8. Sınıf Din Kültürü Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri – 2

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
6,450
8
38
Soru 1
Kur'an' ın bir dilden başka bir dile çevrilmesine ne ad verilir ?
AAyet
BSure
CMeal
DCüz
Soru 2
  1. Bilgi edinmeyi
  2. Sorumluluktan kaçmayı
  3. Örnek almayı
Kur'an yukarıda verilenlerden hangilerini yasaklar ?
AYalnız 1
BYalnız 2
C2 ve 3
D1 ve 3
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim' de yer alan ana konulardan biri değildir ?
Aİnanç esasları
BAhlak ilkeleri
CEfsaneler
Dİbadetler
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Kur'an' da yer alan temel konulardan biridir ?
AHz. Muhammed' in hayatı
Bİbadetlerin detayları
CPeygamberlerin yaşadığı yerler
Dİnanç esasları
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim' in özelliklerinden birisi değildir ?
Aİslam dininin kutsal kitabıdır.
BHz. Muhammed' e indirilmiştir.
CDili Arapça' dır.
DKur'an-ı Kerim' i oluşturan sure sayısı 112' dir.
Soru 6
Kur'an-ı Kerim sureleri içinde ilk indirilen sure aşağıdakilerden hangisidir ?
ANas
BNasr
CAlak
DFelak
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi taassup sahibi kişilerin özelliklerinden değildir ?
ATaklitçidirler
BBağnazdırlar
CÖn yargılıdırlar
DAraştırmacıdırlar
Soru 8
  1. Hoşgörülü olmaları
  2. Muhakeme yapmamaları
  3. Bencil olmaları
  4. Ön yargılı olmaları
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri taassup sahibi kişilerin özelliklerindendir ?
AYalnız 1
B1 ve 2
C3 ve 4
D2, 3 ve 4
Soru 9
'' Onlara, Allah' ın indirdiğine uyun.'' denildiği zaman onlar, ‘ Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız. ’ derler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamışlarsa? ( Bakara suresi, 170. ayet )
Verilen ayette sözü edilen kişilerin özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?
AMutaassıptırlar
BAnlayışlıdırlar
CMütevazidirler
DAkılcıdırlar
Soru 10
Taassup sahibi kişiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
ABaşka düşüncelere karşı ön yargılıdırlar.
BDüşünce özgürlüğünü savunurlar.
CKendi düşüncelerinden başka düşüncelere karşı tahammül edemezler.
DAşırı taraftardırlar.
Soru 11
Nuh suresi kaç ayetten oluşmaktadır ?
A28
B36
C72
D118
Soru 12
Kur'an'ı Kerim; Yüce Allah (c.c) tarafından _______ (a.s) aracılığıyla vahiyle Hz.Muhammed'e (s.a.v) gönderilmiş olan kutsal bir kitaptır.
Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ?
AAzrail
BCebrail
CMikail
Dİsrafil
Soru 13
Hz. Muhammed (s.a.v)'in yapmış olduğu davranışların ve söylemiş olduğu sözlerin bütününe ne ad verilir ?
AVacip
BMeal
CFarz
DSünnet
Soru 14
Dinimize göre dini sorumluluğun şartı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
AMüslüman olmak
BAkıllı ve ergen olmak
CBir islam ülkesinde yaşamak
DKur'an-ı Kerim' i bilmek
Soru 15
Hz. Nuh ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir ?
Aİnsanlık Hz. Nuh’tan sonra yeniden çoğalmıştır. Bu münasebetle Hz. Nuh’a ikinci Âdem de denilir.
BKur’an’ın yetmiş birinci sûresi onun adını taşır ve baştan sona onun tevhid mücadelesini anlatır.
CHz. Yakup' tan sonra peygamber olarak gönderilmiştir.
DÜç tane oğlu vardır.