Ülkemizin Kaynakları

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
18
38
ÜNİTE: ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI
Öğrenme Alanı: Üretim, Dağıtım ve Tüketim Kazanımlar:
(1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir.
2. Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerleri tasarlar.
3. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur.
4. Ekonominin gelişmesine katkısı olan kurum ve kuruluşları tanır.
5. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır.

ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

1. Aşağıdaki haritada , ,  işaretleri ile gösterilen üç ayrı tarım ürününün Türkiye’de başlıca yetişme alanları gösterilmiştir.


Bu üç ürün aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?   
A) Fındık Zeytin Ayçiçeği B) Portakal Buğday Pamuk
C) Mısır Muz Elma
D) Mısır Buğday Pamuk

Çözüm:

 fındık,  zeytin,  ayçiçeğinin yetiştirildiği alanlardır.ürünlerden hangisinin tamamı yetiştirilir?
A) Portakal B) Pamuk C) Muz D) Buğday

Çözüm:

Muz meyvesinin tamamı Akdeniz Bölgesi’nden elde edilir.


verilen bitkilerden hangisinin Türkiye üretiminin tamamı yetiştirilir?
A) Fındık B) Çay C) Pamuk D) Arpa
İLKÖĞRETİM 6 91 SOSYAL BIİLGİLER

Çözüm:
Çay’ın tamamı Doğu Karadeniz Bölümü’nde yetiştirilir.

4. Pamuk olgunlaşma dönemi olan yaz mevsiminde yüksek sıcaklık ve tam kuraklık isteyen bir bitkidir.
Buna göre


haritada işaretli yerlerden hangisinde pamuk üretimi yapılamaz?

A) 1.yaz mevsimi sıcak, kış mevsimi ılık olduğu için
B) 2.deniz kıyısı olduğu için
C) 3.yaz mevsimi sıcak, kış mevsimi soğuk olduğu için D) 4.yaz mevsimi yağışlı olduğu için

Çözüm:

Pamuk olgunlaşma dönemi olan yaz mevsiminde yüksek sıcaklık ve tam kuraklık isteyen bir bitkidir. Bu yüzden her mevsimi yağışlı olan 4 numaralı yörede yetişmez.


madenlerden hangisinin Türkiye üretiminin tamamı çıkartılır?

A) Taşkömürü B) Bakır C) Kurşun D) Demir

Çözüm:

İşaretli bölgeden Türkiye taş kömürü üretiminin tamamı elde edilir.6. Türkiye’de tekstil sanayi çok gelişmiştir. Tekstil sanayin gelişmesini sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çalışma çağında olan insan sayısının çok olması
B) Hammaddesinin üretiminin bol miktarda yapılması
C) Tekstil ürünlerinin ucuz olması
D) Türk insanının tekstil ürünlerine çok ilgi duyması


İLKÖĞRETİM 6 92 SOSYAL BİLGİLER
Çözüm:
Tekstil sanayinin hammadesi olan pamuk ülkemizde bol miktarda üretildiğinden tekstil sanayi hızla gelişme imkanı bulmuştur.

7. Aşağıdakilerden hangisinde bir yöre, bu yörede çıkarılmayan bir madenle birlikte verilmiştir?

A) Murgul – Bakır B) Zonguldak – Taşkömürü
C) Divriği – Cıva D) Guleman – Krom

Çözüm:

Divriği de cıva değil demir çıkartılır. Ülkemizde cıva yatakları Ödemiş(İzmir) ile Sarayönü(Konya) çevresindedir.

Yukarıdaki haritada gösterilen bölgede doğal olarak yetişen ekonomik değeri yüksek olan bir bitkiyi Orman araştırma enstitüsü ülkemizde, Türkiye haritasında işaretli olan Doğu Anadolu Bölgesi’nde yetiştirmeyi planlıyor.
Bu bitkiyi Türkiye’de yetiştirmek için neden Doğu Anadolu Bölgesi seçilmiş olabilir?

A) Geniş tarım alanlarına sahip olması
B) Bu iki yörenin benzer iklim özelliklerine sahip olması
C) İki bölgenin de Ekvator’a aynı uzaklıkta olmaları D) Orman yetiştirmeye elverişli bir bölge olması

Çözüm:

Her bitki her iklim tipinde yetişemez. Bitkiler belli iklim tiplerine uyum sağlamıştır. Sözgelimi Ekvator çevresinde yetişen bir bitki kutup bölgelerinde yetişemez.
Soruda Dünya haritasında işaretli bölge Kanada’nın kuzeyidir ve iklimi serttir. Kış mevsimi uzun, soğuk ve kar yağışlı geçer. Bizim ülkemizde de Doğu Anadolu Bölgesi’nde benzer iklim özelliklerine rastlanmaktadır.O

K

U

L


İ

S

T

İ

K

1. Seyitgazi (Eskişehir), Emet(Kütahya), 5. I. Ülkemizdeki üretim, tüketimimizin Bigadiç(Balıkesir), Mustafa %15’ini karşılar.
Kemalpaşa(Bursa) çevresinde aşağıda II. Ülkemizde üretilen miktarının tamamına
verilen madenlerden hangisi çıkartılır? yakını Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nden elde edilir.
A) Demir B) Uranyum III. Raman, Garzan, Kurtulan başlıca üretim
alanlarıdır.
C) Kurşun D) Bor
Yukarıda anlatılan fosil yakıt şağıdakilerden hangisidir?
a


A) Ta
şkömürü B) Linyit
C) Doğalgaz D) Petrol
2. Akseki(Antalya), Seydişehir(Konya), Milas(Muğla) ve Saimbeyli(Adana) dolaylarında çıkartılan maden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boksit B) Bor
“A” bölgesinde yaz kuraklı
C) Bakır D) Petrol ğı isteyen ğal
zeytin, incir, turunçgil gibi bitkiler do olarak yeti şebilirken B bölgesinde de yaz kuraklı ğı görülmesine rağmen bu
bitkilerin yeti şmemesinin temel nedeni şağıdakilerden hangisi olabilir?
a


A) Kı olması
ş mevsiminde sıcaklığın çok düşük

B) Tarıma elveri
3. Aşağıda dört merkez ile bu merkezlerde şli alanlarının az olması
C) Nüfusun az olması çıkartılan maden eşleştirmelerinden
D) Bu bitkilerin ekonomik dehangisi yanlıştır? ğerlerinin
olmaması


A) Fethiye – Krom

B) Guleman – Bakır
7. En önemli kükürt madeni yataklarımız
C) Akseki – Boksit
D) Seyitgazi – Bor nerededir?


