6. Sınıf Din Kültürü Hz. Muhammed’in Hayatı Test 3

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
14
38
Soru 1
Peygamberlerin özelliklerinden biri de çocuk yaşlardan itibaren yaşadıkları toplumun yanlış inançlarına karşı çıkmalarıdır. Örneğin, Hz. İbrahim putperest bir toplumda yaşamasına rağmen hiçbir zaman puta tapmamıştır. Aklını kullanarak varlıklar üzerine düşünmüş ve sonunda tek bir yaratıcının varlığına inanmıştır. Benzer bir şekilde Hz. Muhammed de (sav.) Mekke halkının inançlarında yanlışa düşmesinden rahatsız olmuş ve onları bu durumdan kurtarmanın çarelerini aramıştır.
Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
APeygamberler doğru inancı yerleştirmek için mücadele etmişlerdir.
BDoğru kullanılan akıl kişiyi yanlışa düşmekten kurtarır.
CKur’an aklın kullanılmasını teşvik etmektedir.
Dİnsan aklıyla Allah’ın varlığını bulabilir
Soru 2
Mekkeli müşrikler, İslam’ın yayılmasını engelleme çabalarından sonuç alamayınca Hz. Peygamber’i koruyan amcası Ebû Talip’e gittiler. Ona, “Yeğenin putlarımızı ve dinî inançlarımızı kötüledi. Babalarımızın, dedelerimizin yanlış yolda gitmiş olduklarını söyleyip durdu. Şimdi sen, ya onu bundan vazgeçirirsin ya da aradan çekil, bırak biz onun hakkından gelelim.” dediler. Amcası müşriklerin dediklerini yeğenine anlattı. Kendisinin de zor durumda kaldığını söyledi. Hz. Muhammed (sav.) ise amcasına şu cevabı verdi: “Ey amca! Allah’a yemin ederim ki bu işi bırakmam için, Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime verseler yine de Allah bu daveti güçlendirinceye veya ben bu uğurda ölünceye kadar bu işten vazgeçmeyeceğim!”
Hz. Peygamber’in bu durum karşısındaki tutumu onun hangi yönüyle ilgilidir?
AKararlı oluşu
BMerhametli oluşu
CGüvenilir oluşu
DAdaletli oluşu
Soru 3
Hz. Peygamber’in hayatındaki bazı olaylar kronolojik olarak sıralanmak istenmiştir.
beceri-temelli-sorular-6-sinif-din-kulturu-unite-4-hz-muhammedin-hayati-soru-3.png

Yukarıdaki hangi iki kutucuğun yeri değiştirilirse sıralama doğru yapılmış olur?
AII ve III.
BII ve IV.
CIII ve IV.
DIII ve V.
Soru 4
Aslı Öğretmen, derste öğrencilere ‘adam çizmece’ oyunu oynatacaktır. Ahmet tahtaya kalkar.
Oyunun kuralları şöyledir:
• Tahtaya gelen öğrenciye ders ile ilgili sorular sorulacak.
• Her doğru cevap için tahtaya sırası ile “baş”, “gövde”, “sağ el”, “sol el”, “sağ ayak” ve “sol ayak” çizilecektir.
• Bir öğrencinin adamı tam olarak çizebilmesi için 6 soruya da doğru cevap vermesi gerekmektedir.
beceri-temelli-sorular-6-sinif-din-kulturu-unite-4-hz-muhammedin-hayati-soru-4.png

Verdiği cevaplara göre oyunun sonunda Ahmet’in çizilmiş adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A
beceri-temelli-sorular-6-sinif-din-kulturu-unite-4-hz-muhammedin-hayati-soru-4a.png
B
beceri-temelli-sorular-6-sinif-din-kulturu-unite-4-hz-muhammedin-hayati-soru-4b.png
C
beceri-temelli-sorular-6-sinif-din-kulturu-unite-4-hz-muhammedin-hayati-soru-4c.png
D
beceri-temelli-sorular-6-sinif-din-kulturu-unite-4-hz-muhammedin-hayati-soru-4d.png
Soru 5
Mekkeli müşriklerle Müslümanlar arasında yapılan Hudeybiye Antlaşması’ndaki bazı maddeler, görünüşte Müslümanların aleyhine hükümler içeriyordu. Bu nedenle Hz. Ömer ve sahabelerin bir kısmı bu duruma itiraz ettiler. Ancak Hz. Peygamber, barışın ileriye dönük yararlarını öngörerek bu antlaşmayı imzaladı. Bu antlaşma kısa sürede Müslümanların lehine döndü. Başlayan barış döneminde İslamiyet daha geniş kitlelere ulaştı ve Müslüman olanların sayısı hızla arttı.
Bu metin aşağıdaki ayetlerden hangisine örnek oluşturur?
