GENEL DENEME

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
9,731
9
38
GENEL DENEME
1.
De ki: “Ben kendim için, Allah’ın dilediği dışın-
da ne bir fayda elde edebilirim ne de zarardan

kurtulabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım
elbette bundan çok faydalanırdım, başıma
kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan
kimseler için uyarıcı ve müjdeleyiciyim.”
(A’râf suresi 188. ayet)
Bu ayette Hz. Muhammed’in hangi yönüne
dikkat çekilmektedir?
A) Bir beşer olduğuna
B) Kararlı ve cesur olduğuna
C) Merhametli olduğuna
D) Günahlardan uzak durduğuna
A.

B.

C.

D.

2.
Hz. Muhammed (s.a.v.) de kul olmasının gereği

olarak öncelikle kulluk vazifelerini yerine getir-
miştir. Daima Allah’ın emirleri doğrultusunda

yaşamış ve acizliğinin farkında olmuştur. O da

yaşamını devam ettirmek için insani ihtiyaç-
larını yerine getirmiş ve yaşamı boyunca pek

çok rol üstlenmiştir.
Bu metinden Hz. Peygamberle ilgili;
I. Kulluk görevlerini yerine getirmiştir.
II. İnsani ihtiyaçlarını dikkate almıştır.
III. Affetmeyi ilke edinmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II. B) Yalnız III.
C) I ve II. D) I ve III.
A.

B.

C.

D.

3.
Bir adam Hz. Peygambere geldi. Onun kar-
şısında durunca korkudan titremeye başladı.

Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.): “Korkma ra-
hat ol. Ben kral değilim. Ben ancak Kureyş’ten

kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum” de-
di.

Bu metinde Hz. Peygamberin hangi özelliği
örneklendirilmiştir?
A) Lüks içinde yaşadığı
B) İyi bir yönetici olduğu
C) Sade bir hayatı olduğu
D) İbadetlerini aksatmadığı
A.

B.

C.

D.

4.
Hz. Peygamber evlendikten sonra eşine ve

çocuklarına karşı da görevlerini yerine ge-
tirmiştir. Ailesine karşı sevgi, saygı, anlayış

çerçevesinde davranan Hz. Muhammed

(s.a.v.) aile bireyleriyle şakalaşır, onların hoşu-
na gidecek tarzda kendilerine hitap eder ve

sevgisini gösterirdi. Çocuklarıyla zaman za-
man oyunlar oynar, ev işlerinde üzerine düşen

görevleri yerine getirirdi.

Bu metinde Hz. Peygamberle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi vurgulanmamıştır?

A) Bağışlayıcı olduğu
B) İyi bir eş ve baba olduğu
C) Sorumluluk bilinciyle hareket ettiği
D) Aile bireyleri ile nitelikli vakit geçirdiği
A.

B.

C.

D.

5.
“Hiçbir günahkâr, başka bir günahkârın gü-
nah yükünü yüklenmez. Biz, bir peygamber

göndermedikçe azap edici değiliz.”
(İsra suresi, 15. ayet)

• “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü san-
mayın. Bilakis onlar diridirler; Allah’ın lütuf

ve kereminden kendilerine verdikleri ile
sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara
mazhar olmaktadırlar.”

(Âl-i İmrân suresi, 169. ayet)
• “...Eğer hükmedecek olursan, aralarında

adaletle hükmet. Çünkü Allah, âdil davra-
nanları sever.”

(Maide suresi, 42. ayet)

Bu ayetlerde dikkat çekilen ahlaki tu-
tumları, aşağıdakilerden hangisi dikkate

almamıştır?
A) Evde bir sorun olduğunda tüm çocuklarını
değil sorumlu olan çocuğunu uyaran Zeki
Bey
B) Dini ve vatanı uğruna canıyla ve malıyla
mücadele etmekten kaçınmayan Salih Bey

C) Baktığı davalarda insanların inancına, cin-
siyetine ve sosyal statüsüne göre değil,

yasalara göre karar veren hakim Serpil Ha-
nım

D) “Allah neyi taktir etmişse o olur” diyerek

karantina kurallarına uymayıp gezmeyi ter-
cih eden Sinem Hanım
A.