A) Keçiborlu B) Murgul

C) Guleman D) Küre


8. Türkiye krom madeni bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Türkiye
başka ülkelere krom ve krom bileşikleri
4. Taşkömürü, linyit, petrol ve doğal gaz fosil satan birkaç ülkeden biridir.
yakıtlar olarak isimlendirilir. Bu enerji Türkiye’de üretilen kromun dış piyasada kaynakları yenilenemeyen yani bir süre her zaman alıcı ülke bulması aşağıda sonra tamamen bitecek olan enerji verilenlerden hangisiyle ilişkili bir kaynaklarıdır. Güneş, rüzgâr ve akarsu ise durumdur?
yenilenebilen enerji kaynaklarıdır.
Bir fosil yakıt olan taşkömürü ülkemizde A) Üretim teknolojisinin gelişmiş olması nereden çıkartılır? B) Kromun sanayinin pek çok alanında
kullanılıyor olması
A) Bursa B) Sivas C) Türkiye’nin krom sattığı ülkelerin
Türkiye’ye yakın olmaları
C) Zonguldak D) Elazığ
D) Sert bir maden olması

İLKÖĞRETİM 6 94 SOSYAL BIİLGİLER


9. Tarımsal hammaddeler genelde kısa sürede bozulduğundan, bu tür hammadedeleri işleyen fabrikalar hammaddenin üretim alanlarına yakın yerlere kurulur.
Aşağıda verilenlerden hangisi bu genellemeye en az uyar?

A) Şeker fabrikaları
B) Fındık işleme fabrikaları
C) Makarna fabrikaları
D) Konserve fabrikaları
10. Termometre ve elektrik aletlerin yapımında kullanılan cıva çevre kirliliğine neden olduğundan cıvaya talep düşmüş bu yüzden de Türkiye’deki iki cıva işletmesi kapatılmıştır.
Kapatılan cıva işletmeleri aşağıda verilen yerlerden hangi ikisinde bulunmaktaydı?

A) Keçirborlu (Isparta), Borçka (Artvin)
B) Küre(Kastomonu), Keban (Elazığ)
C) Ödemiş (İzmir), Sarayönü (Konya)
D) Akseki (Antalya), Emet(Kütahya)


11. Su ile çalışan elektrik santrallerine hidroelektrik, yakıtla (kömür, petrol, doğalgaz) çalışan elektrik santrallerine termik elektrik santrali denir.
Bunların dışında güneş, rüzgâr ve dalga, nükleer ve sıcak su buharı (jeotermal) enerjisinden de elektrik elde edilir.
Aşağıda verilen kaynakların hangisinden elde edilecek elektrik enerjisi ülkemizi başka ülkelere bağımlı kılar?

A) Kömür B) Rüzgâr
C) Akarsu D) Petrol

12.

Yukarıda ülkemizin 2002 yılı gelirinin sektörlere dağılımı verilmiştir. Yalnızca yukarıdaki grafikten yararlanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Tarımdan elde edilen gelir ülkemizin 2002 yılındaki milli gelirinin %12 ini oluşturur.
B) Ülkemizin gelirinin yarıdan fazlası hizmet sektöründen elde edilir.
C) Yukarıdaki grafikten yararlanarak her bir sektörde çalışan insan sayısı bulunabilir.
D) Sanayi sektöründen elde edilen gelir tarım sektöründe elde edilen gelirden daha fazladır.

13.
SANAYİ DEĞER/ YTL %
GIDA 7.322.962.000 18
TEKSTİL VE DERİ 7.215.787.000 17
ORMAN ÜRÜNLERİ 1.429.334.000 3
KİMYA 12.371.081.000 31
TOPRAK VE ÇİMENTO 2.462.634.000 6
MAKİNE VE OTOMOTİV 7.634.132.000 18
MADEN 2.914.077.000 7
TOPLAM 41.350.007.000 100

Yukarıdaki tablo 2002 yılında ülkemizde, ülke gelirleri içerisinde sanayi kollarının durumu verilmiştir.
Sadece yukarıdaki tablodan yararlanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) En çok gelir kimya sanayinden elde edilmiştir.
B) En düşük gelir toprak ve çimento sanayinden elde edilmiştir.
C) Orman ürünlerinden elde edilen gelir en azdır.
D) Madencilikten elde edilen gelir Orman ürünlerinden elde edilen gelirden fazladır..

İTHALAT / YTL İHRACAT / YTL
TARIM 2.520.219.921 3.084.205.867
MADEN 10.628.625.197 571.367.961
SANAYİ 62.355.880.705 49.531.844.247
HİZMET 608.278.036 50.197.702
14. Hekimhan, Divriği ve Edremit çevresinden çıkartılan maden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bakır B) Demir
C) Bor D) Taşkömürü

15. Murgul(Artvin), Maden(Elazığ) ve Küre(Kastamonu)çevresinde çıkartılan maden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demir B) Krom
C) Bakır D) Bor
16.

Yukarıdaki tablo 2002 yılında Türkiye’nin ithalat giderleri ile ihracat gelirlerini göstermektedir.
Sadece yukarıdaki tablodan yararlanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Tarım ürünlerinde dış ticaret açığı yoktur.
B) Maden ürünlerinde dış ticaret açığımız olmuştur.
C) Sanayide ihracatta elde ettiğimiz gelirden daha fazla ithalatta harcanmıştır.
D) 2002 yılında dış ticaret açığımız olmamıştır.
İLKÖĞRETİM 6

Yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen yörelerden hangisinde orman ürünleri ve ormancılık en önemli gelir kaynağıdır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Endüstri alanında elektrik enerjisi tüketimi en çok hangi yörede olmaktadır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


19. Aşağıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangisi bakımından Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Türkiye ekonomisine katkısı en azdır?

A) Turizm B) Hayvancılık
C) Madencilik D) Tarım
SOSYAL BİLGİLER
Yukarıdaki haritada verilen yörelerden hangisine yaz turizmi için yatırım yapılması doğru bir çalışma olmaz?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


21. Kış mevsiminde sıcaklığın 0o nin altına düşmediği ve güneşli gün sayısının fazla olduğu yörelerde seracılık gelişir. Sera; zamanından önce ya da sonra meyve ve sebze yetiştirilen yanları ve üstü kapalı alanlardır.
Buna göre;
Yukarıdaki haritada seracılığın gelişmesine en uygun yöre hangisidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 422. Küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu yörelerde el tezgahlarında halı ve kilim dokuma, orman köylerinde ağaç oymacılık yaygındır.
Yukarıda anlatılanlar aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil eder?

A) Kırsal kesimlerde küçükbaş hayvancılığın ve ağaç oymacılığının en önemli ekonomik faaliyet olduğuna
B) Ekonomik etkinlikler arasında çok sıkı bir ilişki olduğuna
C) Halı, kilim dokumacılığı ile ağaç oymacılığının çok fazla gelir getirdiğine
D) Kırsal yörelerde geleneksel el sanatlarına ilgi duyulduğuna
23. Özellikle büyük kentlerde hava kirliliğine karşı önlem olarak son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlayan yakıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşkömürü B) Linyit
C) Odun D) Doğal gaz

24. Madenler, sular ve orman doğal kaynaklarımızdır. Aşağıda verilen doğal kaynaklardan hangisi yenilenemeyen doğal kaynaklardan biri değildir?

