Şartlı Cümleler - CONDITIONAL SENTENCES

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
22
38
CONDITIONAL SENTENCES
Şartlı Cümleler
$art, bir "eyin olabilmesi, yapılabilmesi için ba"ka bir durumun yerine getirilmesi
gere!i, zorunlulu!udur. Gerçek olabilecek veya olmayacak bir olayın sonucunu anlatırlar.
$art cümleleri bir yan cümlecik (clause) ve bir ana cümle (main clause) den olu"ur.
If + yan cümle + ana cümle %
Genellikle if cümlesi bir ko"ulu, ana cümle ise meydana gelebilecek ya da gelmi"
olan bir sonucu ya da olayı anlatır. Yani birinin olması di!erinin olmasına ba!lı ya da
etkense anlatmada #ngilizce’de Conditional sentences ( "art cümleleri) dedi!imiz yapı
türü kullanılır. #ngilizce’de $art Cümlelerinde “If Clause” kısmı "art veya olasılık belirtir.
E!er cümle if ile ba"larsa bu cümleden sonra virgül konulur..
If 1 go to Istanbul, 1 will visit the Topkapı Palace.
(E!er Istanbul’a gidersem, Topkapı Sarayı’nı ziyaret edece!im)
If it rains, we will eat inside.
E!er ya!mur ya!arsa, içeride yiyece!iz.
TYPES OF CONDITIONAL SENTENCES
("artlı Cümle Türleri)
TYPE 0
Cause and Effect - Advice / Commands
Sebep ve sonuç – Tavsiye — Emirler
1) If you boil water, it evaporates.
Suyu kaynatırsan buharla"ır. (neden / sonuç)
2) If you feel sick , see the doctor. (tavsiye)
(E!er hasta hissediyorsan, doktora git.)
3) If you have problems, talk to your doctor. (tavsiye )
(E!er problemlerin varsa, doktorunla konu".)
4) Don”t wait for me if I am late to dinner. (emir)
(E!er ak"am yeme!ine geç kalırsam beni beklemeyin.)

TYPE 1
True in the Present or Future
$u Anda ya da Gelecekteki Gerçekler / Do!rular
1. Tip ko"ullu cümleler gelecekte olması muhtemel bir olayı dü"ünürsek ne olaca!ını
anlatmak için kullanılır.
Ço!unlukla kullanılan "ekli:
If + Simple Present, WILL future
1) If I study, I will pass the exams.
E!er çalı"ırsam, sınavı geçerim
2) If I win the lottery, I will buy a new house.
E!er piyangoyu kazanırsam, yeni bir ev alaca!ım.
3) If she earns a lot of money, she will buy a yacht.
E!er çok para kazanırsa, yat satın alacak
4) If you call me, I will help you with your English homework.
E!er beni ararsan, #ngilizce ödevine yardım edec!im
5) If I go to #stanbul , I will visit the Blue Mosque.
E!er #stanbul’a gidersem, Sultan Ahmet Camiisini ziyaret edece!im..
“if” di!er zaman ba!laçlarından “when” ile de!i"tirildi!inde anlamda pek bir
de!i"iklik olmaz.
If it is cold , I wear a coat. (= When it is cold, I wear a coat.)
(Hava so!uk olursa, palto giyerim = Hava so!uk oldu!unda palto giyerim.)
6) If you give me money, I will give you a book.
E!er bana para verirsen, sana bir kitap verece!im.
7) If I have money, I will go to Paris.
E!er param olursa, Paris’e gidece!im.
8) If you study hard, you will learn English.
E!er çok çalı"ırsanız, #ngilizce ö!reneceksiniz.

GENEL ALI"TIRMALAR
1) If they go to the disco, they will listen to loud music.
2) If it rains, the children will not go for a walk.
3) If you eat too much junk food, you will get ill.
4) If they do not hurry, they will miss the train.
5) If she answers this question correctly, she will get an extra point.
6) If I go to #stanbul, I will visit the Blue Mosque.
7) If we surf the Internet, we will find a lot of information about Turkey.
IF CLAUSES TYPE 2
UNTRUE IN THE PRESENT OR FUTURE
"u Anda ya da Gelecekte Do%ru Olmayan
“ Type 2 Hayali $art” olarak ta isimlendirilmektedir. Geçmi" zaman kullanılmasına
ra!men aslında geçmi" zamandan bahsedilmemektedir. Bu nedenle gerçek olmayan
geçmi" diye adlandırılmı"tır.
En yaygın kullanım "ekli:
IF + SIMPLE PAST, WOULD + V1(Fiilin 1. hali)
If I had enough money, I would lend you some.
(E!er yeterli param olsaydı, sana biraz borç verirdim.)
If I were rich , I would buy a mercedes.
(E!er zengin olsaydım, bir mercedes alırdım.)
If I knew the answer, I would tell it to you.
Cevabı bilsem sana söylerim / söylerdim.
If he didn’t drink so much, he wouldn’t cough so much.
Bu kadar çok içmese, bu kadar çok öksürmez / öksürmezdi.
If I had a map I would lend it to you.
E!er haritam olsaydı, onu size ödünç verirdim.
If he studied more, he would pass the exam.
Daha fazla çalı"saydı, sınavı geçerdi.
If he weren’t working now, he could come to our party.
E!er "u anda çalı"ıyor olmasaydı, partiye gelirdi.
They would buy a new house if they had more money%.
Biraz daha paraları olsa, ev alırlardı.

Complete with the appropriate words. (Conditional Sentences Type II).
1. If he ................... (play) the lottery, he................... (have) a chance to hit the jackpot.
2. If I ..................... (be) rich, my life .....................(change) completely.
3. I ...................... (buy) a villa, if I ..................... (find) a cheaper one.
4. I .....................(invite) all my friends if I ..................... (have) a party.
5. We ...................... (have) great parties if my friends ....................(come) to my island.
6. If you …………….…(take) a taxi, you ……………..…. (miss) the airplane.
7. If today……………… (be) Sunday, we ………………….(get up) late.
8 If I …………………(be) you, I…………………..(study) more.
9. What …………..you…………..(do), if you………………..(be) the Prime Minister?
10. If today ……………(be) holiday, where ………………..you ……………..(go)?
11. If the weather ……………. (be) better, we ……………..(go) for a picnic.
12 If you……………. (wear)a red tie, you ………………(look) completely different.
13. If I ……………….(be not)so hungry, I ………………(give) you some apple pie.
14. If I …………….. (have) her telephone number, I ………………….(tell) it to you.
15. If I………………(know) the answer of the question, I ……………..(tell) you.
16. If it …………………. ( rain)Nina…………………(take) an umbrella with her.
17. If Susan……………….(study) harder, she …………………..(be)better at school.
18. If we………………………..(live)in Rome,
Tom……………………………..(visit) us.
KEY TO EXERCISES
1. played/would have
2. were/would change
3. would buy /found
4. would invite/had
5. would have/came
6. took/would miss
7. were/would get up
8. were/would study
9. would/do/ were
10. were/would
11. were/would
12. wore/would look
13. weren’t/would give
14. had/would tell
15. knew/would tell
16. rained/would take
17. studied/would be
18. lived/would visit