B.

C.

D.


6.
“Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaş-
maz. Fakat ona sizin takvanız (Allah’a karşı

gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları

sizin hizmetinize verdi ki size doğru yolu gös-
terdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız.

İyilik edenleri müjdele.”

(Hac suresi, 37. ayet)
Bu ayette kurban ibadetiyle ilgili aşağıdaki
hususlardan hangisi vurgulanmıştır?
A) Ne zaman kesilmesi gerektiği
B) Allah için yapılması gerektiği
C) Hangi hayvanların kurban edileceği
D) Kurban etinin nasıl dağıtılacağı
A.

B.

C.

D.

7.
İslam dini, insanı sorumlu bir varlık olarak

kabul etmiş ve davranışlarından sorumlu tut-
muştur. Yüce Allah, toplumlara peygamber

göndererek onlara sorumluluklar yüklediğini
bildirmiştir.
Buna göre, aşağıdaki ayetlerden hangisi
bu düşünceyle ilişkilendirilemez?
A) “O, Peygamberini hidayet ve hak din ile
gönderendir...”

(Fetih suresi, 28. ayet)
B) “Nitekim aranızdan size bir peygamber
gönderdik: O size âyetlerimizi okuyor, sizi

arıtıp temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğ-
retiyor; yine size daha önce bilmediklerinizi

öğretiyor”

(Bakara suresi, 151. ayet)
C) “O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor

ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandı-
rıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız.”

(Rum suresi, 19. ayet)
D) “Doğrusu biz seni hak ile desteklenmiş bir
müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.
Hiçbir ümmet yoktur ki içlerinden bir uyarıcı
gelip geçmemiş olsun.”

(Fatır suresi, 24. ayet)
A.

B.

C.

D.

8.
“Askıda ekmek” projesinden etkilenen simit-
çi Semih Bey “Askıda simit” uygulamasıyla,

yeterli parası olmayanların simit yemelerine
vesile olmaktan son derece memnundur. Bu
uygulamanın yeni başladığını söyleyen Semih
Bey, cebinde harçlığı olmayan bir üniversite
öğrencisine bir tane simit verir. Simidi yiyen
öğrenci çok mutlu olur ve bu durumu diğer
zorda olan arkadaşlarına da söyler.
Bu metinde anlatılan uygulama aşağıdaki

ahlaki tutumlardan hangisine örnek göste-
rilebilir?

A) Vatanseverliğe
B) Yardımseverliğe
C) Adil olmaya
D) Dürüstlüğe
A.

B.

C.

D.

9.
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Nurgül
Hanım, derste hac ibadetiyle ilgili görevleri şu
şekilde sıraladı:
• İhrama girme
• Arafat vakfesi
• Şeytan taşlama
• Kurban kesme
• Ziyaret tavafı

Bu görevlerden hangileri haccın farzların-
dandır?

A) Kurban kesme, ihram ve vakfe
B) Şeytan taşlama, kurban kesme ve ihram
C) Şeytan taşlama, ziyaret tavafı ve vakfe
D) Ziyaret tavafı, ihram ve vakfe
A.

B.

C.

D.

10.
“Sûra üflenince Allah’ın diledikleri müstesna
olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi
ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince bir de
ne görürsün, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar!”
(Zümer suresi, 68. ayet)

Bu ayette altı çizili bölümde aşağıdaki kav-
ramlardan hangisine değinilmektedir?

A) Mizana B) Dirilmeye
C) Sorguya D) Hesaba
A.

B.

C.

D.

11.

A.

B.

C.

D.

12.

A.

B.

C.

D.

13.

A.

B.

C.

D.

14.

A.

B.

C.

D.

15.

A.

B.

C.

D.


16.

A.

B.

C.

D.

17.

A.

B.

C.

D.

18.

A.

B.

C.

D.

19.

A.

B.

C.

D.

20.

A.

B.

C.

D.