A) Kömür B) Petrol
C) Madenler D) Ormanlar
25. Ormanların yok edilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?

A) Erozyonla toprak kaybı artmasına.
B) Tarım alanları daralmasına.
C) Toprağın yenilenmesine.
D) Pek çok hayvan türünün ortadan kalkmasına.

ÜNİTE: ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI
ÖĞRENME ALANI: Üretim, Dağıtım ve Tüketim Kazanımlar:
(6. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki rolünü değerlendirir.
7. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştırır.)

ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

1. Ekonominin iki önemli yüzü vardır. Bunlardan birincisi sermaye, ikinci ise iş gücü yani çalışan insanlardır. Bir ekonomik sistemde çalışanlar nitelikli olmazlar ve gönüllü çalışmazlarsa, sermaye beklenen verimi alamaz Bu bilgilere bakarak;
I. Çalışan insanlar, ekonominin iş gücünü oluşturur. II. Nitelikli eleman verimi artırır.
III. Çalışanlar gönüllü olmazsa verim düşer.

yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşabiliriz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III

Çözüm:

Soruda verilen bilgilere bakarak, .
I. Çalışan insanlar, ekonominin iş gücünü oluşturur. II. Nitelikli eleman verimi artırır.
III. Çalışanlar gönüllü olmazsa verim düşer.
Yargılarından üçüne de ulaşabiliriz dolayısıyla doğru yanıt D’dir.
2. Yatırım ile çalışanların arasındaki hak ve yükümlülüklerle ilgili olarak;

I. Anayasa, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Sendikalar Kanunu gibi yasalarla düzenlenir.
II. Devlet memurları da çalışanlar içinde yer alır.
III. Devlet ile memurlar arasındaki ilişki, Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenir.

yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III

Çözüm:

Yatırımcı ile çalışanların ilişkileri; karşılıklı hakları, yükümlülükleri, Anaysa, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar
Kanunu, Sendikalar Kanunu gibi yasalarla düzenlenir. Devlet memurları da çalışanlar içerisinde yer alır. Onların yatırımcısı devlettir. Devletle memurlar arasındaki ilişkiler ise Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenir. Dolayısıyla soruda verilen bilgilerden üçü de doğrudur. Doğru yanıt D’dir

3. Aşağıdakilerden hangisi “vasıfsız işçinin” tanımıdır?

A) Kendi alanında yetişmiş işçi
B) İşe göre eğitim görmemiş işçi
C) Özel kurslar alarak uzmanlaşmış işçi
D) Alanında yüksek öğrenim görmüş usta

SOSYAL BİLGİLER 98 İLKÖĞRETİM 6

Çözüm:

Hizmetlilik, bekçilik, çaycılık gibi uzun süreli eğitim almayı gerektirmeyen işler için herkese “ zorunlu” olan ilköğretim dışında öğrenim koşulu konmayabilir. Bu durumda çalışanlara “vasıfsız işçi” yani işe göre eğitim görmemiş işçi denir. Doğru yanıt B’dir

4. İster devlet, ister özel girişim olsun işverenler gerekli olan elemanı, yapacakları işin niteliğini göre seçerek alırlar. Bunun için yasalara uygun olarak duyuru yapıp seçme yaparlar.
Buna göre yasalar, işe başvuru için;
I. Öğrenim ve sağlık durumu
II. Yaş sınırı, deneyim
III. Askerlik

yukarıdaki belirtilen konulardan hangisi ya da hangileriyle ilgili belge istenilmesini emreder?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III

Çözüm:

Ülkemizde yasalar, işe başvuru için öğrenim, yaş sınırı deneyim, askerlik, sağlık durumu gibi konularda belge istenmesini emreder. Yanıt, D’dir.


5. Bu gün dünyada pek çok çeşit iş ve meslek vardır. Bu mesleklerden bazıları yok olmuş ya da biçim değiştirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilmez?

A) Berberlerin saç traş etmesi.
B) Daktiloyla yazı yazılması
C) Bilgilerin disketlerde saklanması
D) Sabanla çiftçilik yapılması

Çözüm:

Bu gün dünya da pek çok çeşit iş ve meslek vardır. Bunlar durmadan çoğalıyor. Bazı meslekler de yok oluyor ya da biçim değiştiriyor, sabanla çiftçilik yapmak yerine daha modern araçlara bırakmıştır. Daktilo ile yazı yazma, yerini bilgisayar dizgisine bırakmıştır. Dosyalarla yapılan evrak arşivleri yerini önemli ölçüde bilgisayar disketlerine bırakmıştır. Ancak A seçeneğinde verilen berberlerin saç traşı yapmaları soruda verilen duruma örnek olarak gösterilemez.

6. İyi bir meslek seçebilmek için,

I. Meslek hakkında bilgi edinmek.
II. Kendi kişisel özelliklerimizi tanımak.
III. Yatırım gerektiren bir meslek seçmemiz durumunda gerekli sermayesi bulabilmek.

yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri göz önde tutulmalıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III

Çözüm:

İyi bir meslek seçebilmek için meslekler hakkında bilgi edinmemiz gerekir. Ancak sadece meslekleri tanımak yetmez. Kendimizi de tanımamız gerekir. Sağlık durumumuz cinsiyetimiz, yeteneklerimiz bilgi ve becerimiz; kısacası kişisel özelliklerimiz hangi mesleğe uygundur. Yatırım gerektiren bir meslek seçersek gerekli sermayeyi de bulabilirmiyiz? Kısacası soruda verilen öncüllerden hepsi de göz önünde bulundurulmalıdır. Doğru yanıt D’dir


7. Aşağıdakilerden hangisi soyut düşünce ve yaratıcılık gerektiren mesleklerden değildir?

A) Bilim adamlığı B) Teknisyenlik
C) Yazarlık D) Ressamlık

Çözüm:

Bilim adamlığı, yazarlık ve ressamlık soyut düşünme ve yaratıcılık gerektiren mesleklerdendir. Ancak teknisyenlik bu gruptan olmayıp projeye göre uygulamayı gerektiren mesleklerden biridir.8. Aşağıdakilerden hangisi, tasarlama ve tasarladığını uygulamayı gerektiren mesleklerden
biridir?