A“Muhammed, Allah’ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı sert, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rükû ve secde hâlinde, Allah’tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. …” (Fetih suresi, 29. ayet)
B“Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir, siz ise bilemezsiniz.” (Bakara suresi, 216. ayet)
C“Muhammed, içinizden herhangi bir adamın babası değildir. O, Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahzâb suresi, 40. ayet)
DDe ki: “Sizden herhangi bir ücret istemişsem o sizin olsun. Benim ücretim ancak Allah’a aittir. O her şeye hakkıyla şahittir.” (Sebe’ suresi, 47. ayet.)
Soru 6
beceri-temelli-sorular-6-sinif-din-kulturu-unite-4-hz-muhammedin-hayati-soru-6.png

Bu metinden Hz. Muhammed’in (sav.) hicreti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
AEkip ruhu ile çalışmıştır.
BAllah’ın emri ile hicret etmiştir.
CStratejik plan ve yöntemler kullanmıştır.
DGörev dağılımında liyakate önem vermiştir.
Soru 7
Nasr suresinde, belli bir hedefe ulaşmak için gayret ve çaba gösteren kimselere Allah’ın yardım edeceği vurgulanmaktadır.
Bu metnin mesajı aşağıdakilerden hangisi ile anlamca örtüşür?
AZahmet olmadan rahmet olmaz.
BBir elin nesi var, iki elin sesi var.
CEl ile gelen düğün bayram.
DAkıl akıldan üstündür
Soru 8
Yusuf katıldığı bir sınavda cevap sırasını hatırlamasa da “Suffe”, “Alâk”, “Ensar” ve “Hicret” cevaplarını verdiğini hatırlamaktadır.
Bu sınavdaki sorular şöyledir:
I. Hz. Peygamber ve Müslümanların 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmesine ne denir?
II. Mescidi Nebî’nin hemen bitişiğinde yapılan ve eğitim öğretim için kullanılan odalara ne denir?
III. Hz. Peygambere ilk indirilen ayetler hangi surededir?
IV. Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara ne denir?
Buna göre, Ahmet hangi soruyu yanlış cevaplamış olabilir?
AI.
BII.
CIII.
DIV
Soru 9
Hz. Muhammed (sav.) yaşadığı bir olaydan çok etkilendi ve bu durumu eşiyle paylaştı. Hz. Hatice, Hz. Peygamber’i alıp akrabası olan Varaka’nın yanına gitti. Bu kişi İncil ve diğer kutsal kitaplar hakkında bilgi sahibiydi. Hz. Peygamber yaşadıklarını ona tek tek anlattı. Varaka, kendisine gelen meleğin Hz. Mûsâ’ya gelen Cebrail olduğunu söyledi. Ona Yahudi ve Hristiyanlar tarafından beklenen son peygamber olduğunu bildirdi. Ayrıca Mekkelilerin kendisine eziyet edeceğini, ona karşı savaşacaklarını, eğer ömrü yeterse bu süreçte kendisinin yanında olmayı çok arzuladığını belirtti.
Hz. Muhammed (sav.) başından geçen bu olayı aşağıdakilerden hangisinden sonra yaşamış olabilir?
AKâbe hakemliği
BMedine’ye hicret
Cİsrâ-Miraç hadisesi
Dİlk vahyin gelmesi
Soru 10
• Ensar ve Muhacirin kardeş ilan edilmesi
• Evs ve Hazreç kabilelerinin barıştırılması
• Yahudiler ile Medine Sözleşmesi’nin imzalanması
• Müşrikler ile Hudeybiye Antlaşması’nın imzalanması
Hicretten sonra gerçekleşen bu faaliyetlerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
AToplumsal barışın sağlanması
BTicaretin canlandırılması
CSiyasi birliğin kurulması
DSınıf farklılıklarının sonlandırılması
Soru 11
Ali bilgisayar şifresini Hz. Muhammed’in (sav.) doğum ve vefat tarihi olarak değiştirmiştir.
Buna göre Ali bilgisayarını hangi şifreyi kullanarak açabilir?
A
beceri-temelli-sorular-6-sinif-din-kulturu-unite-4-hz-muhammedin-hayati-soru-11a.png
B
beceri-temelli-sorular-6-sinif-din-kulturu-unite-4-hz-muhammedin-hayati-soru-11b.png
C
beceri-temelli-sorular-6-sinif-din-kulturu-unite-4-hz-muhammedin-hayati-soru-11c.png
D
beceri-temelli-sorular-6-sinif-din-kulturu-unite-4-hz-muhammedin-hayati-soru-11d.png
Soru 12
Hz. Peygamber’in yönlendirmesiyle Müslümanların 612 yılında(I), Mekke’den Medine’ye göç etmesine ‘Hicret’ denir(II). Bu olayın ortaya çıkmasında pek çok etken söz konusudur. Bunların başında müşriklerin Müslümanlara yönelik baskı ve eziyetleri artırmaları gelmektedir(III). Bununla birlikte Mekke’de baş gösteren salgın hastalık(IV) hicreti kaçınılmaz hale getirmiştir.
