiler güçlendi,Doğu sınırımızın güvenliği sağlandı.
5 Haziran 1926da ANKARA ANTLAŞMASININ ÖNEMİ:

Musul Meselesi sona erdi,Türkiye-Irak sınırı çizildi.
1 Temmuz 1929da AFGAN KÜLTÜR ANTLAŞMASININ ÖNEMİ:

Afganistan ile Dostluk ve Kültürel ilişkiler güçlendi.
10 Haziran 1930 da ANKARA ANTLAŞMASININ ÖNEMİ:
Yunanistan ile Nüfus mübadelesi meselesi çözümlendi,
9 Şubat 1934 BALKAN ANTANTININ ÖNEMİ:
Balkanlarda barış dönemi başladı,Batı sınırlarımızın güvenliği sağlandı.
20 Temmuz 1936 MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİNİN ÖNEMİ:

Boğazlar meselesi Çözümlendi,boğazlar,Türkiye’ye
8 Temmuz 1937de SADABAT PAKTININ ÖNEMİ:
Orta Doğuda barış dönemi başladı,Doğu ve Güneydoğu sınırlarımızın güvenliği sağlandı
3 Temmuz 1938 ve 23 Haziran 1939 HATAY ANTLAŞMALARININ ÖNEMİ:

Hatay meselesi sona erdi,Türkiye-Suriye sınırı çizildi.
EK-4

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI

A-TEMEL İLKELERİ.

Cumhuriyetçilik:
Cumhuriyet Yönetimini en uygun bir Devlet ve Hükümet şekli olarak kabul etmek demektir.

Milliyetçilik:Din,Dil,Irk,ayırımı yapmadan Misak-ı Milli Sınırlarımızda yaşayan herkesi vatandaş kabul etmektir

Halkçılık: Misak-ı Milli Sınırlarımızda yaşayan herkesin yararına hiçbir ayırım yapmadan çalışmak demektir.

Laiklik:Devletin Dini inanışları serbest bırakması,taraf tutmaması,din işleriyle Devlet işlerinin ayrı yürütülmesi.

İnkılapçılık:Yeniliklere,Çağın şartlarına uyum sağlamak ve Çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmaktır.

Devletçilik :Ekonomiyi Devlet eliyle kurmak ve yardımcı olarak güçlendirmek demektir.

B-BÜTÜNLEYİCİ İLKELERİ.

Akılcılık 3. Barışçılık 5. Bağımsızlık ve Özgürlük 7 . Milli Tarih Bilinci

Bilimsellik 4. Milli Birlik ve Beraberlik 6. Vicdan ve Düşünce Özgürlüğü 8 . İnsanlık sevgisi

C-İNKILAPLARI.

I-DEVLETİ LAİK BİR YAPIYA KAVUŞTURAN İNKILAPLAR:


Saltanatın Kaldırılışı:………………...1 Kasım 1922 5.Tekke,zaviye ve Türbelerin Kapatılması:30 Kasım 1925

Halifeliğin Kaldırılışı:…………………3 Mart 1924 6.Medeni Kanunun kabulü:17 Şubat 1926 (4 Ekim 1926)

Tevhidi Tedrisat Kanunu:…………….3 Mart 1924 7.Laikliğe Aykırı hükümlerin Anayasadan Çıkartılması

10 Nisan 1928

Şeriyye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılışı:3 Mart 1924 8.Atatürk ilkelerinin Anayasaya Girişi:...…..5 Şubat 1937

II-SİYASİ İNKILAPLAR:


Saltanatın Kaldırılışı:………1 Kasım 1922 3.Halifeliğin Kaldırılışı:……………………3 Mart 1924

Ankara’nın Başkent Olması:13 Ekim 1923 4.İlk Siyasi Partilerin kurul :9 Eylül 1923-17 Kasım 1930

III-SOSYAL(TOPLUMSAL)İNKİLAPLAR:

Şapka Kanunu ve Kıyafet düzenlemesi:25 Kasım 1925 5.Soyadı Kanunu:...………………21 Haziran 1934

Tekke,Zaviye ve Türbelerin kapatılışı:...30 Kasım 1925 6.Ağa,Hacı,Bey,Paşa gibi Unvanların kaldırılışı:1934

Dini Unvanların Kaldırılışı:…………...30 Kasım 1925 7.Hafta Tatilinin değişmesi...…………………1935

Miladi Takvimin Kabulü:26 Aralık 1925 (1 Ocak 1926) 8.Ağırlık ve Uzunluk ölçülerinin değ::1 Nisan 1931