A) Mimarlık B) Yazarlık C) İşçilik D) Bekçilik

Çözüm:

Mimarlık, tasarlama ve tasarladığını uygulamayı gerektiren mesleklerden biridir. Bu gruba giren meslekler, yapılacak bir etkinliği düşünerek yine akıl ve yaratıcılığı kullanıp tasarlama gerektirirM 6 SOSYAL BİLGİLER
O

K

U

L


İ

S

T

İ

K

1. Ülkemizde Devlet ile memurlar
arasındaki ilişkiler hangi yasa ile düzenlenmiştir?

A) Bağ Kur Kanunu
B) Devlet Memurları Kanunu
C) Sosyal Sigortalar Kanunu
D) Sendikalar Kanunu

2. I. Devlet, çalışma barışını sağlamak için gerekli önlemleri alır.
II. Kimse yaşına, cinsiyetine, gücüne, uymayan işlerde çalıştırılamaz.
III. Devlet, işsizleri korumak, işsizliği önlemek, çalışmayı desteklemek için gerekli önlemleri alır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Anayasamızda yer alır?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) II ve III D) I, II ve III


3. Avukat olmak için aşağıdaki şartlardan hangisi öncelikle aranır?

A) Cinsiyet
B) Sağlık durumu
C) Öğrenim
D) Yaş sınırı


4. Aşağıdakilerden hangisi vasıfsız işçidir?

A) Hizmetli B) Teknisyen
C) Mühendis D) Veteriner


5. Aşağıdaki mesleklerden hangisi daha az öğrenim görmüş olabilir?

A) Mimar B) Doktor
C) Hizmetli D) Teknisyen
6. “Fabrikamızda çalışmak üzere tecrübeli 35 yaşını aşmamış Makine mühendisi alınacaktır.”

Yukarıdaki iş ilanında aranan elaman için hangi özellik vurgulanmamış?

A) Yaş sınırı B) Deneyim
C) Cinsiyet D) Öğrenim7. Aşağıdaki mesleklerden hangisi diğerlerine göre daha yenidir?

A) Bahçıvanlık
B) Bilgisayar operatörlüğü
C) Berberlik
D) Öğretmenlik
8. Aşağıdaki mesleklerden hangisi için yüksek öğrenim gerekmez?

A) Kimya Mühendisliği
B) Doktorluk
C)Temizlikçilik
D) Avukatlık
9. Gülçin, meslek seçebilmek için önce meslekler hakkında bilgi edinmek istiyor.
Bunun için;

I. Okul rehberlik servisinden II. O mesleği yürütenlerden
III. Meslekle ilgili rehberlerden

hangisi ya da hangilerinden bilgi alabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III

SOSYAL BİLGİLER 101 İLKÖĞRETİM 6


O

K

U

L


İ

S

T

İ

K

10. Yönlendirmeye göre iş yapmayı gerektiren 14. Aşağıdaki mesleklerden hangisi meslek mensuplarıyla ilgili olarak; yaratıcılıktan çok uygulayıcılık niteliği taşır?
I. Genellikle vasıfsızdırlar
II. Amirlerinin verdiği emri değiştirmeden A) Postacılık B) Müzisyenlik uygularlar.
C) Yazarlık D) Ressamlık
III. Özgün ürünler ortaya koyarlar

verilen özelliklerden hangisi ya da
hangileri doğrudur?


15. Belirli bir meslek için yeti
B) Yalnız I B) Yalnız II ştirilememiş
işçilere ne denir?
C) I ve II D) I, II ve III
A) Uzaman işçi
B) Vasıflı işçi
C) Vasıfsız işçi
D) Seçilmiş işçi

11. “Öğretmenlik” meslek gruplarından hanginse girer?


A) Soyut düşünmeyi ve yaratıcılığı
16. E gerektiren mesleklere ğitim ve ekonomi arasındaki ilişkiyi
anlatmak için ileri sürülen;
C) Tasarlama ve tasarladıklarını
uygulamayı gerektiren mesleklere
I. E için faydalıdır. mesleklere
D) Projeye göre uygulamayı gerektiren ğitim insanın niteliğini arttırır; ekonomi
II. E
E) Yönlendirmeye göre iş yapmayı ğitimle ekonominin gelişmesi arasında
bir ili
gerektiren mesleklere şki yoktur.
III. E
ğitim tüketicidir, dolayısıyla ekonomiye
yüktür.

yargılardan hangisi ya da hangileri
ğrudur?
do


A) Yalnız I B) Yalnız II
12. Aşağıdaki mesleklerden hangisi yapılacak bir etkinliği düşünerek yine C) II ve III D) I, II ve III akıl ve yaratıcılığı kullanıp tasarlama gerektirir?

A) Öğretmenlik
B) Teknisyenlik C) Çiftçilik
D) Postacılık
17. Alper’in kişisel özellikleri şöyledir:

- Makine kullanma ve onarmaya meraklı - Açık arazide çalışmaya istekli - Bitki ve hayvanları seviyor.

13. Aşağıdaki mesleklerden hangisi, Buna göre Alper’in aşağıdaki kendileri tasarlamayıp, tasarlanmış olanı mesleklerden hangisini seçmesi daha düzgün bir biçimde uygular? uygun olur?

A) Yazar A) Sağlık memurluğu
B) Teknisyen B) Ziraat makineleri teknisyenliği
C) Doktor C) Fırıncılık
D) Mimar D) Öğretmenlik
M 6 SOSYAL BİLGİLER

18.19.

20.

21.
O

K

U

L


İ

S

T

İ

K

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) I, II ve III
A) Doktorlar
C) Yazarlar B) Öğretmenler
D) Teknisyenler
İLGİLER
Mesleğin, insanın kişilik yapısına uygun olması gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durma örnek olarak gösterilebilir?
A) Kekeme birisinin spikerlik yapması
B) Beden sağlığı yetersiz birinin çiftçilik yapması
C) Kandan korkan birinin doktor olması
D) Sabırlı birinin öğretmen olması
Mesleğimizi kusursuz yürütmek için onun gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyimi edinmek çok önemlidir Bunun içinde öncelikle;

I. Düzenli bir eğitim görmek
II. Uygulamalar yaparak beceri geliştirmek III. İyi bir çevreye sahip olmak

yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine öncelikle ihtiyaç vardır?


Kişilerin, geçimini sağlamak ve yeteneklerini ortaya koymak amacıyla yaptığı işe ne denir?
A) Meslek B) Alışkanlık
C) Sanat D) Kurum

Bu gruba giren mesleklerde insanlar, akılları duyguları ve duyarlılıklarını kullanarak yoğun düşünebilirler, görüş ortaya atabilirler.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamaya uygun meslektir?
22. Aşağıdakilerden hangisi “projeye göre uygulamayı gerektiren” mesleklerden biri değildir?

