8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kader İnancı Test 5

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
5,010
5
38
Soru 1
Dere yatağına ev yapan Mustafa Bey yaşanan sel felaketinden sonra “Ne yapayım? Kaderim böyleymiş.” diye yakınır.
Buna göre onun kader anlayışıyla ilgili,
I. Kaderi pasif bir duruş olarak görmüştür.
II. Kaderde, insanın sorumluluğunun olmadığına inanmıştır.
III. Kaderi, önünde duramayacağı bir güce boyun eğme olarak anlamıştır.
sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?
AI ve II.
BI ve III.
CII ve III.
DI, II ve III.
Soru 2
“İnsanoğlu kıyamet gününde şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabb’inin huzurundan bir yere kımıldayamaz: Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, bildiği ile amel edip etmediğinden.”
Bu hadisten, insanla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
AÖmrünün sınırlı olduğuna
BYaptıklarından hesaba çekileceğine
Cİrade ve sorumluluk sahibi olduğuna
DYaratılmışların en şereflisi sayıldığına
Soru 3
Evrendeki hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Hiçbir varlık kendisi için belirlenmiş kanunların dışına çıkmaz. Her varlık, birbiriyle uyum içinde ve büyük bir bütünün parçası olarak hareket eder. Örneğin bazı canlılar oksijen tüketip karbondioksit açığa çıkarır, bitkiler ise besin üretmek için karbondioksit tüketip oksijen üretir.
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
ACanlıların hiçbir varlığa ihtiyaç duymadan yaşadığına
BBütün varlıkların evrenin işleyişinde görevi olduğuna
CHer varlığın, yaratılış gayesine uygun hareket ettiğine
DEvrendeki her şeyin belli bir düzene göre yaratıldığına
Soru 4
Yetiştirdiği mısırlarla her yıl “en kaliteli mısır” ödülünü alan bir çiftçi bu mısırların tohumlarını, ekmeleri için komşularına da dağıtmaktadır. Bunu öğrenen bir gazeteci, çiftçiye şöyle sorar: “Seninle her yıl aynı yarışmaya giren komşularına, kaliteli tohumlarından vermeyi nasıl göze alabiliyorsun?” Çiftçi şu cevabı verir: “Yoksa bilmiyor musunuz? Olgunlaşan mısırların polenleri farklı yollarla tarlalara dağılır. Eğer komşularım kalitesiz mısır yetiştirirse benim ürettiğim mısırın kalitesi de çapraz tozlaşmanın etkisiyle her geçen yıl düşer. Kaliteli mısır yetiştirmek istiyorsam komşularıma da kaliteli mısır yetiştirmeleri için yardım etmeliyim.”
Bu çiftçinin, farklı tarlaları bir bütünün parçaları olarak görmesi gibi Hz. Muhammed de (sav.) Müslümanları aynı bedenin organları olarak görür. Organlar arasındaki bağ ne kadar sağlıklı ve güçlü olursa beden de o derece güçlü olur. Bu sebeple İslam dini, insanların birbirleriyle yardımlaşmasını, dayanışma içinde olmasını ve iyi ilişkiler kurmasını ister.
Bu metin, evrendeki;
I. toplumsal,
II. biyolojik,
III. fiziksel
yasalardan hangileriyle ilgili bilgi içermektedir?
AYalnız I.
BYalnız III.
CI ve II.
DI, II ve III
Soru 5
Uzun süredir görüşmediği arkadaşıyla karşılaşan İbrahim, arkadaşının yıllardır hiç çalışmadığını, sürekli ibadet ettiğini öğrenir ve arkadaşına “Seni bu duruma ne getirdi?” diye sorar. O şöyle cevap verir: “Günlerden bir gün, kanatları kırık bir kuş gördüm. Kendi kendime ‘Burada oturayım ve bu kuşun rızkının nereden geldiğini gözetleyeyim.’ dedim. O sırada başka bir kuş gelerek yaralı kuşun yanına kondu ve gagası ile getirdiği yiyeceği onun ağzına bıraktı. Bu durumu görünce ‘Bu kuşun rızkını veren Allah, nerede olursam olayım benim rızkımı da gönderir.’ diyerek kazanç peşinde koşmayı bıraktım ve kendimi tamamen ibadete verdim.” İbrahim “Peki sen neden o kanadı kırık kuş gibi değil de ona yiyecek taşıyan sağlam kuş gibi davranmayı tercih etmiyorsun? Hz. Peygamber’in – – – – hadisini duymadın mı?” diyerek onu uyardı.
Metindeki boş bırakılan yere aşağıdaki hadislerden hangisi getirilmelidir?
AVeren el, alan elden üstündür.
BBir şey isteyeceğin zaman Allah’tan iste.
CKomşusu açken tok yatan bizden değildir.
DBir iyiliğe öncülük eden kimse o iyiliği yapmış gibidir
Soru 6
Hz. Yakup, “Oğullarım! (Şehre) hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah’tan gelecek hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam. Hüküm Allah’tan başkasının değildir. Ben yalnız O’na güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız O’na güvenip dayansınlar.” dedi.” (Yûsuf suresi, 67. ayet)
Hz. Yakub’un bu öğüdüne uygun olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
ACan tehlikesi olan yerlere gidilmemelidir.
BTedbir aldıktan sonra Allah’a güvenilmelidir.
CHer şehre birden çok giriş kapısı yapılmalıdır.
DTehlikeden korunmak için tedbir almak yeterlidir
Soru 7
• “Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.” (Enbiyâ suresi, 16. ayet)
• “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.” (Âl-i İmrân suresi, 190. ayet)
Bu ayetlerden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
AEvrenin yaratıcısı Allah’tır.
BYaratılan her şeyin bir sonu vardır.
CKur’an, aklın kullanılmasını teşvik eder.
DHer varlık bir amaç doğrultusunda yaratılmıştır