IV-HUKUKİ İNKILAPLAR:

İlk Cumhuriyet Anayasasının kabulü:20 Nisan 1924 4.Atatürk ilkelerinin Anayasaya girişi:…5 Şubat 1937

Türk Medeni kanununun kabulü:17 Şubat 1926 5.Türk kadınına seçme-seçilme hak.verilm:.5 Aralık 1934

Laikliğe aykırı hükümlerin Anayasadan çıkarılması:10 Nisan 1928

V-EĞİTİM-KÜLTÜR İNKILAPLARI:


Tevhidi Tedrisat Kanunu:..3 Mart 1924 3.İlk,orta,Lise ve Üniversitelerin kuruluşu:…1924-1933

Latin Alfabesinin kabulü:1 Kasım 1928 4.Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının Kur:1931-1932

VI-EKONOMİ VE TARIM ALANINDAKİ İNKILAPLAR:

İzmir İktisat kongresinin yapılması:.17 Şubat 1923 5.Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması:...........1929

Milli ekonomi İlkesinin Kabulü: 17 Şubat 1923 6.Toprak Reformu Kanunu:………………….......1929

Aşar Vergisinin kaldırılışı:…………17 Şubat 1925 7.Devletçilik İlkesinin Benimsenmesi:....…………1932

Yüksek Ziraat okulunun Açılması:………….1927 8.Planlı Ekonomiye Geçilmesi:.………………….1933

VII-TİCARET VE SANAYİ ALANINDAKİ İNKILAPLAR:

Kabotaj Kanunu:………1 Temmuz 1926
4.Türkiye İş Bankasının Kuruluşu:...………….1924

Teşvik-i Sanayi Kanunu:..28 Mayıs 1927 5.Merkez Bankasının Kuruluşu:..……………...1930

Sanayi ve Maadin Bankasının kuruluşu:1925 6.Etibank ve M.T.A.nın Kuruluşu.:….…………1935

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA ALANINDAKİ GELİŞMELER:

Şehirler onarıldı,Su ve Elektrik tesisatları yapıldı.

Kara,Demir,Deniz ve Hava yolları yapımı hızlandırıldı.deniz Limanlar ve Hava Alanları yapıldı.

1910 da kurulan Osmanlı Seyrisefain İdaresinin adı 1923te Türkiye Seyrisefain İdaresi oldu.

Türkiye Seyrisefain İdaresi 1933te kaldırıldı,yerine Deniz işletmesi İdaresi kuruldu.

SAĞLIK VE TIP ALANINDAKİ GELİŞMELER:

2 Mayıs 1920 de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruldu.

Koruyucu Hekimliğe önem verildi,belediyeler,özel idareler ve vakıflar aracılığıyla Hastane ve Dispanserler yap.

Ankara’da Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü ve Tıp Fakültesi açıldı.

Devlet yardımı ve Halkın bağışlarıyla Kızılay Teşkilatı güçlendirildi.EK-5

TÜRK ORDUSU VE MİLLİ SAVUNMA ALANINDAKİ GELİŞMELER:

Türk Ordu teşkilatı yeniden düzenlendi Milli Savunma Bakanlığı ile Genel Kurmay Başkanlığı kuruldu.

Ordunun her türlü araç,gereç ihtiyacı Milli Savunma Bakanlığına,

Savaşa hazırlama görevi ise Genel Kurmay Başkanlığına verildi.

Türk Ordusu Kara,Deniz,Hava ve Jandarma Genel Komutanlıklarından oluşturuldu.

ÖNEMLİ TERİMLER:

Kabotaj Kanunu:
Türk kara sularında ve limanlarında taşıma yapma hakkının Türk vatandaşlarına tanınmasıdır.

Teşvik-i Sanayi Kanunu:Türk vatandaşlarına Sanayi kurmada devletin yardımcı olması kanunu demektir.

Milli Ekonomi İlkesi:Kendi Milli kaynaklarımızı değerlendirerek yabancı devletlere muhtaç olmama ilkesidir.

Devletçilik İlkesi:Büyük Sanayi kuruluşlarının devlet eliyle yapılmasını öngören Ekonomi ilkesine denir.

Toprak Reformu:Devletin Topraksız köylülere Devlet hazinesinden uygun şartlarla toprak dağıtması demektir.

Misak-ı İktisadi:Ekonomi andı demektir,Milli ekonomi ilkesinin kabulü manasına gelir.