A) Çiftçilik B) Ustabaşılık
C) Teknisyenlik D) Ressamlık

23. Aşağıdakilerden hangisi “soyut düşünme ve yaratıcılık gerektiren” mesleklerden biri değildir?

A) Yazarlık B) Sekreterlik
C) Ressamlık D) Müzisyenlik


24. Aşağıdaki mesleklerden hangisinin yaratıcılık niteliği diğerlerinden daha azdır?

A) Bekçilik B) Şairlik
C) Araştırmacılık
D) Müzisyenlik


25. Ekonominin iki önemli yüzü vardır. Bunlardan birincisi sermaye, ikincisi de ______dür.

Yukarıda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) Kanun B) Para
C) İş gücü D) Sendika

1.

O

K

U

L


İ

S

T

İ

K

A) Akseki (Antalya)


Milas (Muğla)
Yukarıdaki harita belirtilen yörelerden B) Küre (Kastamonu) çıkartılan maden aşağıdakilerden Maden (Elazığ) hangisidir? Kangal (Kangal)
Hasançelebi (Malatya)
A) Krom B) Demir C) Seyitgazi (Eskişehir)
C) Taşkömürü D) Gümüş Bigadiç (Balıkesir)
Emet (Kütahya)
Mustafa Kemal (Bursa)
D) Çatalgazi (Zonguldak)
Güleman (Elazığ)
2. Türkiye’de bakır madeni aşağıda verilen Fethiye (Muğla) yerlerden hangilerinde çıkartılır? Kopdağ (Erzincan)

A) Keçiborlu (Isparta)
Keban (Elazığ) 5. Aşağıda dört merkez ile bu merkezlerde Oltu (Erzurum) çıkartılan maden eşlemelerinden hangisi
B) Emet (Kütahya) yanlıştır?
Soma (Manisa)
Seydişehir (Konya) A) Küre – Bakır
M 6 SOSYAL BİLGİSİ
C) Murgul (Artvin) B) Emet – Demir
Küre (Kastamonu) C) Guleman – Krom
Maden (Elazığ) D) Mustafa Kemalpaşa – Bor D) Elbistan (Kahramanmaraş)
Bodrum (Muğla)
Söke (Aydın)
6. Güneş, rüzgar, akarsu, dalgadan enerji elde edilir. Bu enerji kaynaklarına yenilenebilen enerji kaynakları denir. Güneş ve Dünya var
olduğu sürece bu enerji kaynakları da
3. Ülkemi bor madeni bakımından Dünya’nın kullanılabilir. Ancak fosil yakıtlar dediğimiz en zengin ülkesidir. taşkömürü, linyit, petrol ve doğalgaz
yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Yani bir
Aşağıda verilen yerlerden hangilerinde süre sonra bitecek olan enerji kaynaklarıdır. bor madeni çıkartılmaktadır?

A) Hekimhan (Malatya)
Hasançelebi (Malatya)
Divriği (Sivas) Emet (Kütahya)
B) Küre (Kastamonu)
Murgul (Artvin)
Maden (Elazığ) Yukarıdaki haritada işaretli yöreden
Oltu (Erzurum) çıkartılan fosil yakıt Türkiye’nin ihtiyacının C) Kangal (Sivas) %15 ini karşılamaktadır. Geri kalan kesimi
Oltu (Erzurum) ithal edilir.
Gazipaşa (Antalya) Bu fosil yakıt aşağıdakilerden
Ödemiş (İzmir) hangisidir?
D) Seyitgazi (Eskişehir)
Bigadiç (Balıkesir) A) Petrol B) Doğalgaz
Emet (Kütahya)
C) Ta
Mustafa Kemalpaşa (Bursa) şkömürü D) Linyit

%15’ini karşılar. Geriye kalan %85’ini dışalımla petrol üreticisi ülkelerden alırız.
Buna göre aşağıda verilen grafiklerden hangisi Türkiye’nin bir yıl içinde ürettiği, tükettiği ve dış alımla aldığı petrol miktarlarını göstermektedir?

illerin birbirine komşu olduklarını öğrenmeye çalışan Serden hangi harita çeşidini kullanmalıdır?
A) Türkiye fiziki haritası B) Türkiye nüfus haritası C) Türkiye maden haritası
D) Türkiye siyasi haritası
Yukarıdaki haritada gösterilen A noktası ile B noktası arasındaki mesafe kaç kilometredir?
İLGİSİ
evleri arasındaki mesafe 120 m dir. Bu mesafe ölçekli bir planda kaç cm olarak gösterilmiştir?
A) 120 B) 60 C) 40 D) 20 köyden kente göçün sonucunda yaşanabilen sorunlardır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I,II ve III
sonuçlar çıkarabilir:
duruma örnek olabilir?

A) Su deniz seviyesindeki her yerde 100 santigrat derecede kaynar.
B) İstanbul dünyanın en güzel şehridir.
C) İstanbul 1453’te Türklerin eline geçmiştir.
D) Ankara Türkiye’nin başkentidir.


O

K

U

L


İ

S

T

İ

K

13. Genellemeyle ilgili olarak;

I. Önceden gerçekleştirilmiş araştırmalar dayanarak yaparız.
II. Bazıları görüş, bazılar da olgu niteliğindedir.
III. Görüşe dayalı olarak yapılanlar her zaman bilimsel genellemelerle örtüşür.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız III
C) I ve II D) I,II ve III


14. Ahmet ve arkadaşları yapacakları bir araştırmada anket uygulamak istiyorlar. Ahmet ve arkadaşları anket sorularını hazırlar iken ;

I. Soruların gerçek durumu yansıtacak nitelikte olması
II. Soruların karışık ve zor anlaşılır olması
III. Sonucun sayısal döküme elverişli olması

Yukarıdaki noktalardan hangisi ya da hangilerini göz önünde tutmalıdırlar?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve III D) I,II ve III
15. Lidya, kendinden önceli medeniyetlerde olduğu gibi, tarım ve hayvancılıkta ;altın, gümüş bakır işçiliğinde,dokumacılıkta oldukça ileriydi. Müzik başta olmak üzere güzel sanatlar da, edebiyatta gelişmişti.

Yukarıdaki bilgilere bakarak Lidyalılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Madencilikte ileri gittikleri
B) Güzel sanatlar konusunda gelişme gösterdikleri
C) Çok tanrılı dine inandıkları
D) Tarımsal etkinliklerde bulundukları
16. Frigler, geniş ve verimli topraklarda tahıl ve hayvan yetiştiriyorlardı. Şarap üretimi oldukça gelişmişti. Frig ülkesinin atları ünlü idi. Frigya ‘ da hayvancılık yaygındı.

