7. Sınıf Genel Deneme Sınavı - 4. Ünite - Mini Sınav 1

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
9,731
9
38
7. Sınıf Genel Deneme Sınavı - 4. Ünite - Mini Sınav 1
1.
Hz. Muhammed (sav.) hayatı boyunca asla yalan söylememiş, kimseyi aldatmamış ve verdiği sözü mutlaka yerine getirmiştir. Bu sebeple insanlar ona güvenilir Muhammed anlamına gelen “Muhammed’ül-Emîn” lakabını vermiştir. Ayrıca o, “Konuştuğunuzda doğru söyleyin, söz verdiğinizde sözünüzü tutun, size (bir şey) emanet edildiğinde ona riayet edin.” sözüyle, sahip olduğu bu davranışları başkalarına da tavsiye etmiştir.
Bu metinden Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A.
Erdemli bir kimsedir.
B.
Yaptıkları söyledikleriyle tutarlıdır.
C.
Peygamber olarak görevlendirilmiştir.
D.
Davranışlarıyla insanların güvenini kazanmıştır.
2.
“Benimle ümmetimin durumu; ateş yakıp da, ateşine cırcır böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca, onlara engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. İşte ben de sizi bunun gibi cehennemden korumaya çalışıyorum.”
Bu hadisten Hz. Peygamber ile ilgili,
I. İnsanların kurtuluşu için çaba göstermiştir.
II. Dini tebliğde benzetmelere yer vermiştir.
III. Hayvanların korunmasını istemiştir.
sonuçlarından hangisine ulaşılabilir?
A.
Yalnız I.
B.
I ve II.
C.
I ve III.
D.
II ve III.
3.
Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Hz. Muhammed’in (sav.) insani yönüne ve peygamberlik yönüne birlikte değinilmiştir?

A.
“De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyediliyor. …” (Fussilet suresi, 6. ayet)
B.
“… (Peygamber) onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. …” (A’râf suresi, 157. ayet)
C.
“Biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak bütün insanlara gönderdik; fakat insanların çoğu bunu bilmek istemiyorlar.” (Sebe’ suresi, 28. ayet)
D.
“Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir.” (Nisâ suresi, 59. ayet)
4.
Hz. Peygamber bir gün sahabelerine:
“Hristiyanların Meryem oğlu İsa’yı övmede aşırıya gittikleri gibi siz de beni övmede aşırılık göstermeyin. Şüphesiz ki ben Allah’ın kuluyum. Onun için bana, ‘Allah’ın kulu ve resulü’ deyin.” demiştir.
Hz. Peygamber’in sahabelere bu uyarıyı yapmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A.
Övgüden hoşlanmaması
B.
Hz. İsa’ya saygı duyması
C.
Müslümanlara değer vermesi
D.
İnsanlar tarafından ilahlaştırılma endişesi
5.
Hz. Muhammed (sav.), insanları İslam’a davet etmek için Tâif şehrine gitti. Tâifliler daveti kabul etmedikleri gibi onu taş yağmuruna tuttular. O ise kendisine yapılan bu eziyetlere karşı beddua bile etmedi. Aksine onların neslinden zamanla bir kişi de olsa Müslüman çıkar ümidiyle “Ey Rabbim! Sen bunlara hidayet eyle, onlar bilmiyorlar, onun için böyle yapıyorlar.” diye dua etti. Nitekim bir süre sonra Müslüman olan Tâif halkı Hz. Peygamberin vefatından sonra da dine olan bağlılıklarını sürdürdüler ve İslam’ın yayılması için mücadele ettiler.
Hz. Peygamber’in Tâif halkına yönelik bu tutumunu en iyi açıklayan ayet aşağıdakilerden hangisidir?
A.
“Eğer yüz çevirirlerse de ki: ‘Ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı uzak mı bilmiyorum.’” (Enbiyâ suresi, 109. ayet)
B.
“Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi…” (Al-i İmrân suresi, 159. ayet)
C.
“Sizden isteyebileceğim bir karşılık varsa o da sizin olsun; benim mükâfatımı verecek olan yalnız Allah’tır. O her şeye tanıktır.” (Sebe’ suresi, 47. ayet)
D.
“Ey örtünüp bürünen (Peygamber!) Kalk ve (insanları) uyar. Sadece Rabb’ini büyük tanı. Kötü şeyleri terk et”. (Müddessir suresi, 1-5. ayetler)

6.
Hz. Peygamber herkes gibi acıkmış, susamış, yorulmuş, yerine göre üzülmüş ve ağlamış, mutluluk verici bir durumla karşılaştığında ise sevinmiştir.
Bu metinden Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
A.
İnsanlık için rahmettir.
B.
Güzel ahlâk sahibidir.
C.
Kur’an’ı açıklayıcıdır.
D.
Bir insandır
7.
Bir gün Hz. Peygamber, “Ben ve yetime kol kanat geren kimse, cennette şöyle yan yana olacağız.” buyurdu ve işaret parmağı ile orta parmağını yan yana getirip ashabına gösterdi.
Bu hadiste Hz. Peygamber’in;
I. yetimlerin ihtiyaçlarının karşılanması,
II. akraba olan yetimlere öncelik verilmesi,
III. yetimlere haksızlık yapılmasının engellenmesi
durumlarından hangilerine teşvik ettiği söylenebilir?
A.
Yalnız I.
B.
I ve II.
C.
I ve III.
D.
II ve III.
8.
Çiğdem Öğretmen dersi anlatırken Hz. Peygamber’in; günaha uzak bir kimse olduğunu, ailesine karşı çok şefkatli ve merhametli olduğunu ve insanlara yardım etmeyi çok sevdiğini vurguladıktan sonra şu ayeti örnek olarak vermiştir: “Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin.” (Kalem suresi, 4. ayet)
Buna göre derste Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdaki konulardan hangisi işleniyor olabilir?
A.
Son peygamberdir.
B.
Kur’an’ı açıklayıcıdır.
C.
Güzel ahlakın tamamlayıcısıdır.
D.
İnsanlar için uyarıcı ve müjdecidir.
9.
“Resulullah bize sabah namazını kıldırmıştı. Namaz bitince Ebû Said el-Hudrî ona sordu: ‘Niçin namazı kısa kıldırdınız?’ Hz. Peygamber şöyle açıkladı: ‘Kadınlar safındaki ağlayan çocuğun sesini duymadın mı? Annelerin çocuklarına düşkünlüğünü bildiğim için namazı kısa tuttum.’ ”
Bu olay aşağıdaki ayetlerden hangisine örnek oluşturur?
A.
“Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür, müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur.” (Tevbe suresi, 128. ayet)
B.
“(Allah’ın emirlerini) onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik.” (İbrahim suresi, 4. ayet)
C.
“Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin. Şüpesiz bunlar, Allah’a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir” (Bakara suresi, 45. ayet)
D.
“Biz onu (Kur’an’ı) hak olarak indirdik ve o da hak ile indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.” (İsrâ suresi, 105. ayet)