Metinde altı çizili yerlerin hangileri hicret ile ilgili yanlış bilgi içermektedir?
AI ve II.
BII ve III.
CI ve IV.
DIII ve IV.
Soru 13
Medine Sözleşmesi’nin bazı maddeleri şunlardır:
• Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacak.
• Müslümanlarla Yahudiler barış içinde yaşayacak.
• Taraflardan biri Kureyş’le ittifak kurmayacak ve onları himayesine almayacak.
• Dışarıdan Medine’ye bir saldırı olursa Yahudiler ve Müslümanlar şehri birlikte savunacak.
• İki toplum arasında bir anlaşmazlık çıktığında Hz. Muhammed (sav.) hakem kabul edilecek.
Bu sözleşme maddelerinden hareketle Hz. Peygamberin asıl amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
AYahudilerin Medine’deki etkinliklerini azaltmak
BMedine’de toplumsal birlik ve barış ortamını sağlamak
CMedine’de bir devlet kurmak ve buna başkanlık etmek
DMedine’de yaşayan diğer gruplara Müslümanların varlığını kabul ettirmek
Soru 14
Biriyle kardeş olmak, birini kardeş edinmek gibi anlamlara gelen muâhât, Hz. Muhammed’in (sav.) Medine’ye hicretten sonra her bir Medineli Müslümanı, Mekke’den göç edenler ile kardeşleştirmesine denir. Bu uygulama, İslâm toplumunda bütünleşmenin gerçekleşmesine ve o günkü sosyokültürel, ekonomik problemlerin çözümüne büyük kolaylıklar sağlamıştır.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi metinde söz edilen uygulamaya temel oluşturur?
A
beceri-temelli-sorular-6-sinif-din-kulturu-unite-4-hz-muhammedin-hayati-soru-14a.png
B
beceri-temelli-sorular-6-sinif-din-kulturu-unite-4-hz-muhammedin-hayati-soru-14b.png
C
beceri-temelli-sorular-6-sinif-din-kulturu-unite-4-hz-muhammedin-hayati-soru-14c.png
D
beceri-temelli-sorular-6-sinif-din-kulturu-unite-4-hz-muhammedin-hayati-soru-14d.png
Soru 15
Hz. Muhammed (sav.) tarafından yaptırılan Mescid-i Nebî, Müslümanların toplanıp ibadet ettikleri, tanışıp kaynaştıkları, dertlerini paylaştıkları bir mekândı. Aynı zamanda bu mescit devletin de merkezi durumundaydı. Devletle ilgili önemli kararlar burada istişare edilir ve sonuca bağlanırdı. Anlaşmazlıklar burada çözülür, adli davalar burada sonuçlandırılırdı. Ayrıca Mescid-i Nebî, bazı müminler için barınma yeri, misafirhane ve sosyal yardımların dağıtıldığı bir müessese işlevlerini de görüyordu.
Bu metinden Mescid-i Nebî ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
AToplumsal yaşamın merkezinde yer almıştır.
BBünyesinde çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
Cİbadetler Hz. Muhammed’in (sav.) önderliğinde gerçekleştirilmiştir.
DMüslümanlar arasındaki dayanışmayı güçlendiren bir işlev görmüştür
Soru 16
Hz. Muhammed (sav.) Veda hutbesinde şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar, belki de bugünden sonra burada sizinle bir daha buluşamayacağım. Allah’ın rahmeti, bugün burada sözümü işitip onu iyice kavrayanların üzerine olsun! Benim bu sözlerimi burada bulunanlar bulunmayanlara anlatsın. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunandan daha iyi anlar ve itaat eder.”
Metindeki altı çizili bölümle Hz. Muhammed (sav.) Müslümanlara aşağıdaki sorumluluklardan hangisini yüklemiştir?
AHayırda yarışılması
BDinin tebliğ edilmesi
CYetimlerin korunması
DEbeveynlere saygı duyulması
Soru 17
Mekke’nin fethinden sonra Hz. Peygamber’in kendisini endişeli ve korkulu bir halde bekleyen Kureyş halkına:
– “Ey Kureyş topluluğu! Size ne yapacağımı düşünüyorsunuz?” diye sorması üzerine, Kureyşliler hep bir ağızdan:
– “İyilik yaparsın. Sen saygıdeğer bir kardeşsin.” diye cevap vermişlerdir. Bunun üzerine Hz. Peygamber:
– “Bugün ben size Yusuf Peygamberin kardeşlerine dediğini diyeceğim. Size hesap sormak yok, hepiniz serbestsiniz, evlerinize gidiniz.” dedi ve Mekkelilerin hepsini affetti.
Metinden hareketle Kureyşlilerin Hz. Muhammed’in (sav.) hangi özelliğinden emin oldukları söylenebilir?
AMerhametinden
BCömertliğinden
CAdaletinden
DCesaretinden