Yukarıdaki bilgilere bakarak Frigler için hangisi söylenebilir?
A) Tarım ve hayvancılıkta gelişme gösterdikleri
B) Bilimsel çalışmalara ağırlık verdikleri C) Halkının sosyal sınıflara ayrıldığı
D) Askeri bakımdan güçlü oldukları


17. Yatırımcı ve çalışanların karşılıklı hakları ve yükümlülükleri vardır. Bu hak ve yükümlülükler yasalarla düzenlenir.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) İş Kanunu
B) Devlet Memurları Kanunu
C) Milli Eğitim Temel Kanunu
D) Sosyal Sigortalar Kanunu

18. “Ahmet doktor olmak istiyor ancak kandan korkuyor.” Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Ahmet kendisine uygun bir meslek seçmiştir.
B) Ahmet beden yapısına uygun bir meslek seçmiştir.
C) Ahmet öğrenim görmeden de seçtiği mesleği yapabilir.
D) Ahmet’in seçtiği meslek kendi kişilik yapısına uygun değildir.

M 6 SOSYAL BİLGİSİ
19. Meslek seçerken dikkat edilmesi gereken 23. Yurdumuzda vergi kaybını önlemek için konulardan biri de; seçilecek mesleğin hangisinin yapılması daha etkilidir? seçecek kişinin bedensel özelliklerine
uygun olmasıdır. A) Vergi miktarını azaltmak
B) Vergi memurunu çoğaltmak
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma C) Alışverişte fiş almak örnek olarak gösterilemez? D) Vergi oranını artırmak

A) Sabırlı bir kişinin öğretmenliği seçmesi
B) Kekeme birinin spikerlik mesleğini seçmesi
C) Teknik becerileri olan birinin teknisyenliği seçmesi
D) Özgün ürünler ortaya koyabilen birisinin sanatçılığı seçmesi20. Mert, Kimya Mühendisi olmak istiyor 24. Çiftçilik ile ilgili olarak ; hangi derecede öğrenim görmesi şarttır?I. Projeye göre uygulamayı gerektiren meslektir.
A) İlköğretim B) Yüksek öğrenim II. Yönlendirmeye göre iş yapmayı gerektiren bir meslektir. C) Lise D) Meslek Lisesi
III. Soyut dü bir meslektir.
şünme ve yaratıcılık gerektirenYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri
ğru bir yargıdır?
do


A) Yalnız I B) Yalnız II
21. Kudüs şehri Aşağıdaki halifelerden
hangisi zamanında İslam Devleti’ne C) II ve III D) I,II ve III bağlanmıştır?

A) Hz. Ebubekir B) Hz. Ömer

C) Hz. Osman D) Hz. Ali22. Gazneliler ve Selçuklular Halife tarafından İslamiyet’in koruyucusu unvanı ile adlandırılmıştır.

Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 25. Türkler ile Müslüman Araplar arasında
ilk askeri temas hangi dönemde
A) Malazgirt Zaferi’ni kazanmaları meydana gelmiştir?
B) Abbasileri Büveyhoğulları’nın baskısından korumaları A) Hz. Ömer B) Hz. Ebubekir
C) Moğol istilasına karşı koymaları
C) Hz. Ali D) Hz. Osman
D) Haçlı Seferleri’ne karşı başarı kazanmaları
İLGİSİ

1.


O

K

U

L


İ

S

T

İ

K

Yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen ok yönünde batıdan doğuya doğru giden bir kişi aşağıda verilenlerden hangisini görmez?

A) Ortalama yükseltinin arttığını.
B) Ortalama sıcaklık değerlerinin düştüğünü
C) Tarım alanlarının azaldığını
D) Yıl içinde karlı gün sayısının azaldığını
2. Volfram (Tungsten) ısıya dayanıklı bir madendir. Uzay sanayinde ve ampul üretiminde kullanılır. Ampullerin içinde aydınlanmayı sağlayan yay şeklindeki ince tel volframdan yapılır. Ülkemizde tek volfram tesisi sürekli zarar ettiği için kapatılmış. Volfram ihtiyacımız dışalımla karşılanmaktadır.
Kapatılan volfram tesisi aşağıda verilen yerlerden hangisindedir?

A) Uludağ B) Erciyes dağı
C) Ağrı dağı D) Tendürek dağı3. Bor mineralleri bakımından Dünya’nın en zengin ülkesi Türkiye’dir. Uzay araçlarının yapımında silahların namlularının yapımında, kurşun geçirmez yelek, tarım ilaçları, ısıya dayanıklı cam(borcam), porselen ve kibrit sanayi gibi pek çok alanda kullanılır.
Bor çok önemli bir maden olmasına rağmen bordan elde edilen gelir ülkemizin ekonomisinde önemli bir yer tutmaz. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin bor madeninden önemli miktarda gelir elde edememesinin nedeni olabilir?

A) Dünya’da çok bulunan bir maden olması.
B) Kullanım alanının çok sınırlı olması.
C) Ülkemizde üretiminin ve dış satımının az olması
D) Üretilen madenin tamamının yurt içinde tüketilmesi
4. Şeker pancarı tarladan toplandıktan sonra uzun süre bekletilmeden işlenmesi gereken bir endüstri bitkisidir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarda verilen gerekliliği karşılayacak bir önlemdir?

A) Şeker pancarı üretimini azaltmak.
B) Sadece sulak alanlarda şeker pancarı üretmek.
C) Ülkenin şeker ihtiyacını başka ülkelerden karşılamak
D) Şeker fabrikalarını üretim alanlarının yakınına kurmak5. Ödemiş (İzmir), Sarayönü (Konya) çevresinden çıkartılan maden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Krom B) Kükürt
C) Kurşun D) Cıva6. Türkiye’de elektrik enerjisi üretiminin en çoğu aşağıdaki enerji kaynaklarının hangisinden elde edilmektedir?

A) Taşkömürü B) Linyit
C) Akarsu D) Doğal gaz


7.

SEKTÖRLER DEĞER /YTL %
TARIM 32.186.047.000 12
SANAYİ 66.461.476.000 24
HİZMET 174.815.645.000 64
TOPLAM 273.463.168.000 100

Yukarıdaki tablo 2002 yılında ülkemizin gelirinin sektörlere göre dağılımını vermektedir.
Sadece yukarıdaki tablodaki bilgilere göre ülkemizle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Verilen üç sektör içinde en fazla gelir hizmet sektöründen elde edilmiştir
B) %12’lik payla tarım sektöründen elde edilen gelir en azdır.
C) Tarım ve sanayi sektöründen elde edilen gelirlerin toplamı hizmet sektöründen elde edilenden daha fazladır.
D) Sanayi sektörünün ülkemizin gelirindeki payı %24’tür.

M 6 SOSYAL BİLGİLEREkvator
Yukarıdaki Türkiye haritasında taranmış yörelerden hangisinde kış mevsimi en soğuktur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


Başlangıç meridyeni 9.


Yukarıda verilen Dünya haritasında gösterilen bölgelerden hangisi Ekvator’a göre Güney, başlangıç meridyenine göre Doğu Yarım Kürededir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


10. İki kent arasındaki uzaklık 20 km dir. Bir haritada bu uzaklık 5 cm ile gösterildiğine göre bu haritanın ölçeği nedir?

A) B)
C) D)
11. I. Öğretmenlik
II. Yazarlık
III. Doktorluk
IV. Bilim adamlığı

Yukarıdakilerden hangileri, “soyut düşünmeyi ve yaratıcılığı” gerektiren mesleklerdir?

A) I ve II B) II ve III
C) I ve III D) II ve IV


12. Bir ülkede sağlıklı bir çalışma yaşamı olduğunda;
I. Yatırımcı ve çalışınlar mutlu olur
II. Bol ve kaliteli ürünler üretilir III. Tüketici kaliteli ve ucuz mala kavuşur.

yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gerçekleşebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve III D) I, II ve III


13. Anayasamızın 50. maddesinde “Kimse yaşına cinsiyetine, gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz” der.

Aşağıdaki uygulamaların hangisi doğrudan bununla ilgilidir?

A) Çocukların ilköğretimi zorunlu okumaları
B) Çocukların ağır işlerde çalıştırılmaması
C) Çocukların seçimlerde oy kullanamaması
D) İlköğretimin parasız olması

14. I. Polis 17. Temizlik işçiliği, çaycılık ve bekçilik gibi
II. Esnaf mesleklerle ilgili olarak;
III. Mübaşir
IV. Çiftçi I. Bu mesleklerin mensupları genellikle
Yukarıdakilerden hangileri devlet vasıfsızdırlar.
memurudur? II. Amirlerinin verdiği emirleri değiştirmeden
uygularlar
A) I ve II B) I ve III III. Bu mesleklerin mensupları yapacakları
i
C) II ve III D) III ve IV şleri yaratıcılık kullanarak tasarlarlar.

yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) II ve III D) I, II ve III
15. Yeteneği ve isteği doğrultusunda iyi eğitim
alan insan için;


18. A
I. İşini en iyi şekilde yapar. şağıdaki mesleklerden hangisi daha çok soyut dü
II. Alanının uzmanı olduğundan zamandan şünmeyi gerektirir?
tasarruf sağlar.
A) Sanatçılık B)
III. Yeniliklere açık ve üretken olur. İşçilik
C) Postacılık D) Kasaplık
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve III D) I, II ve III


19. Alper, meslek seçmek istiyor. Ancak
meslekler hakkında yeterince bilgiye sahip
ğil.
de
Alper’in meslekler hakkında bilgi

edinmek için;
16. Aşağıdakilerden hangisi nitelikli eleman
I. Okul rehberlik servisi yetiştirmenin ülke ekonomisine
II.
sağladığı katkılardan biri olamaz? İş yerlerinin internet sitesi
III. Mesle
ği yürütenler

A) Daha üretken bir çalışma ortamı oluşur
B) Malzemeden ve zamandan tasarruf yukarıdakilerden hangisine ya da sağlanır. şvurması doğru olur?
hangilerine ba

C) Yenilik ve değişimler engellenmiş olur
A) Yalnız I B) Yalnız II
D) Kişisel başarının yanı sıra topyekun
başarı sağlanır C) I ve III D) I, II ve III
110 SOSYAL BİLGİLER

İLKÖĞRETİM 6


O

K

U

L


İ

S

T

İ

K

20. Orta Asya’da kurulan ilk Türk 24. Mimarlık mesleği için; devletlerinde en üst karar organı
aşağıdakilerden hangisidir? I. Akıl ve yaratıcılığı kullanıp tasarlama gerektirir.
A) Kağan B) Din adamları II. Tasarladıklarını uygulama gerektirir.
III. Duyguları daima ön plandandır.
C) Boy beyleri D) Halk


Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri
söylenebilir?A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) I, II ve III
21. Çalışanlar ve iş verenler, üyelerinin haklarını korumak için ________ kurabilirler.

Yukarıda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) Parti B) Kanun

C) Sendika D) Kulüp


25. Selçukluların, Bizans’a kar
şı kazandıkları
ilk zafer a
şağıdakilerden hangisidir?


A) Malazgirt B) Miryokefalon

C) Kösedağ D) Pasinler


22. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomi
kuruluşudur?A) Kanser Araştırma Derneği

B) Körler Derneği

C) Türk Hava Kurumu

D) Türkiye Sanayiciler ve İş Adamları

Derneği
23. Aşağıdaki savaşlardan hangisinin Büyük
Selçuklu Devleti’nin kuruluşu, Gazneliler
Devleti’nin yıkılışında etkili olduğu
söylenebilir?A) Dandanakan B) Kösedağ
C) Malazgirt D) PasinlerO

K

U

L


İ

S

T

İ

K

1.

Yukarıdaki grafik 2002 yılında ülke gelirleri içerisinde sanayi kollarının durumu verilmiştir.
Sadece grafikteki bilgilerden yararlanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Gıda ile makine ve otomotiv sanayinin yüzde oranları aynıdır
B) Tekstil ve Deriden elde edilen gelir madenden elde edilen gelirden azdır.
C) En az gelir orman ürünlerinden elde edilmiştir.
D) Gıdadan elde edilen gelir tekstil ve deriden elde edilen gelirden fazladır.
2. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede endüstrileşme ile birlikte görülen bir değişiklik olamaz?

A) Dış ticaret hacminin büyümesi
B) Hammadde dış satımının(ihracatının) artması.
C) Dış ticaretinde sanayi ürünlerinin ihracattaki payının artması.
D) İhracatta tarım ürünlerinden elde edilen gelirin payının azalması3. Türkiye’de kereste fabrikalarının çoğunun Karadeniz Bölgesi’nde bulunmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarım alanlarının geniş olması B) Nüfusunun fazla olması
C) Hammaddenin bol olması.
D) Ulaşım olanaklarının yeterli olması.
4. Akarsulardan elde edilen elektrik enerjisi hidroelektrik olarak tanımlanır. Akarsu ile çalışan elektrik santrallerine hidroelektrik santralleri denir.

Akarsu ne kadar yüksekten akarsa
hidroelektrik enerji bakımından o derece zengin olur.

Yukarıdaki anlatılanlara göre hidroelektrik enerji bakımından en zengin yöre kaç numaralı yöredir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

5. Aşağıda verilen yerlerden hangisi Turistik yöre değildir?

A) Marmaris B) Bodrum
C) Çeşme D) Gaziantep


Yukarıdaki haritada gösterilen yörelerden hangisi kış turizmi için yatırım yapabilecek bir yöredir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


İLKÖĞRETİM 6 SOSYAL BİLGİLER
7. 9. Tuğba’nın okuduğu okulun bahçe kapısı
ile oturduğu apartmanın giriş kapısı
arasındaki mesafe 420 m dir.
Bu mesafenin 7 cm olarak gösterildiği bir planın çizik ölçeği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 3 m
0
Yukarıdaki haritada bir bitkinin Türkiye’de doğal yetişme alanları gösterilmiştir.
1 cm
Buna göre aşağıdaki sonuçlardan B) 0 6 12 18 m hangisi yanlıştır?

A) Güney kıyılarımızda yetişen bu bitki sınırlı olarak kuzey kıyılarımızda da 3 cm
yetişir. C) 0 30 60 90 120 m
B) Güney kıyılarımızda kuzey kıyılarımızdan daha çok yetiştirilmektedir. 4 cm
C) Bu bitkinin yetiştiği yörelerin iklim
özellikleri benzerdir D) 0 60 120 180 240 300 m
D) Bu bitki Türkiye’nin her yöresinde rahatlıkla yetişir
5 cm


10. Serim Dünya üzerindeki ülkeleri, bu
ülkelerin sınırları ile başkentlerinin yerlerini
öğrenmek istiyor.
Serim’in bu çalışmasına en uygun harita
8. Aşağıda ölçekleri verilen haritalar kağıtlarda türü aşağıdakilerden hangisidir? boşluk kalmadan çizilmiştir.
A) Sanayi bölgelerini gösteren haritalar
B) Dünya fiziki haritası
C) Maden dağılışını gösteren haritalar
D) Dünya siyasi haritası
500000
Bu üç haritayla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) II.haritada ayrıntıları gösterme gücü en 11. Ülkemizde yatırımcı ve çalışanların fazladır. ilişkilerinin düzenlenmesinde
B) III.harita I ve II haritaya göre daha çok aşağıdakilerden hangisinin hukuki bir küçültülmüştür. zorlayıcılığı yoktur?
C) Üç haritada ayrıntıları gösterme gücü
aynıdır. A) İş Kanunu
D) Üç haritanın ölçekleri aynı olduğu için üç B) Sendikalar Kanunu bölgenin de gerçek alanları aynıdır. C) Anayasa
D) Gelenekler
12. “Sağlığı yetersiz bir kişinin işçilik mesleğini 16. Ekonominin iki önemli yüzü vardır:
seçmesi.” bunlardan birincisi sermaye, ikincisi ise iş gücüdür.
Aşağıdakilerden hangisiyle
açıklanabilir? Buna göre aşağıdakilerden hangisi sermaye sahibidir?
A) Seçilen mesleğin bedensel özelliklerine uymadığı
A) Fabrikada çalı
B) Seçilen mesleğin uygun bir meslek şan işçi
B) Fabrika ya da i
olduğu şletmenin sahibi
C) Devlet kurulu
C) Seçilen mesleğin ekonomik yönden şunda çalışan işçi
D) Devlet kurulu
uygun olduğu şunda çalışan memur

D) Seçilen mesleğin kişisel özelliklerine
uyduğu
17. Bir ekonomik sistemde;13. Mesleği olmayan bir kişi için; şanların nitelikli olmaması I. Çalı
I. Çevresinde sevgi ve saygı görmesi İşçilerin gönüllü çalışmaması II.
III.Çalı
zordur. şanlara yeterli ücretin verilmesi

II. Kendisini ait bir yuva kurması güçtür. durumlarından hangisi ya da hangileri III. Mutlu olması zordur. ğlanmasını engeller?
istenilen verimin sa
yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri
A) Yalnız I B) Yalnız II söylenebilir?
C) I ve II D) I, II ve III
A) Yalnız I B) Yalnız II

C) II ve III D) I, II ve III
18. Yatırımcı ve çalı
şanlar arasında dengeli
ve sa olu
ğlıklı bir çalışma yaşamı
14. İnsanlar meslekleri sayesinde; şturulması durumunda şağıdakilerden hangisi beklenmez?
a

I. Geçimini sağlarlar. A) Bol ve kaliteli ürün üretilmesi
II. Toplumda kendisine yer edinirler.
B) Tüketicinin ucuza kaliteye ula
III. Yeteneklerini ortaya koyarlar. şması
C) Yatırımcı ve çalı
olması şanlar arasında çatışma
yukarıdakilerden hangisini ya da D) Yatırımcı ve çalışanların mutlu olması hangilerini gerçekleştirir?


A) Yalnız I B) Yalnız II

C) II ve III D) I, II ve III

19. Devlet memurları da çalışanlar içinde yer
alır. Devlet memurlarının yatırımcısı ______ tir.

15. Bir kimsenin, geçimini sağlamak için Yukarıdaki boşluk bırakılan yere hangsi yaptığı sürekli işe _________ denir? gelmelidir?

A) Hak B) Meslek A) Yasa B) Millet
C) Hukuk D) Vergi C) Devlet D) Hukuk
114 SOSYAL BİLGİLER

İLKÖĞRETİM 6

20. Orhun Yazıtları hangi Türk devletine aittir?

A) Büyük Hun
B) Göktürk
C) Uygur
D) Anadolu Selçuklu


21. Türkler arasında Buda ve Mani dinleri az da olsa Hristiyanlık ve Musevilik de yayılmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?

A) Türklerin farklı dinlere karşı hoşgörülü olduğuna
B) Türklerde aile hayatının önemli olduğuna
C) Türklerin asker milet olduğuna
D) Türklerde ekonominin temlinin ticarete dayandığına

22. Toplum, İhtiyaçlarını karşılamak için çeşitli hizmet alanlarında çalışan nitelikli meslek adamlarına sahip olmalıdır. Birey de mesleğini sürdürerek geçimini sağlayabileceği bir toplum içinde olmalıdır.

Yukarıdaki bilgiye bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Toplumun, daima nitelikli meslek adamlarına ihtiyacı vardır.
B) Bireyler meslekleri sayesinde geçimlerini sağlarlar.
C) Mesleğin hem toplumsal hem de ekonomik yönü vardır.
D) Meslek sahibi olmak için eğitim görmek şart değildir.
23. Devlet kurumlarına ya da özel kuruluşlara yasalar belli oranda engelli ya da eski mahkum çalıştırma koşulu koymuştur.

Bu tutumla öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

A) Kurumların daha düzenli çalışması
B) Vatandaşın, çalışma ve yaşama hakkının gözetilmesi
C) Devletin daha fazla gelir elde etmesi
D) Halkın yönetime katılması


24. Aşağıdaki Anadolu uygarlıklarından hangisi Batı Anadolu’da kurulmuştur?

A) Urartular B) İyonlar
C) Frigler D) Hititler

25. Hz. Ömer zamanına kadar halifeler davalara bakarken Hz. Ömer, bu görev için kadılar tayin etmiştir.

Yukarıdaki bilgiye bakarak Hz. Ömer’in hangi alanda yenilik yaptığı söylenebilir?

A) Eğitim B) Hukuk
C) Toplumsal D) Ekonomi